Галина Михайлова & Антон Иванов

До какво води липсата на сексWhere does lack of sex

Луда работа
Луда работа

По мнение на специалисти сексолози и психолози, недостигът на сексуално удовлетворение при женския организъм предизвиква увеличено количество мъжки хормони, появява се излишък от мазнини и наднормено тегло, кожата потъмнява и загрубява.

Crazy stuff
Crazy stuff

In the opinion of specialists sexologists and psychologists, lack of sexual satisfaction in female body produces excessive male hormones, appears excess fat and overweight, the skin darkens and becomes coarser.

Възможно е засилване на менструалните болки, а в началото на менопаузата се чувства остър дискомфорт. Появява се умора, предизвикана от разреждане на сексуалните отношения с партньора или тяхното пълно отсъствие. Жената, за разлика от представителите на „силния пол”, започва да се наслаждава на секса в пълния му блясък най-вече след 30-те си години – пикът на женската сексуалност е между 35-40 и повече години. Дори когато като млада жена е била силно привличана от интимния живот, истинската висота на секса жената достига в по-зряла възраст.

Зрялата жена често не обръща особено внимание на сексуалните си потребности, стараейки се да свърши всички домашни задължения.

Да загърбим малко кухнята
Да загърбим малко кухнята

Но да се спори с физиологията е безсмислено. Матката е орган, който се нуждае от чест масаж и мускулни движения, предизвиквани именно по време на интимни отношения.

Психолозите твърдят, че женската сексуалност може да се раздели основно на два типа:

  • един, подобен на мъжката – при който жената непрекъснато търси сексуален контакт и
  • втори, при който отсъствието на сексуални контакти води до загуба на интереса към тях.

Но и при двата типа сексуалност жената натрупва в себе си сексуална енергия, която с времето започва да напира и търси начин да се разтовари.

Сексуалната енергия напира
Сексуалната енергия напира

Разбира се, сексуална енергия се натрупва и у мъжа.

Натрупва се сексуална енергия и у мъжа
Натрупва се сексуална енергия и у мъжа

Недостигът на интимен живот води до това, че на подсъзнателно ниво у жената се появява хиперактивност и тя се опитва да струпа на крехките си рамене огромно количество проблеми за разрешаване и нови и нови задължения. Сама си създава допълнителна работа, което я довежда до преумора и стрес. Но дори когато силите ѝ са на предела си, организмът си търси своето. Самозалъгването в този случай не помага.

Мъжът, изпитвайки сексуална неудовлетвореност може „да обърне планини” (обаче най-често стига до сексуално удовлетворение чрез самозадоволяване, разбира се).

Жената не може да сублимира половата си енергия в работа и самозалъгвайки се така, може да се доведе до нервни кризи и да стане болезнено разсеяна.

Болезнено разсеяна
Болезнено разсеяна

Често до подобна ситуация се стига в семейния живот, когато той е вече относително уреден и спокоен, децата растат или са пораснали, няма сложни житейски проблеми за разрешаване. Тогава се появяват сексуалните проблеми. Може би най-простото обяснение е, че отношенията между съпрузите минават на друго ниво – съпрузите са станали изключително близки, което от една страна не е зле, но от друга страна най-близките хора някак си не те предразполагат към възбуда. Чуждото е винаги по интересно.

Тук няма място за примиряване с подобно положение. Жената трябва да намери време, което да посвети само на себе си и да забрави поне за кратко домашните тревоги и задължения. Мъжът, естествено, трябва да не пречи да се случва това. Достатъчно е за час два жената да се отдаде на еротичните си фантазии или пък да се заеме с нещо, което да предизвика аналогични чувства в своя съпруг.

За какво си мисли мъжа?
За какво си мисли мъжа?

Не си струва да се стига до сексуално отдалечаване в семейството, без значение по какви причини. Малко са хората, които могат да си позволят да водят двойнствен живот и при това да се чувстват добре. Колкото повече жената се отдръпва от секса, толкова повече се влошават взаимоотношенията със съпруга й и това се превръща в един затворен кръг, който може да доведе до разпадане на семейството.

Близост
Близост

И обратно – увеличаването на сексуалната близост води до освежаването на съвместния живот не само в сексуален, но и във всичките му други аспекти.

Да се замислим...
Да се замислим…

Не се изискват извънредни усилия за това – достатъчно е жената примерно да потърси еротични филми по свой вкус, които да изгледа с партньора си, да се въплъти в роля от еротичните си (или пък неговите) фантазии, да му направи или да го помоли за еротичен масаж… успехът ѝ е почти напълно гарантиран – той може би само това и чака. Сексолозите и психолозите не считат за осъдително или за измяна, дори ако партньорите раздвижат въображението си и си представят, че се любят с идола от своите еротични фантазии при секс с постоянния си партньор.

Ако по една или друга причина жената няма възможност за съвместен интимен живот, добре е да задоволява сексуалните си потребности чрез самозадоволяване. Това ще й помогне да преодолее временната самота, да поддържа сексуалния си тонус и нещо повече – да се опознае по добре своите желания и потребности. И при появата на партньор тя ще е готова за възобновяване на съвместната интимност без стрес и затруднения.

Possible strengthening of menstrual pain and the onset of menopause feel acute discomfort. Appears fatigue caused by dilution of sexual relations with their partner or their absence. The woman, in contrast to the representatives of the “strong sex”, began to enjoy sex in its full splendor especially after 30 years – the peak of female sexuality is between 35-40 years or more. Even when a young woman was a strong attraction of private life, the true mark of sex woman reached adulthood.

Mature woman often does not pay much attention to their sexual needs, trying to do all the household chores.

Let ignore small the kitchen
Let ignore small the kitchen

But to argue with physiology is meaningless. The uterus is an organ that needs frequent massage and muscle movements caused precisely during intimate relations.

Psychologists say that female sexuality can be divided mainly into two types:

  • First similar to men – in which a woman is constantly looking for sex and
  • Second, where the lack of sex leads to loss of interest.

But in both types of female sexuality in itself accumulates sexual energy that over time began pushing against and seeks to unload.

Sexual energy wells up
Sexual energy wells up

Of course, the sexual energy builds in men, too.

Sexual energy accumulates in men, too.
Sexual energy accumulates in men, too.

Shortage of intimate life leads to that on a subconscious level in women appears hyperactivity and she tries to gather the fragile shoulders a huge amount of problems solving and more and more responsibilities. Itself creates additional work brings it to fatigue and stress. But even when her powers are on the verge of his body looking for her. Wishful thinking in this case does not help.

Man experiencing sexual frustration can “turn mountains” (but most often leads to sexual gratification through masturbation, of course).

The woman can not sublimate their sexual energy and work themselves into so can lead to a nervous breakdown and become painful distracted.

Painful scattered
Painful scattered

Often in such a situation is reached in family life when he was already relatively settled and calm children grow or have grown, no complex life problems to solve. Then appear sexual problems. Perhaps the simplest explanation is that the relationship between the spouses go to another level – the spouses have become very close, which on one hand is not bad, but on the other hand, the closest people somehow do not predispose to arousal. Foreign is always interesting.

There is no room for reconciliation with a similar situation. The woman has to find time to devote to yourself and forget, at least for a short domestic concerns and obligations. The man, of course, should not prevent this to happen. Enough for two hours the woman to indulge their erotic fantasies or to deal with something that cause similar feelings in her husband.

What the men are thinking?
What the men are thinking?

Not worth enough to sexually away in the family, no matter what reasons. Few people can afford to live a double life and that to feel better. The more the woman away from the sex, the more deteriorated relationship with her husband and it becomes a vicious circle that can lead to family breakdown.

Proximity
Proximity

And – the increase of sexual closeness leads to the refreshment of life together, not only sexually, but in all the other aspects.

To think about it...
To think about it…

Not require extraordinary effort to do so – it is enough woman for example seek erotic movies of your choice to view your partner to embody role of erotic her (or his) fantasies make him/her or ask him/her for erotic massage… its success is virtually guaranteed – it maybe just that and wait. Sexologists and psychologists do not consider objectionable or treason, even if the partners move up your imagination and imagine that love with the idol of his erotic fantasies during sex with their permanent partner.

If, for one reason or another woman is no possibility of joint intimate life, it is better to satisfy their sexual needs through masturbation. This will help to overcome the temporary solitude, to maintain a sexual tone and more – to get to know better their needs and desires. And the appearance of the partner she will be ready to resume intimacy without joint stress and difficulties.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.