Галина Михайлова & Антон Иванов

One Minute Manager Едноминутният мениджър

(quotes from a priceless book)

Image – the symbol of the One Minute Manager.

Take a minute to read a few sentences.

I advise you to read the entire book, but try to keep some time even the conclusions that I have written here and enjoy the positive feeling:

Image

When people feel good, they achieved good results.

Image

Minute setting goals:

 • To refine your goals. To think about what the right course of action. Write each of your goals on a separate sheet of paper, using no more than 250 words. Read and reread the writing for any purpose; It will only take a minute every time you do it. To spend one minute of your day to evaluate their actions.
 • To evaluate the compliance of your behavior on your goal.

Image

Help people to discover their full potential.

Image

Grab people when they do something well.

Image

Minute commendable act better when:

 • Tell people at the outset that their work will always be evaluated. Praising people as soon as they earn it. Tell people what they do well – be accurate. Tell people how satisfied are you with what they do well and how it helps the company and their colleagues. Remained silent for a moment, to give them the opportunity to feel the drums satisfaction. Encourage them to continue to operate the same way.
 • Shake hands or touch people – they must clearly understand that you support their success in the company.

Image

Minute censure acts best when:

 • Advance in the clearest way to tell people that you are going to evaluate their work.

The first half of the censure:

 • Shaming people immediately after the error. Tell people specifically what wrong. Tell them clearly how you feel when they are wrong.
 • Paused for a few seconds they to feel how you feel.

The second half of the censure:

 • Squeeze their hand or touch them in such a way that they understand that you are sincere in their country. Remind them how much you value them. Confirm once more that you have a very good opinion about them, but not for their actions in a particular situation.
 • Remember that when the reprimand is over, it really is over.

Image

My best used minutes is what I have invested in people.

Image

Anyone can win.

Image

Some people pretend to be losers – do not let this fool you.

Image

Take one minute:

 • Review your goals; review your activities;
 • See if your behavior matches your goals.

Image

We are not only our behavior – we are the ones who manage it.

Objectives determine the behavior, the results support it.(цитати от една безценна книжка)

Image – символът на едноминутния мениджър.

Отделете една минута, за да прочетете няколко изречения.

Съветвам ви да прочетете цялата книжка, но опитайте се да спазвате известно време дори само изводите, които съм записал тук и ще насладите на положителени усещания:

Image

Когато хората се чувстват добре, те постигат добри резултати.

Image

Едноминутно определяне на целите:

 • Да уточните вашите цели. Да помислите кой е правилния начин на действие. Да напишете всяка от вашите цели на отделен лист хартия, като използвате не повече от 250 думи. Да четете и препрочитете написаното за всяка цел; това ще ви отнеме само около минута всеки път, когато го правите. Да отделяте по една минута от деня си, за да преценявате действията си.
 • Да преценявате отговаря ли вашето поведение на вашата цел.

Image

Помогни на хората да разкрият изцяло своите възможности.

Image

Хващай хората, когато правят нещо добре.

Image

Едноминутната похвала въздейства по-добре, когато:

 • Казвате на хората от самото начало, че тяхната работа винаги ще бъде оценявана. Изказвате похвала на хората веднага след като са я заслужили. Казвате на хората какво правят добре – бъдете точен. Казвате на хората колко сте удовлетворен от това, което те са направили добре, и как то помага на фирмата и колегите им. Замълчавате за момент, за да им дадете възможност да почувстват варето задоволство. Окуражавате ги да продължават да действат по същия начин.
 • Ръкувате се или докосвате хората – те трябва ясно да разберат, че вие подкрепяте техните успехи във фирмата.

Image

Едноминутното порицание въздейства добре, когато:

 • Предварително по съвсем ясен начин кажете на хората, че смятате да оценявате работата им.

Първата половина на порицанието:

 • Порицавайте хората незабавно след допуснатата грешка. Казвайте на хората конкретно в какво грешат. Казвайте им ясно как се чувствате вие, когато те грешат.
 • Замълчете за няколко секунди, за да почувстват те как се чувствате.

Втората половина на порицанието:

 • Стиснете ръката им или ги докоснете по такъв начин, че те да разберат, че искрено сте на тяхна страна. Напомнете им колко много ги цените. Потвърдете още един път, че вие имате много добро мнение за тях, но не и за действията им в конкретната ситуация.
 • Не забравяйте, че когато порицанието е свършило, то наистина е свършило.

Image

Моята най-добре използвана минута е тази, която съм инвестирал в хората.

Image

Всеки може да спечели.

Image

Някой хора се преструват на губещи – не позволявайте това да ви заблуди.

Image

Отделете една минута:

 • прегледайте вашите цели; прегледайте своята дейност;
 • вижте дали вашето поведение отговаря на вашите цели.

Image

Ние не сме само нашето поведение – ние сме тези, които го управляват.

Целите определят поведението, резултатите го поддържат.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.