Галина Михайлова & Антон Иванов

RTTY (Радио Телетайп)

Общи съвети

Досега обсъждахме поведението на оператора на телефония и CW с големи подробности, тъй като тези класове на излъчване са безспорно най-популярните сред радиолюбителите. Вие сте забелязали, че в общи линии поведението е еднакво за двата класа на излъчване, а разликите са главно в използването на Q-кода, слетите знаци и специфичната терминология.

Основните процедури, които бяха разгледани за телефония и CW, важат и за повечето други често използвани класове на излъчване като RTTY, PSK(31), SSTV и т.н.

Радиолюбителите ползват също тясно специализирани класове на излъчване и методи за връзка като Fax, Hell, контакти през спътници на Земята, EMЕ (отражение от лунната повърхност), отражение от метеорни следи, Aurora (отражение от полярни сияния), ATV (широколентова любителска телевизия) и т.н., които повече или по-малко изискват специални процедури и на тях ще  обърнем отделно внимание.

Какво е RTTY

RTTY е най старият цифров клас на излъчване, използван от радиолюбителите, ако изключим CW, който в действителност също е цифров клас на излъчване. RTTY се използва за предаване и приемане на текстове. Кодът, използван в RTTY, е създаден така, че да може да бъде генериран и декодиран машинно. В миналото (дните на телекс апаратите) това бяха механични машини, които генерираха и декодираха кода на Бодо – оригиналния телепечатещ код, за пръв път представен през 1870 г.! Всеки знак, обработван от машината, се преобразува в петбитов код, предшестван от еднобитов код за начало и завършващ с еднобитов код за край. С пет бита, обаче, могат да се образуват само 32 възможни комбинации (25 = 2x2x2x2x2). Тъй като латинската азбука съдържа 26 букви (в RTTY съществуват само главни букви) плюс 10 цифри и известен брой препинателни знаци, в кода на Бодо се определят две различни предназначения за всяка петбитова комбинация в зависимост от регистъра, в който се намира във всеки момент машината. Тези регистри се наричат регистър ЦИФРИ и регистър БУКВИ. Ако машината предава букви и трябва да премине на цифри, първо изпраща петбитов код, съответстващ на регистър ЦИФРИ. Този код превключва машината (или софтуера) на регистър ЦИФРИ. Ако този код не бъде приет по някаква причина, машината ще продължи да печати букви, съответстващи по код на съответните цифри. Това е честа грешка и всички RTTY оператори я познават добре, например когато приемат RST рапорт (599 се приема като TOO). Съвременните RTTY са почти без изключение на базата на персонален компютър със звукова карта и съответния декодиращ софтуер.

В любителските обхвати кодът на Бодо се предава чрез т.н. FSK (превключване на две честоти). Втората честота е отместена спрямо оригиналната носеща честота на предавателя със 170 Hz и двете честоти се превключват от кода на Бодо напред и назад (наричани знак и интервал в RTTY). В началните дни на RTTY отместването е било 850 Hz. Кодът на Бодо не съдържа механизъм за корекция на грешките. Стандартната скорост на любителските обхвати е 45 Бода. При отместване 170 Hz ширината на FSK сигнала на ниво -6 dB е приблизително 250 Hz.

Тъй като RTTY е просто превключване между две носещи, натоварването на усилвателя (крайното стъпало) е 100% (срещу приблизително 50% на CW и между 30 и 60% на SSB в зависимост от нивото на процесора на речта). Това означава никога да не атакуваме крайното стъпало със 100 W (100 W, измерени на CW или SSB), ако предаването ще продължи повече от няколко секунди, а само с 50 W RTTY изходяща мощност.

Честоти за RTTY

Преди 2005 г. IARU разделяше любителските обхвати на подобхвати според класа на излъчване. Тъй като банд-плановете след 2005 г. се базират на ширина на излъчвания сигнал, вместо на клас на излъчване, начинаещите и ветераните радиолюбители могат да се окажат в известно затруднение да работят с този нов подход.

Затова по-долу даваме подобхватите, които най-често са използвани за този клас на излъчване. Те могат леко да се отличават от даденото в банд-плановете, доколкото можем да сравняваме клас на излъчване с ширина на сигнала, което не винаги е очевидно. Таблицата по-долу няма целта да замести банд-плановете на IARU.

160 м: 1.838 – 1.840 kHz. Много тесен прозорец и много малко RTTY на този обхват. Целият сигнал трябва да се вмести вътре. В САЩ се ползва 1.800 – 1.810 kHz (непозволен в Европа).

Честоти за активност на RTTY:

80 м 3.580 – 3.600 kHz. В Япония 3.525 kHz.
40 м 7.035 – 7.043 kHz
30 м 10.140 – 10.150 kHz
20 м 14.080 – 14.099 kHz
17 м 18.095 – 18.105 kHz
15 м 21.080 – 21.110 kHz
12 м 24.915 – 24.929 kHz
10 м 28.080 – 28.150 kHz

Всичко стандартно на телефония и CW важи и тук.

RTTY е изключително уязвим от QRM (всякакъв вид смущения). Пайлапи трябва често да се осъществяват на разнесени честоти, за да бъдат успешни.

Q-кодовете в началото са били разработени за ползване на CW. По-късно радиолюбителите са започнали да използват някои от тези кодове и на телефония, където са били бързо възприети. Разбира се, тези Q-кодове могат да се използват и в новите цифрови класове на излъчване като RTTY и PSK, вместо да се разработват нови собствени кодове, което би довело до объркване.

При цифровите класове на излъчване всички компютърни програми осигуряват възможността да се създават файлове с къси, предварително програмирани съобщения, каквито биха могли да се използват в QSO. Но като лош пример за използването им, някои са подготвили хвалби с информация за своята станция и своя компютър, която не свършва… Моля, не предавайте такива детайли, освен ако кореспондентът не ви е помолил. Краткото “ТХ 100 W AND DIPOLE” ще бъде достатъчно в много случаи. Предавайте само информацията, от която кореспондентът би могъл да се интересува. Не завършвайте QSO-то със съобщаване на часа, на номера на връзката във вашия дневник и т.н. Това е безсмислена информация. Кореспондентът ви също има часовник и въобще не се интересува колко връзки сте направили до момента. Уважавайте го и не го принуждавайте да чете всякакви такива нелепости.

 

Типична връзка на RTTY:

QRL? DE PA0ZZZ

QRL? DE PAOZZZ

CQ CQ DE PAOZZZ PAOZZZ PAOZZZ AR

PAOZZZ DE G6YYY G6YYY K

G6YYY DE PAOZZZ GA (добър следобяд) ОМ TKS FER CALL UR RST 599 599 NAME BOB BOB QTH ROTTERDAM ROTTERDAM HW CPI? G6YYY DE PAOZZZ K

PAOZZZ DE G6YYY GA BOB UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH LEEDS LEEDS PAOZZZ DE G6YYY K

G6YYY DE PAOZZZ TKS RPRT JOHN STN 100 W ANT 3 EL YAGI AT 18 M WX RAIN PSE QSL MY QSL VIA BURE

 

Номинална честота на предаване на RTTY

Две дефиниции са въведени отдавна:

  1. Честотата на сигнала знак определя номиналната честота на RTTY сигнала.
  2. Сигналът знак винаги трябва да бъде предаван на по-високата честота.

Ако слушате RTTY сигнал, как можете да определите кой от двата тона е сигналът знак? Ако е сигнал на USB (горна странична лента), сигналът знак е сигналът, който се чува с по-висок аудио тон. При LSB (долна странична лента) е очевидно обратното.

RTTY се създава в предавателя обикновено по един от трите начина (двата са разновидност на втория):

  1. FSK (превключване между две честоти): Носещата се отмества съответно на модулацията (знак или интервал). RTTY всъщност е FM (честотна модулация). Всички модерни трансивъри имат FSK опция в превключвателя на класовете на излъчване. Всички тези трансивъри изобразяват вярната честота на цифровия дисплей (която е честотата знак), при положение, че модулиращият сигнал (кодът на Бодо) е с вярната полярност. Обикновено имате възможност да разменяте логическата полярност или в RTTY програмата, или в трансивъра, или в двете (положения нормално и обърнато). Ако не е зададено вярно, ще предавате негативен сигнал (обърнат с главата надолу!)
  2. AFSK (аудио превключване между две честоти): при този метод кодът на Бодо модул и генератор, който произвежда два аудио тона, един за знак и един за интервал. Но тези аудио тонове могат да бъдат подтиснати от аудио филтрите на предавателя. Модерните RTTY компютърни програми генерират тези два тона, използвайки звукова карта. След това с тях се модулира предавателя на SSB.
    • на USB: при този метод предавателят, на положение горна странична лента, се модулира с AFSK тоновете. Да приемем, че излъчвате на 14.090 kHz (честота на нулевото биене на подтиснатата носеща на SSB). Ако модулирате предавателя си с два аудио тона, например 2.295 Hz за знак и 2.125 Hz за интервал, сигналът знак ще се излъчва на 14.092,295 kHz, а сигналът интервал – на 14.092,125 kHz. Това удовлетворява дефиницията (знак на по-високата честота). Но обърнете внимание – предавателят ще показва 14.090 kHz на дисплея. Ако модулацията е вярна (тоновете не са разменени) и в случай, че използвате 2.125 Hz (интервал) и 2.295 Hz (знак), вие просто добавете 2.295 Hz към SSB отчета на дисплея (номиналната SSB честота), за да получите номиналната RTTY честота.
    • на LSB: същото като горното, но излъчването е на LSB. Тук двете излъчвани честоти са под подтиснатата носеща честота. Ако използваме същите честоти за знак и интервал, както беше при USB (знак = 2.295 Hz и интервал = 2.125 Hz), сигналът знак сега ще бъде 14.090 – 2.295 = 14.087,705 kHz, а сигналът интервал – на 14.087,875 kHz. Това не удовлетворява дефиницията сигналът знак винаги да бъде на по-високата честота. Затова трябва да разменим модулиращите аудио тонове на LSB. Обърнете внимание, че тук също дисплеят на предавателя ще показва 14.090 kHz! В този случай (сега вече 2.125 Hz е сигналът знак и 2.295 Hz – сигналът интервал) трябва да извадим честотата на сигнала знак от номиналната SSB честота, за да получим номиналната RTTY честота. Използвайки същия пример: 14.090 – 2,125 = 14.087,875 kHz.

Защо е толкова важно да знаем вярната номинална честота? Представете си, че искате да видите RTTY станция в DX клъстер, по-добре е да имате вярната честота, а не нещо, което може да е няколко килохерца настрани.

Друга причина е, че трябва да бъдете в честотния подобхват, определен от банд-плана на IARU за RTTY. Пример: съгласно банд-плана интервалът 14.099 – 14.101 MHz е запазен за радиофарове (например мрежата радиофарове NCDXF). Това означава, че ако използвате AFSK с 2.125 Hz (интервал) и 2.295 Hz (знак) като модулиращи тонове на USB, никога не трябва да излъчвате при показание на дисплея на предавателя ви, по-високо от 14.099,000 – 2.295 = 14.096.705 kHz. Имайки предвид ефектът на страничните ленти, безопасно е да закръглите това число на 14.095,5 kHz.

Защо се ползват толкова високи честоти (2.125 и 2.295 Hz) за AFSK генератора? За да се постигне максимално затихване на хармоничните на тези честоти чрез непропускането им през SSB филтъра.

Ако въобще е възможно, използвайте предавателя си по-скоро на FSK, отколкото на AFSK при създаването на RTTY сигнала. В мнозинството случаи качеството на сигналите, генерирани с FSK е далеч по-добро.

Какво е AFSK?

AFSK е съкращения на “Audio Frequency-Shift Keying”. С две думи, използва се RTTY през звуковия вход и изход на радиостанцията. Използва се модем или подходящ софтуер за компютър и звуковата му карта.

Честоти за AFSK

Необходимо е да се има предвид, че повечето SSB апаратури изобразяват за работна честота честотата на подтиснатата носеща. В такъв случай е необходимо точната честота да се изчисли “ръчно”.

Например ако работите на честота 14,083 MHz с модулираща честота 2125 Hz, реалната честота ще бъде 14,083 MHz + 2,125 MHz или 14,085125 MHz.

Честоти за активност на AFSK:

80 м 3.580 – 3.600 kHz. В Япония 3.525 kHz.
40 м 7.035 – 7.043 kHz
30 м 10.140 – 10.150 kHz
20 м 14.080 – 14.099 kHz
17 м 18.095 – 18.105 kHz
15 м 21.080 – 21.110 kHz
12 м 24.915 – 24.929 kHz
10 м 28.080 – 28.150 kHz

Особености при AFSK

Мощността на предавателя се намалява до 25-50% от тази, с която се работи нормално на CW от гледна точна на безопасност за крайното стъпало.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *