Галина Михайлова & Антон Иванов

Manipulate, but correct: The fourth law of manipulationМанипулирайте, но правилно: четвърти закон на манипулацията

selected from the book by Joseph Kirschner

Veracity of a statement increases as more consistent and convincing repeat it.

Distributing a statement claiming that its authenticity has been confirmed by others awakens need to integrate into the crowd, no matter how the credibility of others is indeed the truth.

Fourth Law states: “With the number of repetitions of a statement increases the perceived willingness to listen to the message. This effect increases if you multiply the number of consecutive repetitions. ”

In the same extent that step by step shaken opponent increases your own self-confidence.

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Достоверността на едно твърдение нараства колкото по-последователно и убедително го повтаряме.

Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена от други хора, събужда потребност да се приобщим към множеството, без значение доколко достоверността за другите действително отговаря на истината.

Четвъртият закон гласи: “С броя на повторенията на едно твърдение нараства готовността на възприемащия да се вслуша в посланието. Този ефект нараства, ако се умножава броят на последователните повторения.”

В същата степен, в която стъпка по стъпка разколебавате противника си, нараства собствената ви самоувереност.

Especially three commonly used options manipulative repetition of the message:

  • Stereotyped repetition – its strength lies in the unwavering persistence, which is served;
  • Quantitative multiplication – the more people repeat it, the more plausible it seems;
  • Quality enhancement – it depends on the authority of the people or the media to present.

Magnanimously to forgive the mistake of the opponent. However, there are many people who can skillfully take advantage of it.

Три особено често прилагани варианта на манипулативно повторение на посланието:

  • стереотипното повторение – силата му се крие в непоколебимата упоритост, с която се поднася;
  • количествената мултипликация – колкото повече хора го повтарят, толкова по-достоверно изглежда то;
  • качествено усилване – зависи от авторитета на човека или медията, която го представя.

Великодушно е да простим грешката на противника. Има обаче много хора, които умеят майсторски да се възползват от нея.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.