Галина Михайлова & Антон Иванов

Модерен творец продължава традициятаModern artist continues the tradition

В-к „Борба“

Изложбата на Христо Иванов – събитие в културния живот на Велико Търново

Години наред художникът Христо Иванов амбициозно и неотстъпно разработва отколешната си мечта – керамиката. Затворен в уютното ателие в Малък Чифлик, той допускаше малцина приятели до „светилището си“, търсеше мнението и подкрепата им, радваше се на куража, който му вдъхваха тези непредубедени посветени. Показа неголеми изложби в аулата на ВТУ и в София, видя резонанса, огледа се и продължи по пътя, жалониран от завоюваното. Така поривът му, оплоден от дългогодишния творчески труд, намери адекватен израз в изложбата, открита в залите на ул.“Р. Михайлов“ във Велико Търново до 30 декември, която е събитие в културния живот на града!

Христо Иванов
Христо Иванов

Около 100 превъзходни съда, с високи художествени достойнства е сътворила ръката на майстора. Овладял уроците на традицията, усвоил технологията и не на последно място одухотворил занаята, той днес застава, според скромното ми мнение, сред първомайсторите в националната ни керамична школа.

Newspaper „Borba“

The exhibition of Hristo Ivanov – an event in the cultural life of Veliko Tarnovo

For years, the artist Hristo Ivanov ambitious and relentlessly develops its former dream – ceramics. Closed in the cozy little studio in Malki Chiflik, permitting a few friends to the „sanctuary“ seek the views and support them, enjoying the courage that he felt these unbiased dedicated. Showed small exhibitions in the Aula of the University of Veliko Tarnovo and University of Sofia, saw resonance, looked around and went on the road zhaloniran of conquered. So urge his fertilized by longtime creative work, find an adequate expression in the exhibition opened in the halls on „R. Mikhailov“ Str. in Veliko Tarnovo, until 30 December, which is an event in the cultural life of the city!

Hristo Ivanov
Hristo Ivanov

About 100 superior pottery with high artistic merit has created the master’s hand. Mastered the lessons of tradition, mastered the technology and not least animated, he also stands today, in my humble opinion, one of the grand master in our national ceramic school.

Керамика
Керамика

Този успех не идва случайно. Христо Иванов завършва Националната художествена академия през 1966 г. при професор Александър Поплилов. В продължение на 27 години той преподава приложни изкуства във Факултета по изобразително изкуство при ВТУ. Настройката му към сграфито-керамиката идва още от студентските години, когато, за да заработи средства за учението си, той всяко лято рисува археологическите находки в музея в Хасково, между които има и много керамика. По-късно целенасочено обикаля Троянския край – богат на стара и съвременна керамика, специализира в Института за приложни изкуства – град Лвов, където има катедра по керамика. Влияние също му оказват и специализациите в Санкт Петербург и Германия.

Керамика
Керамика

Бъдещият керамик обогатява знанията си и чрез общуване с известните специалисти от Великотърновския музей Богдан Султов и Атанас Писарев, които показват и тълкуват царствената трапезна сграфито-керамика. Изяснява си и общото, и различието в традиционните български школи на Плиска, Преслав и Царевград Търнов, на самобитната Бусинска народна школа и на по-гражданската троянска керамика. В Асенова махала старателно проучва технологията, усъвършенства етапите й: от източването на майоликата и изпичането й на бисквит към поливането й с ангоба. След това гравирането и накрая глазирането и изпичането. Особено благотворна е близостта му с доцент Никола Гелов, с някои от състудентите му керамици, които го консултират и окуражават.

Керамика
Керамика

Така Христо Иванов, потопен в традицията на керамичната форма и в нейната технология, застава тематично на базата на средновековната ръкописна българска книга от XIII-XIV век. Наред с книжовниците просветители, зооморфните и орнаментални букви в неговата изложба широко и умело се застъпва централната композиция с орнаментален фриз. Кръстът, като геометричен център, сплавя и обединява структурата, но внушава и духовното християнско начало, спътник и вдъхновител на националната традиция. Логиката на линеарния ритъм е в съзвучие с богатите вариации на колоритните хрумвания и тези дълбоки, земни, златисти и зеленикави, нюансирани стойности превръщат всяка вещ в уникат. Разнообразието от похвати, композиционните плетеници и цветност съдържат топлотата на модерен творец, продължител на здравата традиция в трапезната керамика.

Георги Костов,
доктор по изкуствознание

Традиции

Pottery
Pottery

This success does not come by accident. Hristo Ivanov graduated from the National Art Academy in 1966 with Professor Alexander Poplilov. For 27 years he taught fine arts at the Faculty of Fine Arts at University. Setting it to sgraffito pottery comes from student days, when to work means to teaching, he painted every summer archaeological finds in the museum in Haskovo, among which there are many ceramics. Later purposefully goes Troyan region – rich in ancient and contemporary ceramics, specializing in the Institute of Applied Arts – City of Lviv (Ukraina), where is the Department of Ceramics. His influence also have specializations and in St. Petersburg (Russia) and Germany.

Pottery
Pottery

Future Ceramic enriches your knowledge through communication with famous experts from Veliko Tarnovo Museum Bogdan Sultov and Atanas Pisarev that show and interpret the regal dining sgraffito pottery. Clarifies and general, and the difference in traditional Bulgarian schools of Pliska, Preslav and Tsarevgrad Tarnov, distinctive Businci’s school and a civil Troyan ceramics. In Assen’s neighborhood thoroughly examine the technology improves its stages, from the east of majolica and baking her cookies to her skirts with engobe. Then engraved and finally glazing and firing. Especially beneficial is its proximity to Associate Professor Nichola Gelov with some of his colleagues ceramists who advise and encourage.

Pottery
Pottery

Hristo Ivanov so steeped in the tradition of ceramic form and its technology stands thematically based on medieval manuscripts Bulgarian Paper XIII-XIV century. Among scholars educators, zoomorphic and ornamental letters in his exhibit widely and skillfully advocated central composition with ornamental frieze. Cross, geometric center, alloys and unifies the structure, but suggests spiritual and Christian home, companion and inspirer of the national tradition. The logic of linear rhythm in harmony with the rich variations of colorful ideas and those deep, earth, gold and green, shaded values ​​each item in turn unique. The variety of techniques and compositional assemblages contain color warmth of a modern artist , duration of strong tradition in ceramic tableware .

Georgi Kostov
PhD in Art History

Традиции

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.