Галина Михайлова & Антон Иванов

Пълен списък на радиолюбителските кодове и съкращения

Пълен списък на радиолюбителските кодове и съкращения
Пълен списък на радиолюбителските кодове и съкращения

Пълен списък на радиолюбителските кодове, съкращения и изрази

Не претендирам да е абсолютен пълен, мога да претендирам само че е пълният списък, който аз съм чувал в дейността си като радиолюбител (последните 50 години от живота си).

Код Значение Бележки
. . (две точки) Бъди здрав! Всичко хубаво! Довиждане! Бай-бай! CW жаргон в края на връзката
128 Всичко хубаво и лека нощ! (73 + 55) Между немско-говорещи
161 Поздрави и целувки за цялото семейство! (88 + 73)
16-ти канал Международен авариен морски канал 156,8 MHz
44 „Да съхраним този свят!” На „Световна флора и фауна“
55 Дочуване и лека нощ Между немско-говорещи
73 Всичко най-хубаво
88 Любов и целувки
AA Всичко след
AB Всичко преди
ABLE Възможен, способен
ABT Относно, приблизително
ADR Адрес
AGN Още веднъж, отново
AIR Въздух
ALL Всичко
AM Амплитудна модулация, преди обяд
AND И
ANSWER Отговор
ANT Антена
ANY Кой и да е
AR Край на репликата (препоръчва се в края на CQ) Предава се слято
AS Чакам, чакайте, задръж малко Предава се слято
ASK Питам, моля за нещо
ALSO Също
AT В …. часа; на
BAND Обхват
BCNU Ще се срещнем отново
BD Лош
BEAM Насочена антена
BEST Най-добър
BETTER По-добре
BK Прекъсвам, прекъсни, полудуплекс, брек Не се предава слято
BN Всичко между, между
BOOK Книга
BOX Кутия
BTW Впрочем, между другото
BUG Полуавтоматичен телеграфен ключ
BULL Бюлетин
BUSY Зает
BY При, от, чрез
C … градуси по Целзий
CALL Инициал, повикване
CAN Мога
CC Кварцова стабилизация
CENTRAL Централен
CFD Потвърден
CFM Потвърдете, потвърждавам
CHAT Приятелски разговор
CHEERIO Здравей, бъди здрав
CHEERIO Довиждане! Късмет! Щастлив път! Съвсем неформално
CHIRPY Чуруликащ тон
CIAO Здравей, бъди здрав, довиждане При връзка с италианец
CL Затварям (изключвам) радиостанцията Предава се слято
CL Инициал, позивна, опознавателен знак
CLD Повикан
CLG Викащ
CLOUDY Облачно
CODE Код, 87
COLD Студено
COME Идвам, ела
CONDS Условия за приемане
CONDX Условия за DX
CONGRATS Поздравления
CONTEST Състезание
CONV Конвертор, преобразувам
COPY Записвам, приемам
COUNTRY Страна
CPI Записвам, приемам, прието
CPY Записвам, приемам, прието
CQ Общо повикване, викам всички
CQ DX Викам далечни страни
CQ TEST Викам всички участници в състезанието
CRD Картичка
CU Ще Ви викам, да се срещнем
CUA Дочуване
CUAGN Ще се срещнем отново
CUD Бих могъл
CUDNT Не бих могъл
CUL Ще се срещнем по-късно
CW Телеграфия, радиотелеграфия
DAY Ден
DB Децибел
DE От, тук (при използване на позивни) Например: W9ZZ DE LZ3AI
DIPOLE Дипол (тип антена)
DIRECT Пряко, направо
DIY Направен със собствените ръце
DO Правя, прави
DONT Не правя, не прави
DOUBLET Дъблет, дублет (тип антена)
DOWN Долу, надолу
DR Драги
DSW Довиждане (от досвидания – руска дума) Между руско говорещи
DWN Долу, надолу
DX Далечна страна, далечна радиовръзка
EAST Изток
EASY Лесно, лесен
EMAIL Имейл
END Край
ENOUGH Достатъчно
EQSL Електронна QSL
EQUAL Равни
EQUIP Апаратура
ES И, също така
EVERY Всеки
EX Бивш
EXACT Точен
EXACTLY Точно
EXHIBITION Изложба
FAN Радиолюбител, слушател
FAR Далече
FAST Бърз
FB Отлично
FEEDER Отвод, фидер
FER За
FEW Малко, няколко
FINE Прекрасно
FIRST Първи
FM Честотна модулация
FM От
FOG Мъгла
FONE Телефония
FONES Слушалки
FOR За
FR За
FRD Приятел
FREQ Честота
FRIEND Приятел
FRM От
FROM От
FULL Пълен
G5RV Тип антена
GA Добър следобед, добър ден,  давай нататък
GA Давай нататък, давай, предавай
GB Довиждане
GD Добър ден Предпочита се GA
GD Добър
GE Добър вечер
GIVE Давам
GL Всичко хубаво, късмет, наслука, успех
GLAD Зарадван, доволен
GLD Зарадван, доволен
GM Добро утро
GN Лека нощ
GOOD Добър, добра, добри
GOOD LUCK Всичко хубаво, късмет, наслука
GREETINGS Поздравления
GROUND Земя, заземление
GUD Добър, добра, добри
GUNOR Вашата станция не се чува
HAD Имах
HALF Половина
HAM Радиолюбител
HAMSHACK Радиолюбителски кът
HAMSPIRIT Радиолюбителски дух
HANDLE Име (с което си известен)
HAPPY Щастлив
HAS Той има
HAVE Имам, имаме, имате
HE Той
HF Висока честота
HH Корекция на грешка, сбърках Права се слято
HI Смях, смея се
HIGN Високо, висок
HIS Неговият
HNY Честита Нова година
HOLD Държа
HOLIDAY Празник, ваканция
HOME MADE Направен със собствените ръце
HONOR Почит, чест
HOPE Надявам се
HOT Горещо
HOUR Час
HOW Как
HPE Надявам се
HR Тук
HR Чувам
HRD Чут, чух
HVNT Нямам
HVY Тежък
HW CPY? Как приехте?
HW? Как? Как ме чувате? Как приехте?
HWS Как е ….
I Аз
IF Ако
IN В, във
INCREASE Увеличавам
INFO Информация
INPUT Входяща мощност
INVITE Поканвам
IS Е
ISL Остров
IT То, него
JOB Професия, работа
JOY Радост
K Свърших репликата, предавай ти, моля.
KEY Морзов ключ
KN Само ти предавай, останалите да почакат, моля. Не се предава слято
KNOW Зная
KNOWNT Не зная
KW Киловат
LAST Последен
LAT Ширина(географска)
LICENCE Разрешително за TX
LID Лош оператор
LIFF Живот
LIGHT Светлина
LIKE Харесвам
LINE Линия
LINK Връзка, съединение
LISTEN Слушам
LITTLE Малък, малко
LIVE Живея
LIVING Живеещ
LOCAL Местен
LOG Дневник
LONG Дълъг
LONG WIRE Дълга жица (тип антена)
LOOK Гледам
LOOK FOR Следя за …
LOTW Log of the World – електронна система за QSL
LOVE Обичам
LOW Ниско
LP Дълъг път на разпространение на радиовълните
LSN Слушам, слушай, слушайте
LSTN Слушам, слушай, слушайте
LTR Писмо
LUCK Щастие
LUCKY Щастлив
LW Дълга жица (тип антена)
M Минута, метър
MA Милиампери
MANY Много
MAP Географска карта
ME Мене ме
Me Ме, мене
MEET Среща, срещам
MERRY Весел
MERRY XMAS Весела Коледа
MEZ Средноевропейско време
MI Ме, мене
MIKE Микрофон
MINE Мой
MNI Много
MOD Модулация
MONTH Месец
MORE Повече
MSG Съобщение
MUST Трябва
MX Весела Коледа
MY Ме, моят, моето, моята, моите
N Не, нищо, отрицание
NAME Име
NEAR Близо, около
NEED Нуждая се
NET Мрежа от станции
NET-CONTROL Диспечер при мрежа
NEVER Никога
NEW Нов, нова
NEXT Следващ
NICE Мил, хубав
NIGHT Нощ
NIL Нищо
NO Не
NORTH Северен
NOT Не
NOTE Забележка, забелязах
NOW Сега
NR Близо, около
NR Номер
NW Сега
OB Старо момче
OC Стари другарю В соц-страните
OF На, за, от
OFF Изключвам
OFTEN Често
OK Всичко е в ред
OLD Стар
OLD TIMER Дългогодишен радиолюбител
OM Стари човече, стари приятелю, мъж радиолюбител Приятелско обръщение
ON На, върху, включено
ONE Един
ONLY Само
OP Оператор
OPEN Отворен
OPR Оператор
OPS Оператори
OR Или
OSC Осцилатор
OTHER Друг
OUR Наш, наша, наши
OWN Собствен
PA Усилвател на мощност, крайно стъпало
PART Част, частично
PEACE Мир
PERCENT Процент
PIRATE Неразрешена радиостанция
PLATE Анод
PM След обяд
POBOX Пощенска кутия
POST Поща, след
POWER Мощност
PRINT Печатам, разпечатка
PRINTED Отпечатан
PSE Моля
PSED Зарадван, доволен
PWR Мощност
QAZ Гръмотевици, изключвам
QRA Името на моята станция е …
QRB Разстояние между кореспондентите
QRG Вашата точна честота е …
QRH Честотата Ви се мени
QRI Тонът на Вашето предаване е: 1. Добър 2. Променлив 3. Лош
QRK Разбираемостта на Вашите сигнали е: 1. Лоша 2. Слаба 3. Средна 4. Добра 5. Превъзходна
QRL Зает съм, моля не се намесвайте
QRL? Заета ли е тази честота?
QRM Имам смущения (от…………) 1. Нищо 2. Леко 3. Умерено 4. Силно 5. Извънредно силно
QRMER Който създава QRM
QRN Имам смущения от електростатични заряди 1. Нищо 2. Леко 3. Умерено 4. Силно 5. Извънредно силно
QRO Увеличете мощността
QRP Намалете мощността, малка мощност до 10W
QRPP Много малка мощност 0 до 5W
QRQ Предавайте по-бързо
QRR Готов съм за автоматична работа
QRS Предавайте по-бавно
QRT Прекратете (прекратявам) предаването
QRU Нямам нищо за Вас
QRV Готов съм
QRW Моля, уведомете…………….., че го викам
QRX Ще Ви повикам отново, изчакайте
QRY Вашият ред е…
QRZ Вика Ви…, или сайта QRZ.COM
QSA Силата на Вашите сигнали е: 1.Едва доловими 2.Слаби 3.Сравнително добри 4.Добри 5.Много добри
QSB Сигналите Ви затихват (Фадинг)
QSD Манипулацията Ви е лоша
QSG Предавайте … съобщения наведнъж
QSK Мога да Ви чувам между моите сигнали (може да ме прекъснете)
QSL Потвърждавам приемането (QSO-то), потвърждение
QSL QSL картичка
QSLL Взаимна размяна на картички
QSM Повторете последното съобщение
QSO Директна (двустранна) радиовръзка
QSP Ще предам на …
QST Общо повикване до ARRL
QSU Отговаряйте на честота …
QSV Предавайте серия от VVV
QSW Ще предавам на честота …
QSX Слушам на честота…
QSY Преминете (преминавам) на друга честота …
QSZ Предавайте всяка дума по два пъти
QTC Имам … съобщения за Вас
QTF Азимута на антената ми е …
QTH Моето местоположение е …
QTR Точно време …
R Разбрано, прието, потвърждавам
RAIN Дъжд
RAINING Вали дъжд
RAINY Дъждовно
RAY Лъч
RCVD Прието, получено
RCVR Приемник
RED Червен, червено, червена, червени
RIG Радиостанция, апаратура, трансивър
ROOM Стая
ROUNDTABLE (Около) Кръгла маса
RPRT Рапорт, съобщение
RPT Повтори, повторете
RX Приемник
SA Казвам, кажете
SAY Казвам, кажете
SAYONARA Довиждане При връзка с японец
SEA Море
SECOND Втори
SED Казах
SEND Изпращам, предавам
SENT Изпратен, изпратена, изпратено, изпратени
SHALL Ще
SHE Тя
SHORT Къс
SIDE Страна на нещо
SIGN Подпис
SIGS Сигнали
SILENCE Тишина, мълчание
SIMPLE Семпло, просто
SINCE От, тъй като, откакто
SINCERELY Искрен
SINGLE Единичен
SK Окончателен край на радиовръзката Предава се слято
SK Замлъкнал ключ, починал радиолюбител
SKED Насрочена връзка
SLIGHT Леко
SLOW Бавен
SLOWLY Бавно
SMALL Малък
SN Скоро
SO Тъй, така
SOLID Солидно, уверено
SOME Някой, някое, някоя някаква, някакво, някакви
SOON Скоро
SORRY Съжалявам
SOUTH Юг
SP Къс път на разпространение на радиовълните
SRI Съжалявам, извинявам се
STILL Все още
STN Станция
STOP Спирай, точка
STR Улица
STREET Улица
SUMMER Лято
SURE Сигурно
SW Къси вълни
SWL Радиолюбител – слушател
TAKE Вземам
TAKE PART Вземам участие
TALK Говоря, казвам
TELL Казвам, говоря
TEMP Температурата е …, температура
TEST Проба, състезание
TESTING Пробващ
TFC Трафик
TG Телеграфия
THAT Онова
THE Определителен член
THEN Тогава
THERE Там
THEY Те
THINK Мисля
THIS Този, тази, това
THRU Посредством, през
TILL До (за час)
TKS Благодаря
TKU Благодаря Ви
TMRW Утре
TMW Утре
TNK Мисля
TNX Благодаря
TO До
TODAY Днес
TOGETHER Заедно
TOMORROW Утре
TONE Тон
TONIGHT Тази нощ
TONITE Тази нощ
TOO Също В края на изречение
TOW Другарю В соц-страните
TOWN Град
TRANSLATE Превеждам
TRANSMISSION Предаване
TRCVR Трансивър
TROUBLE Затруднение
TRX Трансивър
TRY Опитвам
TU За Вас, благодаря Ви
TUBE Радиолампа
TUBES Радиолампи
TV Телевизия
TVI Телевизионни смущения
TWIN Двоен
TX Предавател
U Вие
UFB Изключително добре (ултра отлично)
UHF Ултрависоки честоти (дециметров диапазон)
UNKNOWN Неизвестен
UNTIL Докато
UP Горе, нагоре, върху
UR Твой, ваш, ваша, ваше
URS Вашите
US Нас
USE Употребявам
USED Употребих, употребен
USING Употребяващ, с използване на …
VERY Много
VFO Осцилатор, генератор
VHF Много висока честота (метров диапазон)
VIA Чрез
VY Много
W Дума
WAR Война
WARM Топло
WAS Беше
WATCH Часовник
WAVE Вълна
WAY Начин, път
WDS Думи
WE Ние
WEAK Слаб
WEEK Седмица
WEEKEND Край на седмицата
WELL Добре
WERE Бяха
WEST Запад
WHEN Кога, когато
WHO Кой, коя, който, които
WHOLE Цял
WHY Защо
WID С, със
WIDE Широк
WILL Ще
WIND Ветровито, вятър
WINDOM Уиндом (тип антена)
WINDY Ветровито
WIRE Жица
WISH Желая
WISHES Желания, пожелания
WITH С, със
WKD Работил, работих
WKG Работещ
WORK Работя, работи
WPM Думи в минута
WRK Работя, работи
WRLS Безжичен
WUD Бих
WX Време (метеорологично)
XCUS Извинявайте
XMAS Коледа
XMTR Преподавател
XPECT Очаквам
XTAL Кристал
XYL Жена на радиолюбител, госпожа радиолюбител
YAGI Яги (тип насочена антена)
YEAR Година
YESTERDAY Вчера
YET Още
YL Млада жена, госпожица радиолюбител
YOU Вие
YOUR Ваш, ваша, ваше
YOURS Вашите
YR Година
ZEPP Цеп, цепелин (тип антена)
ZERO Нула
ZONE Зона

 

ЛОША ПРАКТИКА – ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ!

51 Махай се, лош оператор – не се препоръчва
99 Махай се, лош оператор – не се препоръчва
QQD, ЯМХ Псувни. Не се използват в ефир. Между българи

73 de LZ3AI

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *