Галина Михайлова & Антон Иванов

Manipulate, but correct: The fifth law of the manipulationМанипулирайте, но правилно: пети закон на манипулацията

selected from the book by Joseph Kirschner

In its actions, most people are guided more by emotional attitudes than reasonable arguments.

Who can take advantage of such conditions in manipulative game, you have a higher chance determines the reactions of the opponent.

Who can critically distanced himself from his feelings, a circumstance, they should not be used to its detriment.

If you know the strength of feeling will look with different eyes to many things in life.

The fifth law can be summed up with the thought: “Find a single key to the feelings of the buyer and will save a hundred reasonable argument.”

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

В своите действия повечето хора се ръководят по-скоро от емоционалните си нагласи, отколкото от разумни разсъждения.

Който умее да се възползва от такива предпоставки в манипулативната игра, може с голяма вероятност да предопределя реакциите на противника.

Който умее критично да се дистанцира от своите чувства, създава предпоставка за това, те да не бъдат използвани в негов ущърб.

Ако познавате силата на чувствата, ще погледнете с други очи на много неща в живота си.

Петият закон може да се обобщи с мисълта: “Намери един-единствен ключ към чувствата на купувача и ще си спестиш сто разумни аргумента.”

Field of emotionally colored present value is a basic property of mutual manipulation.

We do not buy that which really need. We buy more to satisfy their emotional needs – to be what we want to be to others what we do not want ourselves to do or what we prescribe countrywide scale.

To combat the leading role of feelings and act wisely:

 • You have to ignore the usual distribution of roles in life, the best of themselves roles;
 • Announcement made before the woman that is not holding his manhood will leave her with no wind in the sails, it will not ever get any possibility you instill feelings of guilt, which used to their advantage;
 • The seller who wants to sell you something with the recommendation that it is the most modern in the moment can not manipulate you if he said I do not want to be fashionable and look for what fits your ideas and opportunities;
 • The provocation of the “do not be a coward” reply with “all the same whether you believe me or not, I’m a coward, and that conviction.”

Some helpful instructions on how to turn the emotional dependence on others to his advantage:

 • Fooled the enemy in their abilities;
 • Simulated modesty;
 • First flight – simulated confidence and authoritative, misleading enemy in subjects in which he does not understand anything, do not let the topics which feel safe, until you are sure that you receive the highest level of his admiration, and he thought honor as a favor to a man of genius like you.

Областта на емоционално оцветените ценностни представи е изконния терен на взаимната манипулация.

Ние не купуваме онова, от което действително се нуждаем. Ние купуваме по-скоро за да задоволим емоционалните си потребности – да бъде онова, което бихме искали да бъдем пред другите, което не бихме искали самите ние да направим или което ни предписват общовалидните мащаби.

За да се преборим с водещата роля на чувствата си и да действаме разумно:

 • трябва да се абстрахираме от обичайното разпределение на ролите в живота, най-добре от самите роли;
 • съобщението, направено пред жена, че съвсем не държите на своята мъжественост, ще я остави без вятър в платната, няма да й се удаде никаква възможност да ви насади чувства на вина, което да използва в своя изгода;
 • продавачът, който иска да ви продаде нещо с препоръката, че е най-модерното в момента, няма да може да ви манипулира, ако му отвърнете, че не искате да бъдете модерен, а търсите това, което отговаря на вашите представи и възможности;
 • на провокацията от типа “не бъдете страхлив” отговорете с “все едно дали ми вярвате или не, аз съм страхлив, и то по убеждение.”

Няколко полезни указания как да превърнете емоционалната зависимост на другите в свое предимство:

 • заблуждавайте противника във възможностите си;
 • симулирайте скромност;
 • бягство напред – симулирайте самочувствие и притежаван авторитет, подвеждайте противника в теми, в които той не разбира абсолютно нищо, не допускайте теми, в които се чувства сигурен, докато се уверите, че сте получили най-висока степен на неговото възхищение и той смята за чест да услужи на толкова гениален човек като вас.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.