Галина Михайлова & Антон Иванов

Издаване на български радиолюбителски инициал на чуждестранни радиолюбители

Има три варианта в зависимост от конкретния казус, дали желае LZ инициал и за колко време пребивава в България.

Радиолюбител-чужденец, може да осъществява радиовръзки от България, без да подава заявление в КРС и желае да ползва собствения си инициал, при следните условия:

  • притежава CEPT правоспособност в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на СЕРТ;
  • пребивава временно на територията на Република България до три месеца;
  • запознае се със и спазва „Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба ”

При това той ползва собственият си инициал по правилата от „Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба”

Радиолюбител – чужденец със статут на временно пребиваващ в Република България, който не притежава CEPT, подава заявление до КРС за предоставяне за ползване на опознавателен знак, към което прилага:

  • преведен на български език и легализиран документ за радиолюбителски клас;
  • преведена на български език и легализирана национална радиолюбителска правоспособност;
  • заверено от заявителя копие на документ, удостоверяващ пребиваването му в Република България.

В този случай КРС му предоставя инициал, но за не повече от година.

Радиолюбител – чужденец, пребиваващ в Република България за срок, по-голям от една година, подава заявление до КРС за предоставяне за ползване на опознавателен знак, към което прилага:

  • преведен на български език и легализиран документ за радиолюбителски клас;
  • преведена на български език и легализирана национална радиолюбителска правоспособност;
  • заверено от заявителя копие на документ, удостоверяващ пребиваването му в Република България.

При условие че радиолюбител чужденец притежава хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на CEPT, към заявлението в КРС се прилагат заверени от заявителя копия на HAREC документа и на документа, удостоверяващ пребиваването му в Република България.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *