Галина Михайлова & Антон Иванов

Радиолюбителска правоспособност

Радиолюбителски класове

Българските радиолюбители в зависимост от тяхната теоретична и практическа подготовка се класифицират в два радиолюбителски класа:

 • Клас 1 – еквивалентен на СЕРТ лиценз;
 • Клас 2 – национален клас.

Лицата, упражняващи само радиолюбителска слушателска дейност, са радиолюбители-слушатели и като опознавателен знак получават не инициал, а слушателски номер.

Разликите в правата и задълженията на отделните класове са регламентирани в „Правилата”.

Какво представлява радиолюбителската правоспособност?

Радиолюбителската правоспособност за радиолюбителите е нещо като шофьорската книжка за шофьорите. Тя удостоверява правоспособността на един гражданин, пълнолетен или навършил 14 години с разрешение на настойник, да бъде радиолюбител. Тя се издава след полагане на изпит.

За необходимите знания и умения, както и за датите на пореден изпит за радиолюбители желаещите могат да потърсят на сайта на КРС (http://www.crc.bg/ ).

С придобиването на тази правоспособност радиолюбителят получава определени права и задължения, регламентирани в „Правилата”.

За полагане на изпит за радиолюбител и получаване на правоспособността се дължат определени административни такси. За получаване и ползване на опознавателен знак радиолюбителят или клубът не дължат допълнителни такси. Добро решение е с издаването на радиолюбителска правоспособност радиолюбителят да получи и опознавателен знак (инициал, позивна).

Процедура за издаване на радиолюбителска правоспособност

За полагане на изпит за придобиване правоспособност на радиолюбител; за предоставяне за ползване на опознавателен знак; за издаване на документи на чужд език (HAREC и/или CEPT), както и за преиздаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител заявителят подава до КРС заявление по образец, публикуван на интернет страницата на комисията.

Заявлението съдържа:

 • идентификационни данни на заявителя;
 • данни за желан опознавателен знак (инициал, позивна);
 • данни за притежавано разрешително за правоспособност на радиолюбител (ако вече има издадено такова);
 • данни за притежавана любителска радиостанция (изискват се при предоставяне за ползване на опознавателен знак);
 • данни за отговорник на радиоклуб (ретранслатор) (изискват се при предоставяне за ползване на опознавателен знак).

Към заявлението за физически лица се прилагат:

 • копие на разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) на лицето;
 • снимка (изисква се за изготвянето на разрешителното за правоспособност на радиолюбител);
 • писмено съгласие на настойник (изисква се за лица от 14 до 18 години);
 • копие от документ за платена такса;

Към заявлението за юридически лица и физически лица – еднолични търговци, се прилагат:

 • документ от юридическото лице, посочващ определен отговорник на радиоклуб;
 • копие на разрешително за радиолюбителска правоспособност на отговорника на радиоклуб (изисква се за радиоклуб).

При определяне на лични слушателски знаци на радиолюбителите слушатели и на временни опознавателни знаци в КРС се подава писмено искане, съдържащо само идентификационни данни на заявителя.

Всички документи се представят на български език в два екземпляра.

Лицата, желаещи издаване на документи на чужд език (HAREC и/или CEPT), допълнително попълват на латиница трите имена и адреса от идентификационните данни.

В 30-дневен срок от успешното полагане на изпита за придобиване на правоспособност на радиолюбител комисията издава разрешително за придобиване на правоспособност на радиолюбителя.

В случай на заявено желание от страна на радиолюбителя комисията с писмо му предоставя за ползване опознавателен знак (инициал, позивна).

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издава разрешително за правоспособност на радиолюбител за съответния радиолюбителски клас и/или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) по Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ след успешно положен изпит по:

 • електротехника и радиотехника;
 • кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
 • нормативна уредба – Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Изпитът е писмен и се провежда на тестови принцип по програма, съответстваща на Препоръка T/R 61-02 на CEPT и утвърдена от председателя на комисията.

Всеки тест съдържа 60 въпроса и се утвърждава от председателя на комисията.

Изпитът се счита за успешно положен, ако кандидатът е отговорил правилно на не по-малко от 48 въпроса.

Радиолюбителите повишават квалификацията си, започвайки от клас 2. Условие за кандидатстване за клас 1 е притежаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител за клас 2 най-малко шест месеца считано от датата на изпита.

Изпитите се провеждат от комисия, назначена от председателя на комисията.

Изпитната комисия има следния състав:

 • двама представители на КРС, един от които е председател на комисията;
 • един член – радиолюбител с разрешително за правоспособност на радиолюбител – клас 1.

Кандидатите за полагане на изпит подават заявление за полагане на изпит в КРС в срок не по-късно от 2 дни преди обявената дата на изпита, като заплащат определената такса.

Изпитите се провеждат по график и на места, определени от председателя на комисията.

За резултатите от изпита комисията съставя протокол, който се утвърждава от председателя на комисията.

Писмените работи от изпита се съхраняват в КРС в продължение на една година.

За издаване на дубликат на разрешително за правоспособност радиолюбителят подава писмено искане до председателя на комисията и представя една снимка и копие на квитанция за платена такса.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *