Галина Михайлова & Антон Иванов

Благодаря ви!Thank you!

Pesnopoyka

Благодаря ви!

До този момент за попълването на песнопойката ми помогнаха:

!!!!Rali
Росица Димитрова
Камен Костакиев
Деско Десков,
Сергей Добрев,
Лилия Йотова,
Пепа Маринска,
Виктор Маринов,
Ивайло Грънчаров,
Йоланта Хаджийска,
Александра Франц,
Христо Голов,
Нели Петкова,
Лазар Борисов,
Бойко Тодоров,
Мирослав,
Иван Топев,
Стефка Точева,
Меги,
Виктор Русев,
Бойко Вуков ,
Йордан,
Viva Cartoon Network,
Яна Ангелова,
Мелина Трифонова
Боян Минев
Владимир Миленски
Божидар Каменов
Весела Димова
Юлия и Стефан
Богомил Кръстев
Генчо Станчев
Йонко Паунов
Драгомир Монов
Радослав Пенов
Неда Миладинова
Деан Стоянов
Красимир Недков
Михаил Чернев
Кики
Дечо Петков
Васил Станоев
Марина Атанасова
Димитринка Митева
Станимир Минчев
Илия Илиев ….

за което сърдечно им благодаря!

Благодарности на децата ми, че ги лишавам доста време от своето внимание, за да успявам стъкмя тия странички, при това само за няколко усмивки…

Но вярвам, че ще ме разберат!

Всички авторски права принадлежат
на авторите на песните!!! ;-§)))

Извинявам се за качеството на английския превод на песните, той не е художествен и предназначението му е единствено, да може английско-говорящата аудитория да добие представа за съдържанието.

Изпратете текст на песен…Благодаря!

Pesnopoyka

Thank you!

Until now, to complete songbook helped me:

!!!!Rali,
Rositsa Dimitrova,
Kamen Kostakiev,
Desko Deskov,
Sergei Dobrev,
Lilia Yotova,
Pepa Marinska,
Victor Marinov,
Ivaylo Grancharov,
Jolanta Hadjiiska,
Alexandra Franz,
Hristo Golov,
Nelly Petkova,
Lazar Borisov,
Boyko Todorov,
Miroslav,
Ivan Topevi,
Stefka Tocheva,
Meggie,
Victor Rusev,
Boyko Vukov,
Jordan,
Viva Cartoon Network,
Yana Angelova,
Melina Trifonova,
Bojan Minev,
Vladimir Milenski,
Bozidar Kamenov,
Merry Dimova,
Yulia and Stephen,
Bogomil Krastev,
Gencho Stanchev,
Yonko Paunov,
Dragomir Monov,
Radoslav Penov,
Neda Miladinova,
Dean Stoyanov,
Krasimir Nedkov,
Michael Chernev,
Kiki,
Decho Petkov,
Vasil Stanoev,
Maria Atanasova,
Dimitrinka Miteva,
Stanimir Minchev,
Ilia Iliev ….

for which I thank them warmly!

Thanks to my children that deprive them some time of his attention to manage these sites here rigged, and only a few smiles …

But I believe they will understand me!

All copyrights
the authors of the songs! ; – §)))

I apologize for the quality of the English translation of the song, it is not art and its purpose is solely to enable English-speaking audience an idea of ​​the content.

Send me lyrics … Thanks!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.