Галина Михайлова & Антон Иванов

Manipulate, but correct: The first law of the manipulation Манипулирайте, но правилно: първи закон на манипулацията

selected from the book by Joseph Kirschner

Manipulation is an essential element of human communication.

Manipulated on the day of his birth, we are trying to manipulate everyone and constantly in its own interest.

To impose their views, to convince others to be approved in a hostile world without letting you use to get your hands on anything you want to have – it requires to master the rules of purposeful interactions with others, which is connected to any success, and therefore – an essential part of our personal happiness.

Recently, the word “manipulation” has gained markedly negative connotation. Perceived as insidious tricks maliciously misleading, using more stupid, something dishonest, unauthorized and irresponsible.

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Манипулацията е основен елемент на човешкото общуване.

Манипулирани от деня на своето раждане, ние се опитваме да манипулираме всеки и постоянно в свой интерес.

Да наложиш мнението си, да убедиш другите, да се утвърждаваш в един враждебен свят, без да се оставяш да те използват, да се сдобиеш с всичко, което искаш да имаш – това изисква да овладееш правилата на целенасоченото общуване с околните, с които е свързан всеки успех, и следователно – съществена част от личното ни щастие.

В последно време думата “манипулация” придоби подчертано негативно значение. Възприема се като коварни трикове, злонамерено заблуждаване, използване на по-глупавия, нещо нечестно, непозволено и безотговорно.

Fear is one of the main reasons for our behavior.

“Anyone who opens his mouth to talk to someone, there is only one intention: he wants to manipulate it.” – Walter Paynkouk.

It is true that few manipulate others, but that’s because the rest just waiting to be manipulated and another to make decisions for them.

The first law of the manipulation

In the living room playing manipulation we face six major rivals, which have excellent to know:

 • Other sex;
 • All that hinder our progress and recognition;
 • Authority and all who invoke the authority;
 • The society in which we live;
 • Media;
 • Family.

If you want people talking about you, you should challenge them.

Do not leave to chance the impact that exercise on people and direct it consciously and purposefully.

Opponent №1 – opposite sex

Joint life of two people is under the sign of the continuous attempts of each to beat the other. Who is admitted, it will recognize the efforts of the other in this regard.

One of the many advantages of knowing the manipulative laws is the belief that the attack should not necessarily be responded with a counterattack, but as a gesture that without any violence to disarm the opponent.

Opponent №2 – all that hinder our progress

Among them are:

 • The person occupying the position to which we are aiming;
 • The person who independently of us strive for the same position;
 • The person who decides who will first make the next step up or that decisively can help us in this step.

It is not enough to be good. At least as it is necessary to recognize us as such.

Opponent №3 – the authorities and all who invoke the authority

Most deeply rooted in our thinking authorities are:

 • Father and mother;
 • The captain;
 • The stronger;
 • State and those who claim that he represent;
 • All sorts of specialists;
 • The majority;
 • Holders of titles.

Behind every man standing reputation with their thinking, desires and weaknesses. Therefore, also may be manipulated.

Opponent №4 – the society in which we live

Society is constantly trying to involve us in a circle:

 • Suggests us some sample behavioral cliché that is designated for the general and correctly.
 • Promises our reward if we act in accordance with the cliché. Promises us that others will admire if we behave according to the cliché.
 • Use us to convey to others that cliché is the right way of behavior, since we ourselves are influenced by others.

To us:

 • How will let us manipulate;
 • Do not leave just to manipulate us, and we can apply manipulative laws in their favor.

Opponent №5 – media

Five factors are important in the sale of any product:

 • To attract the attention of potential buyers
 • Specify one of the advantages that brings him or he may carry this product;
 • To prove this advantage;
 • To awaken the buyer need to make use of this advantage;
 • To encourage the buyer to act.

The seller does not care whether we need this product.

Between the product itself, between its properties between the descriptions of the media and its usefulness to us has always opposed.

Opponent №6 – family

Almost no difference between the way politicians manipulate their constituents, car companies – clients and parents – children or vice versa.

Страхът е един от основните мотиви на нашето поведение.

“Всеки, който отваря уста, за да говори с някого, има само едно намерение: иска да го манипулира.” – Уолтър Пайнкоук.

Вярно е, че неколцина манипулират всички останали, но това е защото останалите просто чакат да бъдат манипулирани и друг да взима вместо тях решенията.

ПЪРВИ ЗАКОН НА МАНИПУЛАЦИЯТА

Във всекидневната игра на манипулация ние сме изправени пред шест основни противници, които трябва отлично да познаваме:

 • Другият пол;
 • Всички, които пречат на нашия напредък и признаване;
 • Авторитетите и всички, които се позовават на авторитети;
 • Обществото, в което живеем;
 • Медиите;
 • Семейството.

Ако искате хората да говорят за вас, трябва да ги предизвикате.

Не оставяйте на случайността въздействието, което упражнявате върху хората, а го направлявайте съзнателно и целенасочено.

Противник №1 – другият пол

Съвместният живот на двама души протича под знака на непрекъснатите опити на всеки от тях да се наложи над другия. Който е признал това, ще признае и усилията на другия в тая насока.

Едно от многото предимства на познаването на манипулативните закони е увереността, че на нападението не трябва непременно да се отвръща с контранападение, а например с жест, който без всякакво насилие да обезоръжи противника.

Противник №2 – всички, които пречат на нашия напредък

Сред тях са:

 • Личността, заемаща позиция, към която самите ние се стремим;
 • Личността, която независимо от нас се стреми към същата позиция;
 • Личността, която решава кой първи ще направи следващата стъпка нагоре или която решително може да ни помогне при тази стъпка.

Не е достатъчно само да бъдеш добър. Поне толкова необходимо е и да ни признаят за такъв.

Противник №3 – авторитетите и всички, които се позовават на авторитети

Най-дълбоко вкоренените в мисленето ни авторитети са:

 • бащата и майката;
 • началникът;
 • по-силният;
 • държавата и онези, които твърдят, че я олицетворяват;
 • всевъзможните специалисти;
 • мнозинството;
 • носителите на титли.

Зад всеки авторитет стои човек със своето мислене, желания и слабости. Следователно също може да бъде манипулиран.

Противник №4 – обществото, в което живеем

Обществото непрекъснато се опитва да ни въвлече в един кръговрат:

 • Внушава ни някакъв образец, поведенческо клише, което е определило за общовалидно и правилно.
 • Обещава ни възнаграждение, ако се държим в съответствие с клишето. Обещава ни, че другите ще ни се възхищават, ако се държим според клишето.
 • Използва ни да внуши на останалите, че клишето е правилният начин на държание, след като самите ние сме повлияни от останалите.

От нас зависи:

 • доколко ще се оставим да ни манипулират;
 • да не се оставяме само да ни манипулират, а и ние да прилагаме манипулативните закони в своя полза.

Противник №5 – медиите

Пет фактора са важни при продажбата на какъвто и да е продукт:

 • Да се привлече вниманието на потенциалния купувач;
 • Да се посочи някое от предимствата, които му носи или може да му носи този продукт;
 • Да се докаже това предимство;
 • Да се събуди у купувача потребността да се възползва от това предимство;
 • Да се подтикне купувачът към действие.

Продавачът не се интересува дали на нас ни е нужен този продукт.

Между самият продукт, между неговите качества, между описанията от медиите и полезността му за нас има винаги разлика.

Противник №6 – семейството

Почти няма разлика между начина, по който политиците манипулират своите избиратели, автомобилните фирми – клиентите си, а родителите – децата си или обратното.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.