Галина Михайлова & Антон Иванов

Плакатна изложба на Христо ИвановPoster exhibition of Hristo Ivanov

Значението на Велико Търново с неговия неповторим облик като център на изобразителните изкуства все повече нараства. Успоредно с естествената ориентировка на художниците към историческата тема, тук живеят и работят много графици, съставляващи значителна част от групата на СБХ.

Наред с артистичната графика се развива и приложната. Доказателство за това е изложбата на приложника график Христо Иванов. Тя предлага разнообразие на творчески изяви – плакати на различни теми, запазени марки, други видове печатни произведения. Характерно е, че в плаката художникът застъпва ярко историята. Цяла серия умело осъществени творби е посветена на наши видни революционни дейци – Димитър Благоев, Георги Кирков, Гаврил Георгиев, Георги Димитров, Никола Габровски, Димитър Найденов. Твърде актуална е и серията, посветена на годишнината от рождението на Леонид Брежнев.

Димитър Найденов - редакторът
Димитър Найденов – редакторът

Importance of Veliko Tarnovo with its unique appearance as a center of arts is growing. Along with the natural orientation of the artists to the historic theme here live and work schedules many constituting a substantial part of the UBA.

Along with artistic graphics developed and implemented. Proof of this is the exhibition of prilozhnika schedule Hristo Ivanov. It offers a variety of creative expressions – posters on various topics, trademarks, other printed matter. Typically, the artist takes the plaque bright history. Whole series skillfully performed works is dedicated to our prominent revolutionaries – Dimitar Blagoev, George Kirkov Gabriel Georgiev, Georgi Dimitrov, Nikola Gabrovo, Dimitar Naydenov. Too date the series is dedicated to the anniversary of Leonid Brezhnev .

Dimitar Naydenov - the editor
Dimitar Naydenov – the editor

Христо Иванов проявява траен интерес към трудната област на политическия плакат и несъмнено едни от най-значителните постижения в изложбата са именно творби като “Утрото над Чили” и “Хелзинки-76”. Други бихме нарекли “обществени”, посветени на различни важни и вълнуващи нашето общество, пък и цялото съвременно човечество проблеми, какъвто е “За чиста планета!”. “Водата е живот” е плакат с подобна проблематика, особено популяризирана на Биеналето на плаката във Варшава. Твърде навременен е и друг плакат – за жизнената среда.

Пак така, като нишка, по която можем да проследим развитието на майсторството на художника в една повтаряща се тема (нещо като проверка на изобретателността) е серията плакати за ТНТМ за 1974, 1975 и 1976 г., разрешени различно, но всеки път по подходящ начин.

Христо Иванов е автор и на запазени марки и на екслибриси. Между показаните на изложбата следва да отбележим тези на Димитър Филипов, Христина Станева, Спиридон Борисов и други. В експозицията са включени и други проекти и изпълнения като знака на ОНС – Велико Търново, медала на ВТУ “Кирил и Методий” – едно значително постижение в тази област, както и различни значки за отличия.

Никола Габровски
Никола Габровски

Цялостно изложбата свидетелства за постоянството на художника в създаването на образи с високи художествени и комуникативни качества, направени с вкус и сами въздействащи в полза на естетическото възпитание. От друга страна, тя е израз на ангажираността на художника с конкретни обществени поръчки за Велико Търново и университета. Впрочем, Христо Иванов е тясно свързан с Великотърновския университет. Тук той развива педагогическа дейност и дава приноса си за увеличаване на кадрите в областта на приложната графика – една отговорна и обществено полезна задача.

Това е необходимо да се отбележи, защото дейността на приложните графици винаги е конкретно адресирана и творбите се създават в отговор на пряка обществена поръчка, по определени поводи. Затова Христо Иванов, като всеки друг график приложник, е обвързан със задължения към своя град, към университета като важна културна и художествена институция.

Димитър Димитров

Плакат

Hristo Ivanov showed continued interest in the difficult area of ​​policy poster and undoubtedly one of the most significant achievements in the exhibition are works exactly like “Dawn over Chile” and “Helsinki-76”. Others would call “public” on a variety of important and exciting our society, and even all mankind contemporary issues, such as “For clean planet”. “Water is Life” is a poster with a similar problem, especially popularized the Biennial of the Poster in Warsaw. Timely too is another poster – for the living environment .

So again, like a thread in which we can trace the development of the skill of the artist in a recurring theme (something like check the ingenuity ) is a series of posters TNTM 1974 , 1975 and 1976, allows a different , but each time appropriately way.

Hristo Ivanov is the author of trademarks and bookplates. Between showing the exhibition should note these Dimitar Filipov Christina Staneva Spiridon Borisov and others. The exhibition also includes other projects and performances such as the sign of the NSA – Veliko Tarnovo, medals University “Cyril and Methodius” – a significant achievement in this area, and various badges awards.

Nikola Gabrovski
Nikola Gabrovski

Complete exhibition testifies to the constancy of the artist in the creation of images with high artistic and communication skills made ​​with taste and yourself acting in favor of aesthetic education. On the other hand, it is an expression of the artist’s engagement with specific procurement of Veliko Tarnovo and the university. However, Hristo Ivanov is closely related to the Veliko Tarnovo University. Here he developed pedagogical activity and contribute to increase the staff in the field of applied graphics – responsible and socially useful task.

It is necessary to note, because the activity of applied schedules always being addressed and works created in response to the direct award, on certain occasions. Therefore Hristo Ivanov, like any other schedule Applied Arts artis is bound by its obligations to the city, the university as an important cultural and artistic institutions.

Dimitar Dimitrov

Плакат

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.