Галина Михайлова & Антон Иванов

Manipulate, but correct: The seventh law of the manipulationМанипулирайте, но правилно: седми закон на манипулацията

selected from the book by Joseph Kirschner

Our goal when we want to influence someone’s decision to limit to the greatest possible extent the ability to critically evaluate the decisive and to fix his thoughts on the advantages of the proposed solution.

The process of decision making and its results depend on the following four components:

 • On the general attitude nareshavashtiya;
 • From his knowledge of the subject of the decision;
 • From the individuals who directly or indirectly influence the decision;
 • From a decisive moment in the decision.

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Целта ни, когато искаме да повлияем върху нечие решение, е да се ограничи във възможно най-висока степен способността за критична преценка на решаващия и да се фиксират мислите му върху предимствата на предлаганото решение.

Процесът на вземане на решение и резултатът му зависят от следните четири компонента:

 • От общата нагласа нарешаващия;
 • От знанията му за предмета на решението;
 • От личностите, които пряко или косвено въздействат на решението;
 • От състоянието на решаващия в момента на вземане на решението.

If you do not resolve themselves, others will do it for us.

“Everything we do and who we are, whether we are happy or not, whether every day carry out or not, it all depends on our ability to make the right decision” – George Warner.

Many people tend to avoid decisions or to postpone as much as possible. This is mainly due to fear them not to make a mistake somewhere.

Most of our decisions are a compromise between two factors:

 • On the one hand there are our own personal and individual desires;
 • On the other side is more or less expressed the need to adapt to the outside world. To comply. There is fear: “How about this or that when you do this or that?”

Whoever wants to influence the decision of the opposition manipulative game, you must first determine according to:

 • Is the type who knows what she wants and whether enough consistently followed his own will, when making decisions?
 • Is the type who does not know or at least know exactly what he wants.

Who wants to influence a decision has an interest to inform sided opponent.

You can never escape the people who influence your decisions:

 • People who are interested to derive direct benefits from our solutions;
 • People who derive indirect benefit, directing the decision in a particular direction;
 • The people who reckoned somehow their decisions;
 • The people think that consideration in decision making.

Four components significantly influence the decision:

 • The two types of decision makers – who know exactly what they want or are not sure of his desire;
 • The ability to gather information about a specific alternative solution, as anyone who wants to affect us, inform us just what is advantageous especially for him;
 • The direct or indirect effects, which is exposed each and invariably comply consciously or not;
 • The ability to decide to check again its decision on advantages and disadvantages in “flashes last chance.” There are two options:
  • To succumb to the effects of all persuasions, or at least some that are particularly strong to let him take the decision itself;
  • Be able once again to distance itself from these influences to weigh and consider what will be the consequences of the decision.

To be able to manipulate the decision, it is knowledge of the process of decision making.

Estimating the opponent and comply with it manipulative game, then follow:

First phase

 • Attracting the attention of the enemy to what you want to win without him suggesting to his desire;

Second Phase

 • Submit its proposal to the enemy, packed in an appropriate form, which can cause interest;

Third phase

 • Implementation of the decision itself.

Ако не решаваме сами, другите ще го правят вместо нас.

“Всичко, което правим и което сме, все едно дали сме щастливи или не, дали всеки ден осъществяваме или не, всичко зависи от способността ни да вземаме правилни решения” – Джордж Уорнър.

Немалко хора имат навика да избягват решенията или да ги отлагат, доколкото е възможно. Това се дължи главно на страха им да не сгрешат някъде.

Повечето наши решения са компромис между две обстоятелства:

 • От една страна стоят собствените ни, лични и индивидуални желания;
 • От другата страна е повече или по-малко изразената потребност да се приспособим към околния свят. Да се съобразим. Там е и страхът: “Какво ще каже този или онзи, когато направя това или онова?”

Който иска да повлияе върху решението на противника в манипулативната игра, ще трябва първо да го прецени според това:

 • Дали е от типа, който знае какво иска, и дали достатъчно последователно следва собствената си воля, когато взема решения?
 • Дали е от типа, който не знае или не знае поне точно какво иска.

Който иска да повлияе върху едно решение, има интерес да информира едностранчиво противника.

Никога не можете да се изплъзнете от хората, които влияят върху решенията ви:

 • Хората, които имат интерес да извлекат директна изгода от нашите решения;
 • Хората, които извличат косвена изгода, насочвайки решението в определена посока;
 • Хората, с които съобразяваме по някакъв начин решенията си;
 • Хората, с които мислим, че се съобразяваме при вземането на решения.

Четири компонента влияят съществено върху решението:

 • Двата типа на вземащите решение – които знаят точно какво искат или които не са сигурни в желанието си;
 • Способността да се събере алтернативна информация за определено решение, тъй като всеки, който иска да ни въздейства, ни информира само за онова, което е изгодно най-вече за него;
 • Преките или косвени въздействия, на които е изложен всеки и с които неизменно се съобразява, съзнателно или не;
 • Способността на решаващия да провери още веднъж своето решение за предимства и недостатъци в “мига на последния шанс”. Налице са две възможности:
  • Да се поддаде на въздействието на всички внушения, или поне на някои, които са особено силни, да се остави да му отнемат самото решение;
  • Да е в състояние още веднъж да се дистанцира от тези въздействия, да ги претегли и прецени какви ще бъдат последствията от решението.

За да може да се манипулира решението, необходимо е познаване на самия процес на вземане на решение.

Преценява се противникът и се съобразява с него манипулативната игра, след което следват:

Първа фаза

 • Привличане на вниманието на противника към това, за което искате да го спечелите, без да му намеквате за желанието си;

Втора фаза

 • Подавате на противника своето предложение, опаковано в подходяща форма, с която да предизвикате интерес;

Трета фаза

 • Реализиране на самото решение.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.