Галина Михайлова & Антон Иванов

Опознавателен знак (инициал, позивна)

Нормативно определения термин е “ОПОЗНАВАТЕЛЕН ЗНАК”. В радиолюбителските среди се срещат и други термини с подобно или аналогично значение:

  • инициал – постоянен опознавателен знак;
  • позивна (позивни) – опознавателен знак при работа с радиостанция;
  • повиквателен знак – опознавателен знак при работа с радиостанция.

Префиксите и суфиксите на българските радиолюбителски опознавателни знаци (инициали, позивни) са регламентирани в „Правилата”.

Условията и редът за предоставяне за ползване на видовете опознавателни знаци са посочени в същите „Правила“.

КРС предоставя за ползване опознавателни знаци, както следва:

  • лични опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
  • временни опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
  • опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове;
  • опознавателни знаци на любителски радиопредаватели, използвани за спорта радиозасичане;
  • лични слушателски знаци.

Комисията предоставя за ползване опознавателен знак на първия по време заявител, който е подал писмено искане.

Едно лице или радиоклуб може да притежава само един постоянен опознавателен знак.

В 30-дневен срок от успешното полагане на изпита за придобиване на правоспособност на радиолюбител комисията издава разрешително за придобиване на правоспособност на радиолюбителя.

В случай на заявено желание от страна на радиолюбителя комисията с писмо му предоставя за ползване опознавателен знак.

Комисията с писмо предоставя за ползване опознавателни знаци на радиоклубове.

Опознавателен знак на радиоклуб може да бъде предоставен за ползване на всяко юридическо лице или физическо лице – едноличен търговец, което отговаря на следните условия:

  • подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 19;
  • определило е отговорник на радиоклуба, който трябва да е лице, навършило 18 години и притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1.

КРС предоставя за ползване временни опознавателни знаци на радиолюбители с писмо.

Временен опознавателен знак на радиолюбител/радиоклуб може да бъде предоставен за ползване на всяко юридическо лице, физическо лице или едноличен търговец, което е подало писмено искане за предоставяне на временен опознавателен знак и спазва „Правилата“.

Писменото искане за временен опознавателен знак следва да съдържа идентификационните данни на заявителя и желания период за ползване на временния опознавателен знак.

В рамките на една календарна година (считано от 01.01 до 31.12) комисията предоставя временен опознавателен знак за посочения в искането срок, но за не повече от 12 месеца.

Писменото искане за предоставяне на временен опознавателен знак се подава в комисията най-рано един месец преди настъпването на календарната година, през която той ще бъде предоставен за ползване.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *