Галина Михайлова & Антон Иванов

Седемте правила на успеха на Стив ДжобсThe seven rules of success of Steve Jobs

Стив Джобс
Стив Джобс

Всички ние сме съгласни, че Стив Джобс оказа огромно влияние на нашия живот. Неговите иновации докоснаха всички модерни направления на живота ни: компютри, мобилни комуникации, музика, филми…

Steve Jobs
Steve Jobs

We all agree that Steve Jobs has had a huge impact on our lives. His innovations touched all aspects of modern life: computers, mobile communications, music, movies …

Презентациите на Стив Джобс и днес вдъхновяват и въздействат дълбоко на нашето съзнание. Стив Джобс остави на всички ни безценно богатство от принципи, които направляваха неговия успех.

1. Правете това, което обичате.

Веднъж Стив Джобс каза: „Хората, работещи със страст, могат да променят света към по-добро”. Когато го питаха какъв съвет би дал на стартиращите бизнес предприемачи, той каза: „Бих си намерил каквато и да е работа, която да работя за да се прехранвам, докато открия тази, която ще работя наистина със страст”. И тогава вдъхновено да се впусна в нея. Страстта в работата означава много. Страстта е всичко.

2. Поставете си велика цел.

Стив Джобс вярваше в силата на големите цели. Веднъж попита тогавашния президент на Пепси, Джон Скъли, „Нима искате да прекарате живота си, продавайки подсладена вода? Или искате да промените света?” Не се отказвайте в никакъв случай от целта на живота си.

3. Създавайте контакти.

Не се ограничавайте в създаването на контакти и общувайте с всякакви хора. Творчеството свързва хората. Различните хора имат различен житейски опит и често едни хора могат да видят неща, които други пропускат. Стив Джобс контактуваше с хора, с които видимо често нищо не го свързваше. Така създаде Макинтош. Стив Джобс пътуваше до Индия, до Азия и къде ли не. Изучаваше чуждото творчество, чуждия начин на живот, гостоприемството и традициите на различни народи. Не живееше затворен в себе си и в средата си. Свързваше идеи от най-различни области и най-различни географски места.

4. Откажете се от голямото количество проекти.

Не се разконцентрирайте и не разхвърляйте знанията и усилията си в много неща. Стив Джобс бе повече горд с това, че избра да прави Apple, отколкото с това, което Apple стана и е. Когато се завърна в Apple през 1997 г., той пое една компания с 350 различни проекта и ги намали до 10 в период от две години. Защо? Така той можеше да подбере най-добрите екипи за създаването на тези десет неща. Експертните екипи създаваха само десет неща, но създаваха тези десет неща перфектно.

5. Създавайте „тръпка” у клиентите.

Стив Джобс търсеше иновациите дори в опита си в обслужването на клиенти. Когато дойде за първи път с концепцията за Apple Stores, той каза, че това ще бъдат различни от стандартните магазини, защото вместо просто да прехвърлят кутии от едно място на друго и от един собственик на друг, тези магазини ще обогатяват живота. Всичко в тези магазини е предназначено за обогатяване на живота ни и да създава емоционална връзка между нас, марката на Apple и продуктите на Apple. Замислете се, какво правите вие за обогатяване живота на потребителите на вашите продукти, каквито и да са те?

6. Овладейте посланието.

Може да имате най-великата идея на тоя свят. Ако обаче не можете да я представите както трябва, тя е нищо! Стив Джобс бе един от най-добрите корпоративни разказвачи на приказки. Вместо да прави презентации, както правят повечето хора по света, той информираше, той обучаваше, той вдъхновяваше и забавляваше, той предизвикваше публиката да заживее в неговото представяне и да се размечтае как ще ползва продуктите, с които се среща.

7. Продавайте мечти, не продукти.

Стив Джобс си играеше с нашето въображение, защото той наистина ни разбираше като клиенти на неговите продукти. Разбираше, че ако бяха твърде сложни, таблетите не биха овладели въображението ни. Какъв бе резултатът? Един единствен бутон върху лицевия панел на IPad. Елементарно! Дори двегодишно би могло да го ползва. Клиентът е егоист. На него не му пука за самия продукт. Той иска да се чувства добре. Грижа го е за своите собствени надежди, амбиции. Стив Джобс ни учеше, че ако помагаме на клиентите да постигат своите мечти, ние ще ги спечелим за продуктите, които предлагаме.

Една история обобщава всички тези мисли за кариерата на Стив Джобс в Apple.

Служител, отговарящ за ре-инвестирането в Disney Store го помоли за съвет. Съветът на Стив Джобс беше „Мечтай повече! Това е прекрасен съвет! Да откриване гениалността в нашата лудост, да вярваме в себе си, да защитаваме вижданията си, да бъдем постоянни и целенасочени в постигането на мечтите си.

Нека позволим на мечтите ни да се сбъднат!Steve Jobs presentations today inspire and influence our deeper consciousness. Steve Jobs left us all an invaluable wealth of principles that guided his success.

1. Do what you love.

Steve Jobs once said: “People who work with passion can change the world for the better.” When asked what advice you would give to start-up entrepreneurs, he said: “I have found any work that can work for a living until I find one that will really work with passion.” And then inspired to go into it. Passion at work means a lot. Passion is everything.

2. Put your great purpose.

Steve Jobs believed in the power of the big goals. Once asked the then president of Pepsi, John Sculley, “Do you want to spend your life selling sugared water? Or want to change the world? “Do not give up in any case the dreams of your life.

3. Create contacts.

Do not limit yourself to social networking and interact with any people. Creativity connects people. Different people have different life experiences and often some people can see things that others miss. Steve Jobs touch with people that visually often do nothing connected. So create a Macintosh. Steve Jobs trip to India to Asia and everywhere. Learn foreign art and creativity, foreign lifestyle, hospitality and traditions of different peoples. He did not live closed in itself and in its middle. He connects ideas from different fields and at different geographical locations.

4. Decline of the large amount of projects.

You do not disconcert and do not scatter your efforts and knowledge in many things. Steve Jobs was more proud that chose to make Apple, rather than what Apple was and is. When he returned to Apple in 1997, he took a company with 350 different projects and reduces them to 10 in the period of two years. Why? So he can select the best teams for the creation of these ten things. Expert teams created just ten things, but creating these ten things perfectly.

5. Creating a “buzz” in customers.

Steve Jobs was looking for innovation even in his experience in customer service. When he first came to the concept of Apple Stores, he said that it will be different from standard shops, because instead of simply transferring boxes from one location to another and from one owner to another, these stores will enrich your life. All of these stores are intended to enrich our lives and create an emotional connection between us, the mark of Apple products and Apple. Consider what you do to enrich the lives of the users of your products, whatever they are?

6. Master’s message.

You can have the greatest idea in the world. However, if you cannot present it correctly, it is nothing! Steve Jobs was one of the best corporate story teller. Instead of making presentations, as do most people in the world, it shall he taught, he inspired and entertained, he challenged the audience to live in his presentation and to dream how it will use products that meet.

7. Sell dreams, not products.

Steve Jobs playing with our imagination, because he really understood us as a customer of its products. We understand that if they were too complex, tablets would not mastered our imagination. What was the outcome? A single button on the front of IPad. It’s simple! Even two years children could use it. The client is selfish. He does not care about the product itself. He wants to feel better. They care for their own hopes, ambitions. Steve Jobs taught us that if we help our clients to achieve their dreams, we will win them for the products we offer.

One story sums up all these thoughts about the career of Steve Jobs at Apple.

Executive officer who is responsible of re-investing in Disney Store asked him for advice. Tip of Steve Jobs was “Dream more!”. This is great advice! To detect genius in our madness, to believe in ourselves, to defend our vision, to be consistent and focused in achieving our dreams.

Let’s let our dreams come true!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.