Галина Михайлова & Антон Иванов

Magics for the Death of the Brother Made from His SisterМагии за смъртта на брат от родна сестра

One night we got to the apartment of an old acquaintance. In their home were not gone. This was our first visit. My friend told us that his wife is not well with the health and later asked my wife to review. We stood no more than half an hour when I started to feel that I feel sick. Me a headache, got me hot and wet with sweat, I started to feel sick. I could not stand, and without saying anything, went and threw up, splashed with cold water and back, trying not to betray that I was wrong. After a while my wife and I repeated what I had done and came back pale as a sheet. Our hosts looked worried and wondered what we become. We realized that our bad magic, placed in their home, but they could not face it.

Or had to go out of this house immediately or they reveal the reason why we are bad, and then start looking spells positioned ones. Although I was a guest at a friend I did not know whether, if I tell him the truth, he will think that something is wrong and I’m talking nonsense. If you go, we’d be offending them.

Една вечер се озовахме на гости у един мой стар познат. В техния дом не бяхме ходили. Това ни беше първото посещение. Приятелят ми сподели с нас, че жена му не е добре със здравето и помоли по-късно съпругата ми да я прегледа. Бяхме стояли не повече от половин час, когато започнах да усещам, че ми става зле. Заболя ме главата, стана ми горещо и се изпотих, започна да ми се гади. Не издържах и без да казвам нищо, отидох и повърнах, наплисках се със студена вода и се върнах, като се опитах да не се издам, че ми е лошо. След малко съпругата ми повтори това, което аз бях направил и се върна бледа като платно. Домакините обезпокоени ни гледаха и се чудеха какво ни става. Ние разбрахме, че ни е зле от магиите, сложени в жилището им, само че нямаше как да им го кажем.

Трябваше или да си излезем веднага от този дом или да им разкрием причината, поради която ни е зле, а после да започнем да търсим сложените магии. Макар че бях на гости у приятел, не знаех дали, ако му кажа истината, той няма да си помисли, че нещо съм не наред и говоря глупости. Ако пък си тръгнехме, щяхме да ги обидим.

Anyway, we decided to go because of the home we wanted, we could not hide that we are not well. Then the woman said that she and whenever he’s home, he felt worse and both spouses began to say his odyssey. Suffering wife started a few years ago and during that time they traveled to many psychics and healers, but her condition did not improve.

Came to Vanga, even with the car in its desire leads her to a convent. Come to a psychic who told them that they have made ​​magic and it will break, but there was no relief from it. At the sick woman occurred depression and despair that no one can help her, and increasingly in the knowledge she flashed obsessed to end his life. They lived on the eighth floor, and she told how several times I decide to throw from the terrace, but by some chance it was not done. I had to stay and start looking spells positioned ones.

They really turned out to be many different purposes. To find them, I had to disassemble and move heavy sections and wardrobes throughout the house, which so messy that it seemed as if it had exploded a bomb. I remember a magic stay neizvadena because it was put behind lining the hallway and we agreed the next day the man and dismantled it, and after finding the magic to bring her here. Hostess during the search fell into a nervous breakdown and all the while repeating the same words: “My God, what have I done so bad, and punished me to agonize and suffer?”

For its pains and sufferings God had no guilt because they were caused by her malice and envy of her husband’s sister and if something was prevented us to respond to his invitation, surely not many time instead of guests would invite us funeral. After spells already been destroyed, the patient recovered. For a long time, however, could not say anything when he learned that wrongdoers is not any but a native sister of her husband. Was shocked by the hypocrisy of the villain. Once calmed down, began telling what attention and respect it met under her frequent visits. Then realized that spell death sister had made for his own brother and was put it in the house of their deceased parents in a nearby village, where no one lived. We went there immediately afterwards, open complex magic, buried to the base of the old house, whose sole heiress wanted to be greedy Property sister. Was estimated life of his own brother in the value of the house in which they were born and raised them.

Both spouses are alive and well today, and soon met unexpectedly. Had forgotten the suffering, but in the souls of both was left disappointed by the greed and hypocrisy of people because most suffering is caused by close person in whom you have believed sincerely and selflessly whom he respected.

From “Meeting Evil” – Dimitar Dyankov

Така или иначе решихме да си ходим, защото от домакините и да искахме, не можехме да скрием, че не ни е добре. Тогава жената сподели, че и тя винаги, когато си е у дома, се чувства още по-зле и двамата съпрузи започнаха да разправят одисеята си. Страданията на съпругата започнали преди няколко години и през това време двамата обиколили много ясновидци и лечители, но състоянието й не се подобрявало.

Стигнали и до баба Ванга, даже с колата си по нейно желание я водили до някакъв манастир. Попаднали на една ясновидка, която им казала, че имат направена магия и че тя ще я развали, но облекчение от това нямало. У болната жена настъпила депресия и отчаяние от това, че никой не може да й помогне и все по-често в със знанието й проблясвала натрапчивата мисъл да сложи край на живота си. Живееха на осмия етаж и тя разказа как на няколко пъти решавала да се хвърли от терасата, но по някаква случайност не беше го направила. Налагаше се да останем и да започнем да търсим сложените магии.

Те наистина се оказаха много и с различно предназначение. За да ги открием, се наложи да разглобяваме и местим тежки секции и гардероби в цялото жилище, което така разхвърляхме, че изглеждаше като че ли в него е избухнала бомба. Помня, че една магия остана неизвадена, защото беше пусната зад облицовката на коридора и се уговорихме на другия ден мъжът да разглоби и нея и, след като намери магията, да я донесе у нас. Домакинята по време на търсенето изпадна в нервна криза и през цялото време повтаряше едни и същи думи: “Боже господи, какво толкова лошо сторих, та ме наказа да се мъча и страдам?”

За нейните мъки и страдания Господ нямаше никаква вина, защото те й бяха причинени от злобата и завистта на сестрата на съпруга й и ако нещо ни беше попречило да се отзовем на поканата му, сигурно не след много време вместо на гости, щеше да ни покани на погребение. След като магиите вече бяха унищожени, болната се съвзе. Дълго време обаче не можеше да каже нищо, когато узна, че злосторницата не е коя да е, а е родната сестра на съпруга й. Беше потресена от лицемерието на злодейката. След като се успокои, започна да разказва с какво внимание и уважение я е посрещала при честите й гостувания. След това се разбра, че магия за смърт сестрата беше направила и за собствения си брат и беше я сложила в къщата на починалите им родители в едно близко село, където не живееше никой. Ходихме непосредствено след това там, открихме сложената магия, закопана до основата на старата къща, чиято единствена наследница искаше да остане алчната за имот сестра. Беше оценила живота на собствения си брат на стойността на къщата, в която се бяха родили и израснали двамата.

Двамата съпрузи са живи и здрави и днес и скоро се срещнахме съвсем неочаквано. Бяха забравили за страданията си, но в душите и на двамата беше останало разочарование от алчността и лицемерието на хората, защото най-силно е страданието причинено от близък човек, в когото си вярвал искрено и когото си уважавал безкористно.

Из “Срещи със злото” – Димитър Дянков

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.