Галина Михайлова & Антон Иванов

To satisfy a woman every time …За да бъде задоволявана жената всеки път…

With respect and affection for Nora Hayden
donated or returned love
in many families …

A man will be loved like never before, where it is able to donate his wife with the greatest pleasure, which is capable – orgasm.

And if you managed to do it every time, her love will be boundless. She’ll never find another man because you’ll never need another exam. The alliance will last while they live.

Almost all women simulate orgasm, since the world began. But not only do they miss one of the greatest joys in life. Husbands and their lovers are deprived of it in the same degree.

С уважение и обич към Нора Хейдън,
дарила или върнала любовта
в много семейства…

Един мъж ще бъде обичан както никога преди, когато е в състояние да дари жена си с най-голямото удоволствие, на което е способен – оргазма.

А ако успява да го постигне всеки път, любовта й ще бъде безгранична. Тя никога няма да потърси друг мъж, защото никога няма да изпита нужда от друг. Съюзът им ще трае, докато са живи.

Почти всички жени симулират оргазъм, откакто свят светува. Но не само те пропускат една от най-големите радости в живота. Съпрузите и любовниците им са лишени от нея в същата степен.

Woman simulating pleasure has nothing to do with the woman who is experiencing sexual pleasure with all my being.

Joy of man sex intensifies amazing when there partner giving and receiving pleasure, equivalent to its worn by the waves of ecstasy and deliquescent shared in the same moment of supreme bliss to which he’s heading.

What to do so not only to arouse his wife, but to let it reach the delightful orgasm who’s ever experienced, and it can do it whenever you love? Do not lie, it does not excite you.

And the best part is that when it really got incredible orgasm that will shake dynamite her body themselves feel more excited than ever and our orgasm will beyond anything experienced before. Because then you realize the actual power through which we can ignite to send it to the moon, space, Mars, Venus, and so on.. And we feel that it streams such love as we dreamed.

But even if you think it’s okay. even if your wife says you’re the perfect lover (remember she loves you and wants you to believe that you are perfect) still try this recipe.

And if you are afraid that she caught the eye of another, or you thought that maybe looking for another man now, after she delivers the ultimate pleasure, which are able (because you know how to satisfy ), you will find that there are more causes it to seek or to flirt with each other, because you are a man who gives her what she wants, what he needs and what he loves.

Жената, симулираща наслада, няма нищо общо с жената, която преживява сексуално удоволствие с цялото си същество.

Радостта на мъжа от секса се усилва невероятно, когато има партньорка, даваща и получаваща наслаждение, равнозначно на неговото, носена от вълните на споделения екстаз и разтапяща се в същия върховен миг на блаженство, към който се е устремил и той.

Какво точно да направим, така че не само да възбудим жена си, но и да я накараме да достигне най-възхитителния оргазъм, кой го някога е изпитвала, и при това да го постигате всеки път, когато се любите? Не лъжете, че това не ви вълнува.

А най-хубавото е, че когато тя наистина получи невероятен оргазъм, който ще разтърсва като динамит цялото й тяло, самите се почувстваме по-възбудени от всякога и нашият оргазъм ще надминава всичко, преживяно до този момент. Защото тогава осъзнаваме действителната си сила, чрез която можем да я възпламеним, да я изпратим до Луната, Космоса, Марс, Венера и т. н. И усещаме, че от нея струи такава любов, каквато не сме и сънували.

Но дори и да мислите, че всичко е наред. дори и жена ви да казва, че сте съвършен любовник (помнете, тя ви обича и иска да вярвате, че сте съвършен), все пак опитайте тази рецепта.

А ако се страхувате, че тя е хвърлила око на друг, или сте си мислили, че може би се оглежда за друг мъж, сега вече, след като й доставите най-върховната наслада, на която сте способен (защото знаете как да я задоволите), ще откриете, че повече не съществуват причини тя да търси или да флиртува с друг, понеже вие сте мъжът, даряващ й онова, което тя иска, от което се нуждае и което обича.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.