Галина Михайлова & Антон Иванов

New Year Around the WorldНова Година по света

Burma

This New Year occurs at the hottest time of the year and was met with “Water Festival”. Through the streets of towns and villages in meeting people flooded each other with water from other vessels. When no one is angry, as this is a kind of wetting wishes for happiness in the New Year. Besides his is nice in the heat.

Bulgaria

Along with the many known to us all traditions will mention a few forgotten – whereby for three minutes off the light. These minutes are called minutes for Christmas kisses, the secret that kept the darkness.

Vietnam

This New Year is celebrated at night. As the gloom sparked fires in parks, gardens and streets. End fires collected several families. Prepare a variety of treats from rice. Tonight forget all quarrels, forgive all offenses.Бирма

Тук Нова година настъпва в най-горещото време от годината и се посреща с „Фестивал на Водата”. Из улиците на градове и села хората при среща се заливат един друг с вода от различни съдове. При това никой не се сърди, тъй като това мокрене е своеобразно пожелание за щастие през Новата година. Пък си е и приятно в горещините.

България

Наред с многото известни всички нам традиции ще спомена една малко позабравена – според която за три минути се изгасва светлината. Тези минути се наричат минути за новогодишни целувки, тайната за които съхранява тъмнината.

Виетнам

Тук Новата година се посреща през нощта. С настъпването на сумрака разпалват огньове в парковете, градините и улиците. Край огньовете се събират по няколко семейства. Приготвят се различни лакомства от ориз. Тази нощ се забравят всички караници, прощават се всички обиди.

Italy

Table must have walnuts, lentils and grapes – a symbol of health, longevity, prosperity.

Cuba, Spain, Portugal

Here and in many other countries grapes are considered a symbol of abundance, happy and healthy family. With each of the twelve strokes of the clock on New Year’s night of eating grape – twelve grains twelve desired for each month.

In Cuba, on the eve of New Year filled jugs of water, and when the clock “hit” twelve hours that water splashed through an open window as a sign that the old year ends and a happy new year be as clear and clean the water.

Mongolia

New Year coincides with the feast of livestock and thus are typical sporting events, check out the agility and courage. Here, as European nations Mongols met the New Year around the tree at midnight. And with them comes Santa Claus, but clothing keeper.

Poland

In Polish families accepted the New Year table contains twelve meatless dishes like these necessarily includes fish, mushroom soup or borsch, barley porridge with prunes vareniks and chocolate cake for dessert.

Romania

At Christmas pies is customary to hide tiny surprises – coins, porcelain figurines, pieces of hot pepper. If you find porcelain wheel; old belief, the new year will bring you much happiness. And if you come across a hot pepper? It’s just fun company, and you’re eating something “kill” pungent.

Tibet

Tibetan hosts bake before the New Year many pasta (something like pies, cakes) with the different filling, then hand them out – the more you give away, the richer you become.

France

The French can not imagine New Year’s table without traditional roast turkey.

Hungary and Austria

Here is the back of the French – believes that eating bird of the day should not – will fly away from home forever happiness.

Japan

The Japanese have their own set of “happy” products – sea cabbage gives with joy, roasted chestnuts – with success at work, peas and beans – health, boiled fish – with serenity and cheerfulness of the spirit of herring caviar – happy family and many children.

Morning of January 1 all the inhabitants of towns and villages took to the streets to welcome the sunrise greeting with the New Year and exchanging gifts.Италия

На масата задължително има орехи, леща и грозде – символи на здраве, дълголетие, благополучие.

Куба, Испания, Португалия

И тук и в много други страни гроздето се счита за символ на изобилие, щастливо и здраво семейство. С всеки от дванадесетте удара на часовника в новогодишната нощ се хапва зърно грозде – дванадесет зърна, дванадесет желания за всеки месец.

В Куба в навечерието на Нова година пълнят кани с вода, а когато часовникът „удари” дванадесет часа, плисват тази вода през отворен прозорец в знак на това, че старата година свършва щастливо и Новата година бъде такава ясна и чиста като водата.

Монголия

Нова година съвпада с празника на животновъдството, поради което характерни са спортни състезания, проверка на ловкостта и смелостта. И тук като европейските народи монголците посрещат Нова година край елхата в полунощ. И при тях идва Дядо Мраз, но в дрехи на животновъд.

Полша

В полските семейства е прието новогодишната трапеза да съдържа дванадесет постни ястия, като в тях задължително присъстват риба, гъбена супа или борш, ечемичена каша със сушени сини сливи, вареники и шоколадова торта за десерт.

Румъния

В новогодишните баници е прието да се скриват мънички изненади – монети, порцеланови фигурки, парченца люта чушка. Ако намериш порцеланово колелце, по старо поверие, Новата година ще ти донесе много щастие. А ако попаднеш на люта чушка? Просто става весело на компанията, а ти си хапваш нещо да „убиеш” лютото.

Тибет

Тибетските домакини пекат преди Нова година множество тестени изделия (нещо като пирожки, мекици) с най-различен пълнеж, след което ги раздават – колкото повече от тях раздадеш, толкова по-богат ще станеш.

Франция

Французите не могат да си представят новогодишната трапеза без традиционната печена пуйка.

Унгария и Австрия

Тук е обратно на французите – счита се, че да се яде птица на този ден не бива – от дома ще отлети завинаги щастието.

Япония

Японците си имат свой набор от „щастливи” продукти – морското зеле дарява с радост, печените кестени – с успех в работата, грахът и бобът – със здраве, варената риба – със спокойствие и бодрост на духа, хайверът на херингата – щастливо семейство и много деца.

Сутринта на 1 януари всички жители на градове и села излизат на улицата да посрещнат изгрева на слънцето, поздравявайки се с настъпването на Новата година и разменяйки си подаръци.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.