Галина Михайлова & Антон Иванов

Ред за освобождаване на опознавателни знаци (позивни)

Личните опознавателни знаци и опознавателните знаци на любителски ретранслатори и радиофарове се освобождават в случай на смърт на физическото лице или при отказ от страна на притежателя за ползване на опознавателния знак, като:

  • при смърт на физическото лице се представя копие от смъртния акт;
  • при отказ на притежателя на опознавателния знак се предоставя писмено искане от негова страна, придружено от оригинала на документа, с който му е предоставен съответният опознавателен знак.

Аналогично се освобождават временните опознавателни знаци преди изтичане на срока им.

КРС може да предоставя освободени лични опознавателни знаци и опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове, като:

  • освободените знаци при смърт на собственика им се предоставят за ползване след изтичане на 10 години от датата на освобождаването им или от момента на освобождаването им при постъпило писмено съгласие от преките наследници;
  • освободените знаци при отказ от собственика им се предоставят за ползване след изтичане на 5 години от датата на освобождаването им от радиолюбител или след изтичане на 1 година от датата на освобождаването им от радиоклуб;
  • освободените лични опознавателни знаци отказ се предоставят за ползване от датата на освобождаването им, когато притежателят на опознавателния знак декларира, че знакът не е използван;
  • освободените временни опознавателни знаци се предоставят за ползване от датата на освобождаването им;
  • радиолюбителят може да откаже ползването на предоставения му личен опознавателен знак не повече от 2 пъти;

Допуска се изключение по предното правило, когато при промяна на постоянния адрес на радиолюбителя се сменя зоната, определена в личния опознавателен знак.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *