Галина Михайлова & Антон Иванов

Пайлапи

Рано или късно се появява шансът да бъдете ухапан от „DX-краста“, ако все още не сте. Тогава неизбежно ще се сблъскате с пайлапа.

Пайлапът е тълпа от станции, които трябва да бъдат удовлетворени бързо и последователно. Вероятно идва от английското „pile-up“ – натрупване на много еднотипни неща на едно място или масов сблъсък на превозни средства. Само че в случая натрупването е на много радиолюбителски станции, които се опитват да осъществят QSO с някоя рядко срещана (DX).

Симплекс пайлап

И двамата – и DX станцията, и повикващият са на една и съща честота.

Главното достойнство на този метод е, че се икономисва честотен спектър (използва се само една честота).

Това е неефикасен метод на работа, когато много станции повикват. Но в зависимост от разбиранията на DX оператора, много може да означава дори и пет станции. При такива обстоятелства скоростта на QSO-тата ще бъде относително ниска.

Често това, което започва като симплекс пайлап, впоследствие еволюира в пайлап на разнесени честоти.

Пайлап на разнесени честоти

Повечето QSO-та се осъществяват като двете станции предават на абсолютно една и съща честота.

Когато станция се сблъска с постоянно увеличаващ се пайлап, скоростта на връзките пада най-често поради една от следните причини:

  • смущения от много станции една върху друга;
  • повикващият има проблеми с приемането на DX станцията, защото някои (много) от тях повикват, в моменти, когато DX станцията предава;
  • повече и повече станции не чуват или не съблюдават инструкциите, подавани от DX станцията.

За да може повикващият да чуе DX станцията, нейният оператор размества паилапа – той слуша на честота, различна от тази на която предава (обикновено 5 kHz или повече). Резултатът е, че повикващите станции вече не смущават предаването на DX станцията, тъй като те вече са на отделна честота.

Но като проблем остава обстоятелството, че DX станцията все още трябва да слуша на една единствена честота пайлапа, за да „измъква“ станциите една по една.

За да си увеличи шанса в тази дейност, DX операторът разпръсква пайлапа като започва да слуша в определен честотен сегмент, например “5 до 10 нагоре”.

Този метод, разбира се, използва по-голям честотен спектър отколкото стриктно е необходимо. Разпръскването трябва да се ограничи в колкото може по-малък сегмент, за да се остави място и за останалите станции.

Не е нужно специално разяснение, че заради другите ползватели на спектъра (такива, които нямат намерение да работят с DX станцията), се препоръчва методът на разнесените честоти да се използва само когато пайлапът е нараснал твърде много, за да бъде удържан по симплекс метода.

Как да се държим в пайлап?

Никога не повиквайте DX станцията, ако не я приемате достатъчно уверено.

Проверете, че станцията ви е правилно настроена, преди да повикате.

Не настройвайте предавателя си върху честотата, на която предава DX станцията.

Във вярната посока ли е насочена антената ви?

Чули ли сте инструкциите на DX станцията. Ако не, изчакайте първо да ги чуете.

Слушайте.

Слушайте.

Слушайте и се приспособете към ритъма на работа на DX станцията.

Ако чуете недоволни хамове да правят коментари на честотата на DX станцията, запазете спокойствие и почакайте докато хаосът утихне.

Само ако всички тези изисквания са изпълнени, можете да повикате DX станцията!

Симплекс пайлап на телефония

Как се включвате в симплекс пайлап?

Никога не повиквайте преди предшестващото QSO да е завършило. Това означава: чакайте на опашката.

Верният момент е ключът към успеха. Не започвайте да викате веднага, по-скоро изчакайте няколко мига, докато шумът на честотата малко замре, шансът ви в този момент е по-голям. Това не е състезание, където трябва да бъдете първият, най-бързият повикващ! Важното е да повикате във верния момент. Изчакайте няколко секунди, докато най-екзалтираните повикващи спрат и QRM-ът поутихне и тогава направете вашето повикване. Това може да са няколко секунди (5, даже 7 секунди).

Как би трябвало да повиквате? Никога на предавайте инициала на DX станцията, която повиквате; DX станцията очевидно знае собствения си инициал. Предайте своя пълен повиквателен знак само веднъж. Само част от повиквателния знак е лош подход. Не “зулу зулу зулу”, а “голф три зулу зулу зулу”. Предаването на само част от инициала поражда объркване и удължава цялата процедура.

Да, ще чуете много станции да дават само част от инициала си. Това не само е лоша практика, но е и неправомерно.

Не говорете много бързо, нито много бавно, действайте нормално (не викайте).

За фонетично изговаряне (спелуване) използвайте само международната фонетична азбука. Никакви фантазии!

В радио трафик фонетичната азбука (от Алфа до Зулу), препоръчвана от ITU (Международният съюз по далекосъобщения) има за цел избягването на грешки при предаване на букви и думи. За постигане на тази цел за всяка буква от азбуката е определена уникална дума. Обърнете внимание, че фонетичната азбука е единствена, а не съществува поотделно за всеки език!

DX станцията слуша за тези уникални думи в какофонията на пайлапа. Ушите на оператора се измъчват от хаотичното появяване на тези думи (и цифри), което води до бърза умора. Ако използвате други думи, различни от стандартните при спелуването, е възможно процедурата да се окаже по-малко ефективна, защото DX станцията не очаква да чуе такива думи.

Доста често в пайлапи може да чуете, че DX станцията е пропуснала точно тази буква, която се отклонява от стандартната фонетична азбука, и като последица иска повторение. Пример: Спелващата дума “Лима” звучи като отрязана с нож. Често можем да чуем “Лондон” като алтернатива. Ако вашият сигнал е много слаб или има смущения, DX станцията вероятно ще разбере “Лима”, но не и “Лондон”!

DX станцията не само очаква да чуе точни думи, но и очаква съответното звучене на тези думи и съответния брой срички. Ако отделни звуци са се загубили, поради QRN или QRM, операторът често възстановява думата по звученето й и/или броя на сричките.

Използвайте само вярното английско произношение на спелващата дума. Приложение …. описва фонетичното произношение на всяка от тези думи. Обърнете внимание, че на своя език, който е различен от английския, може да имате различно произношение.

DX станцията често е приела само част от вашия инициал и казва

“2ZZZ 59 за вас QSL?”.

Това означава: станцията, чиито повиквателен знак завършва на „2ZZZ за вас 59, приехте ли?”

Във вашия отговор трябва да наблегнете на липсващата част от инициала: “Тук е _голф ту, _голф ту зулу зулу зулу 59 QSL?” (знакът _ означава малко по-дълга пауза).

Нормално DX станцията би трябвало да завърши с “LZ2ZZZ благодаря”, с което да потвърди, че е приела инициала ви, както и да даде край на връзката. Ако не потвърди корекцията на инициала ви, повикайте станцията отново и поискайте: лмоля потвърдете моя инициал, LZ2ZZZ овър”. Не пропускайте да се уверите в това потвърждение, за да избегнете грешно записан инициал. Ако не потвърди вашия инициал, няма причина да не повиквате отново, докато не чуете DX станцията да изговаря правилно вашия инициал.

Ако DX станцията е приела вашия инициал с грешка, повторете няколко пъти тази част от инициала, където е грешката. Пример: той казва “LZ2ZZW 59”, отговорете му:

“Тук е LZ2ZZZ зулу зулу зулу LZ2ZZZ 59 овър”.

Нормално той ще завърши с “LZ2ZZZ благодаря” или нещо подобно. Бъдете внимателни и се убедете, че поправката е потвърдена, както е описано по-горе.

Когато DX станцията повиква част от повиквателен знак, която не се съдържа във вашия, или повиква друг повиквателен знак, запазете мълчание и слушайте. Ако продължите да го викате, много вероятно е един от следните сценарии да последва:

  • DX станцията забелязва, че не следвате съобщените инструкции, и вие влизате в черния списък, което означава, че тази станция няма да работи с вас следващите (много) минути, поради вашето лошо поведение (DX станцията би желала да работи с вас, но не приема да бъде волно или неволно смущавана от вас!).
  • Алтернативно, DX станцията може да ви отговори и да ви даде RS рапорт “00”, с което сте идентифициран като нарушител и това ви се показва.

Ако и сега продължите да повиквате, докато DX станцията се опитва да работи с друга станция, вие само причинявате смущения на тази станция и забавяте целия процес. Не само тази станция ще страда от вашите смущения, но накрая, ако не нещо друго, ще страдате и вие.

Ако DX станцията изрече “1АВС само, 59 за вас, овър”, това е индикация, че има проблеми с недисциплинирани станции, които го викат, докато е в QSO с друга станция.

Слушайте внимателно дали DX операторът не вика определени географски райони. “Само Япония” означава, че всички станции от други държави, освен Япония, трябва да се въздържат да го повикват. Запазете мълчание, освен ако сте в Япония.

Ако повиква по цифри от инициала (което често съответства на подразделението по райони): “слушам само за шест” означава, че само станции, които имат 6 в инициала си, са поканени да го повикат. Останалите: чакайте, запазете мълчание.

Ако сте маломощна станция (QRP), не повиквайте “LZ2ZZZ дробна черта QRP”. DX станцията има достатъчно проблеми с пайлапа, няма нужда да го натоварвате с допълнителен баласт “дробна черта QRP”. Не забравяте също, че в много държави използването на “дробна черта QRP” след суфикса е неправомерно.

Когато DX станцията ви отговори с рапорт (“LZ2ZZZ 59”), потвърдете накратко, дайте рапорт “благодаря, също 59” (или “59 благодаря”) и нищо повече. Има много други станции, чакащи да направят QSO.

Симплекс пайлап на CW

Общите правила и процедури, обяснени по-горе, очевидно са приложими и за контакти на CW.

Никога не повиквайте с “DE LZ2ZZZ”. Думата DE е разточителство и не съдържа никаква информация. Буквите DE могат да бъдат първите две букви на германски повиквателен знак и да доведат до объркване.

Никога не предавайте инициала си с “К” накрая (К като покана за предаване). Това може да причини объркване. Ако предадете К след инициала си (може би след твърде малка пауза), DX станцията може да помисли, че това е последната буква от инициала ви. Така че, никакво “К”.

Слушайте пайлапа, за да прецените каква скорост трябва да използвате на предаване. С какви станции работи DX станцията – с по-бавни или с по-бързи? Не изпробвайте на по-висока скорост, отколкото DX операторът може да приеме… Над този предел е непродуктивно.

На CW “КN” в края на предаването означава “за тебе само”. Когато DX станция предаде “…W1Z? KN” (или “W1Z KN”), тя иска да чуе само станции, чиито инициал съдържа знаците W1Z. Всички останали трябва да чакат.

Ако DX станция предаде: “CQ NA” или “QRZ NA”, това означава, че търси станции само от Северна Америка (NA = Северна Америка, SA = Южна Америка, AF = Африка, РАС или ОС = Пасифика/Океания, EU = Европа, JA = Япония, USA = САЩ). Така че, съблюдавайте инструкциите.

Пайлап на разнесени честоти на телефония

Ако твърде много станции повикват на честотата на DX станцията, същата ще трябва да превключи пайлапа на разнесени честоти, което ще й позволи да увеличи скоростта на QSO-тата. Как се прави това? Какво трябва да знаете и да направите, за да бъдете между първите, които ще повикат DX станцията в пайлапа на разнесени честоти?

Започнете със слушане, след това слушайте още!

Има няколко неща, които трябва да знаете преди да започнете да повиквате:

  • Къде слуша DX-ът? Дали слуша само на една честота или в определен честотен диапазон.
  • Дали той слуша без ограничения или
  • … за определени части от света?
  • … по цифрите от инициалите?
  • Как отбелязва къде слуша? Той примерно казва “нагоре”, “надолу”, “5 нагоре”, “10 надолу”, “между 200 и 210” и т.н.

Добрият DX оператор съобщава честотата, на която слуша, след всяко QSO; не очаквайте, обаче, това да се случва винаги. Ако пайлапът е много голям, DX операторът може да реши да увеличи скоростта на QSO-тата (примерно икономисвайки по една секунда от всеки контакт) като не съобщава на тълпата след всяко QSO къде слуша. Не добра практика, защото изнервя току-що попадналите на сцената. Като допълнение те често слушат DX станицята да прави много QSO-та без да предаде инициала си.

Уверете се, че сте разбрали точно диапазона, в който DX станцията може да ви чуе.

Ако той упоменава специфичен район, за който слуша, и вие не сте в този район, отпочинете, пийнете нещо и слушайте!

Може би той слуша по цифри. Ако цифрата, която упоменава, не присъства във вашия инициал, останете спокойни…

Ако специфицира “слушам от 14200 до 14225”, това е почти като игра на рулетка, освен ако знаете къде точно слуша. Затова продължавайте да слушате, за да откриете точната честота, на която са станциите, с които той работи. Повечето DX станции се местят леко надолу и нагоре в този диапазон. Но някои скачат като кенгуру. Най-общо казано най-добрият ви шанс да хванете DX станцията е да повикате малко над или под честотата, на която е работил с последната станция.

Опитайте се да научите колкото може повече за начина, по който работи DX станцията. Дали той е кенгуру или се мести плавно? Колкото повече научите за стила му на работа, толкова повече нараства шансът ви да го хванете бързо.

Опитайте се да научите ритъма и навиците на DX станцията. Добрият DX оператор използва постоянна схема на QSO-та. Запомнете последните думи, които казва преди да премине на приемане (обикновено или инициала си, или “благодаря”, или л5 нагоре” и т.н.).

Преди да започнете каквото и да е предаване, уверете се, че всички регулатори на вашата станция са установени правилно. Дали трансивърът ви е в режим на разнесени честоти и дали честотата на предаване е вярно установена? Проверете два пъти!

Ако сте установили къде е направил последното си QSO, адаптирайте стратегията си към неговите навици, предайте инициала си само веднъж и слушайте.

Ако не си появи в следващите 1-2 секунди, повикайте отново на същата честота. Повтаряйте тази процедура, докато не чуете, че отговаря на някого (на вас, надяваме се!).

Ако отговори на друга станция, спрете да викате и започнете да търсите къде предава тази станция. Това малко прилича на игра на котка и мишка, с тази разлика, че има една голяма котка и много на брой малки мишлета, едно от които сте вие, но…

За съжаление винаги ще слушате станции, които продължават до безкрайност да предават инициалите си, даже когато DX станцията работи с някого. Често ви се струва, че това е начинът, по който действат мнозинството станции. В действителност, постъпвайки така, тези станции причиняват QRM и правят работата по-бавна, отколкото би била с малко повече дисциплина. Те бързо си създават незавидна репутация. Този краен изход е гарантиран за станции, които стоят и викат дълго време. Той е и ясен пример, как не трябва да се постъпва.

Възможно е DX операторът да ги набележи като лоши оператори, и да отговори на такива безкрайни нападатели с рапорт RS “00”. Да се надяваме, че ще разберат какво означава това…

Пайлап на разнесени честоти на CW

Най-общо правилата и процедурите, описани при работа на разнесени честоти на телефония, както и при CW симплекс, остават валидни.

Как DX станция показва, че работи на разнесени честоти? В края на всеки контакт тя предава примерно: “UP”, “DWN”, “UP 5”, “DWN 10”, “QSX 3515”, “UP 10/20”. Простото “UР” или “DWN” обикновено означава, че DX станцията ще слуша 1 до 2 kHz нагоре или надолу спрямо честотата, на която предава.

Би било идеално, ако сте в състояние да предавате и слушате едновременно, което можем да оприличим с работа на пълен брек (още наричано QSK). На пълен брек ние можем да слушаме между предаваните от нас ТИ и ТАА. Това означава, че ще чуем DX станцията в мига, в който започне да предава. Обаче, не всички предаватели (и крайни стъпала) са конструирани за QSK режим. Можете да работите и на полу-брек {бавен брек), при който апаратурата се превключва от предаване на приемане и обратното в интервалите между думите или дори между буквите. Времето на закъснение обикновено се регулира, за да удовлетвори предпочитанията на всеки. Пълният брек е безпогрешно предимство, когато повикваме в пайлап на разнесени честоти. То може да ни предпази от каквото и да е предаване в моментите, когато DX станцията е в ефира. Все пак искаме да чуем какво предава DX.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *