Галина Михайлова & Антон Иванов

Manipulate, but correct: The sixth law of the manipulationМанипулирайте, но правилно: шести закон на манипулацията

selected from the book by Joseph Kirschner

Every decision we make and every action in some way influenced by fear.

Anxiety following three ideas determine the highest degree our behavior and are therefore starting points of each manipulative game:

 • Fear not lose acquired – creates dependence someone something – his first pass it, then drive it to get used to it so that it is ready for the greatest sacrifices to not be deprived of it;
 • Fear of the unknown – can grow uncontrollably;
 • Fear of reality – alternatives him escape and dealing with the problem.

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Всяко решение, което вземаме, и всяко наше действие по някакъв начин са повлияни от страха.

Следните три страхови представи определят в най-висока степен поведението ни и затова са изходни точки на всяка манипулативна игра:

 • Страхът да не изгубим придобитото – създава се зависимост на някого от нещо – първо му го давате, после го карате да привикне с него така, че да е готов на най-големи жертви, за да не се лиши от него;
 • Страхът от неизвестността – може да нараства неконтролируемо;
 • Страхът от действителността – алтернативи са му бягството и справянето с проблема.

An efficient method to avoid manipulation by fear is the rationalization of fear.

Many heroes only because they fear stigma.

There are three crucial steps that we can overcome any fear and prevent others from using it:

 • We set ourselves the question: “What really scared and why?”
 • Once we have clarified the reason we continue to ask, “What’s the worst that can happen if it becomes what most afraid of?”
 • Get a clear decision on whether we want to take the risk or not. If it is positive, do everything possible to prevent the worst.

The method of using the sense of fear is just as simple and is also composed of three steps:

 • We assess the opponent and find his weak areas.
 • Hinted his accurate way of any danger that might threaten him and he does not know a solution. It can be real, but at the same time, unclear.
 • Offer him a solution how to avoid real or apparent danger, which released him from fear and profitable for you.

Един ефикасен метод да избегнем манипулацията чрез страх е рационализирането на страха.

Мнозина са герои само защото се страхуват от позора.

Има три решаващи стъпки, с които можем да преодолеем всякакъв страх и да попречим на другите да го използват:

 • Поставяме си въпроса: “От какво всъщност се страхувам и защо?”
 • След като сме изяснили причината, продължаваме да питаме: “Кое е най-лошото, което може да се случи, ако стане това, от което най-много се страхувам?”
 • Вземаме недвусмислено решение дали искаме да поемем този риск или не. Ако то е положително, правим всичко възможно за предотвратяване на най-лошото.

Методът за използване на чувството за страх е също тъй прост и се състои също от три стъпки:

 • Преценяваме противника и откриваме слабите му места.
 • Намекваме му по достоверен начин за някаква опасност, която би могла да го застраши и за която той не знае решение. Тя може да бъде напълно реална, но в същото време и неясна.
 • Предлагаме му решение как да избегне истинската или привидната опасност, което го освобождава от страха и е изгодно за вас.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.