Галина Михайлова & Антон Иванов

Ode to The Bulgarian WomanОда за Българката

About woman wrote poets, writers …. ordinary people who love …

Neither I, nor have I intended to upstage them.

Only express my admiration. And not just because coming March 8 – let’s do it all the time!

BULGARIAN WOMAN

The woman who succeeds

 • to work;
 • dragging bags with purchases;
 • cooking, washing and ironing;
 • to rotate the whole household;
 • to run on problems of children;
 • and whatnot …За жената са писали поети, писатели….обикновени хора, които обичат…

  Нито мога, нито имам за цел да ги засенчвам.

  Само ще изразя възхищението си. И не само защото наближава 8 март – нека правим това постоянно!

  БЪЛГАРКАТА

  Жената, която смогва

  • да работи,
  • да влачи торби с покупки,
  • да готви, пере и глади,
  • да върти цялото домакинство,
  • да търчи по проблеми с децата
  • и какво ли не…

and all care and pain manages to be beautiful and gentle to us men … who often fail to recognize their efforts and endeavors.

Place a foreigner woman under the same conditions. That she would not survive a week …

How many Bulgarian women can boast that they have no problem buying a good (and of course expensive) cosmetics?

Have you ever admitting how deprivation has cost them to buy a fine and gentle erotic lingerie? Some might only dream of such …

Do you know how much tights that carry and what they cost such a simple seemingly almost daily purchase?

Do you know what the price of their smile?

Hardly ….

And yet manage to be beautiful and charming for us …

Smile, even when they hurt …

And we men?

Did you notice this?

We appreciate it?

So little needs a man to be happy. A gesture of attention. A flower, a gift without case (the case is a must), a kind word … a small gift. … a smile … a compliment …. a grateful look even … and it means a lot ….

Make sure to have at least 1-2 hours a day just for yourself … dealing with children, bring them somewhere …. cancel it into housework …

(not at all the case here for repair, start or promise a few years ago 😉

Let’s do not deny it!

Bulgarian woman is a great – and mother and wife and a mistress.

Let’s love and respect with all my heart and soul!и при всичките грижи и болка да успява да бъде красива и нежна за нас, мъжете…които често не забелязваме нейните усилия и старания.

Поставете една чужденка при същите условия. Че тя няма да оживее и седмица…

 • Колко българки могат да се похвалят, че за тях не е проблем да си купуват добра (и естествено скъпа) козметика?
 • Допускали ли сте някога колко лишения им е коствало да си купят фино и нежно еротично бельо? А някои може би само си мечтаят за такова…
 • Знаете ли колко струват чорапогащниците, които носят и какво им коства една такава елементарна на пръв поглед почти ежедневна покупка?

Знаете ли каква е цената на тяхната усмивка?

Едва ли….

И въпреки всичко успяват да бъдат красиви и очарователни за нас…

Усмихват се, дори когато ги боли…

А ние, мъжете?

Забелязваме ли всичко това?

Оценяваме ли го?

Толкова малко му трябва на човек, да бъде щастлив. Един жест на внимание. Едно цветенце, подарено без случай (за случаите е просто задължително), една топла дума…някакъв дребен подарък. …една усмивка…един комплимент….един благодарен поглед дори… и той значи много….

Направете така, че да има поне 1-2 часа на ден само за себе си… занимавайте се с децата, изведете ги някъде….отменете я в домакинската работа…

(въобще не става въпрос тук за ремонта, започнат или обещаван от преди няколко години 😉

Нека не я лишаваме от това!

Българката е велико нещо – и майка, и съпруга, и любовница.

Нека я обичаме и уважаваме от все сърце и душа!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.