Галина Михайлова & Антон Иванов

Magics for Failure of TeamМагии за неуспех на отбор

Many times my wife has had to make a diagnosis or looking for a person only photo or name without seeing him. This happened often, as in many cases some of those who came to view cared for the health of a close relative or friend. For such a case, I want to tell.

Много пъти се е налагало съпругата ми да прави диагностика или да гледа за даден човек само по снимка или по името, без да го е виждала. Това се случваше често, тъй като в много от случаите някои от дошлите за преглед се интересуваха за здравето на свой близък роднина или приятел. За един такъв случай искам да разкажа.

Two young men visiting us often plotted for everything related to their business with my wife. They were honest and good guys, their business was going well, but I think if it was fate met us evil would pass them by. During a conversation they suddenly remembered their friend, coach of famous football team, and asked my wife to check what caused his illness. It turned out that he had a spell as a liquid that is taken by a drink without knowing. Team, which he led, had several spells placed in different places in the stadium, which held drills and games. Magic put in drink coach was sickness and conflict between him and the team, and those placed in the stadium for losses and failures of the entire team. Complex varieties of black magic had done work for both businessmen confirmed what found my wife and asked her for help. After a few days has an important match for the team. We agreed on the match day to travel to the distant city and try to find out ahead magic. We arrived two or three hours before the meeting. The first magic my wife found tucked into the base of the board, which announced the results. Magic itself consisted of two half-burned candles, twisted together, and wrapped in cotton. Between the benches for the audience, inserted into a hole in the concrete around the soap found impaled with needles taken from the bathroom of the stadium. On one corner of the field found magic representing a piece of paper with handwritten Arabic text, folded in the form of a triangle and wrapped with clear tape. The output to ground, the way the players, my wife found that a cast variety of black magic. With the same liquid was dressing and scatter the team. Wrongdoers had seen the road to success the team to be cut everywhere and his failure and that of the coach, in my opinion, it would be inevitable if we had not fulfilled the request of both our and his relatives.

The most interesting thing was the match that took place immediately after our visit to the stadium, was won by the team who helped and who until now had many losses.

From “Meeting Evil” – Dimitar Dyankov

Двама млади мъже ни посещаваха често и се съветваха за всичко, свързано с техния бизнес, със съпругата ми. Бяха честни и добри момчета, бизнесът им беше тръгнал добре, но мисля, че ако съдбата не ги беше срещнала с нас, злото нямаше да ги подмине. По време на един разговор двамата изведнъж се сетиха за техен приятел, треньор на известен футболен отбор, и помолиха съпругата ми да провери на какво се дължи заболяването му. Оказа се, че му е дадена магия във вид на течност, която е поел чрез някакво питие, без да разбере. За отбора, който той ръководеше, имаше няколко магии, сложени на различни места по стадиона, на който провеждаха тренировки и мачове. Магията, сложена в питието на треньора, беше за болест и конфликти между него и отбора, а тези, сложени на стадиона, за загуби и неуспехи на целия отбор. Сложените разновидности на черната магия си бяха свършили работата, защото двамата бизнесмени потвърдиха това, което установи съпругата ми и я помолиха за помощ. След няколко дни предстоеше важен за отбора мач. Уговорихме се в деня на мача да заминем за далечния град и да се опитаме преди срещата да открием магиите. Пристигнахме два-три часа преди срещата. Първата магия съпругата ми откри пъхната в основата на таблото, на което обявяват резултатите. Самата магия се състоеше от две изгорели наполовина свещи, усукани една в друга и завити в памук. Между скамейките за публиката, пъхнат в дупка на бетона, открихме цял сапун набоден с игли, взет от банята на стадиона. На един от ъглите на терена открихме магия, представляваща парче хартия с изписан на ръка арабски текст, сгънато във вид на триъгълник и завито с безцветно тиксо. На изхода към терена, по пътя на футболистите, съпругата ми установи, че има излята разновидност на черната магия. Със същата течност беше наръсена и съблекалнята на отбора. Злосторниците се бяха погрижили пътят за успех на отбора да бъде отрязан навсякъде и неговият провал и този на треньора, според мене, щеше да е неизбежен, ако не бяхме изпълнили молбата на двамата наши и негови близки.

Най-интересното в случая беше, че мачът, състоял се непосредствено след нашето посещение на стадиона, беше спечелен от отбора, на който помогнахме, и който до този момент имаше много загуби.

Из “Срещи със злото” – Димитър Дянков

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.