Галина Михайлова & Антон Иванов

Magics for Sickness and DeathМагии за болест и смърт

Came to view my friend, with whom we worked together years ago in an enterprise. His complaints were that several months can not sleep, wakes up repeatedly sweating, feeling a strange sense of indefinite fear. Appearing strong headaches and tightness in the heart area. His blood pressure often briefly rise.

The review finds that this condition is caused by the effects of black magic. Apparently he had heard of such things, because he said he learned from a psychic that has two spells, but its ability get here.

Дойде за преглед мой познат, с когото бяхме работили преди години заедно в едно предприятие. Оплакванията му бяха, че от няколко месеца не може да спи, събужда се многократно изпотен, изпитвайки странното чувство за неопределен страх. Появявали се силни болки в главата и стягане в сърдечната област. Кръвното му налягане много често за кратко време се покачвало.

При прегледа се установи, че това му състояние е предизвикано от въздействието на черна магия. Явно, че той беше чувал за такива неща, защото каза, че разбрал от една ясновидка, че има две магии, но възможностите й стигали дотук.

It turned out that the spells were really two. One sickness and one death buried in the yard in front of their house. One night about midnight we went with them to get them out. One found in the garden with flowers, and the other was in a vineyard outside the house, tied to a wire frame. A black neighborhood cat all the time revolved at our feet while toured the vineyard looking for magic and at one point stopped and sniffed in one place, mewing loudly. The most interesting was that at the same time my wife stopped right there and said that magic is buried in this place where people cat. The man began to dig, putting soil in a bed and probably at the moment the spell was removed from the earth intense pain in his head disappeared like magic. Right now the cat let out a howl and animal paced with amazing speed around the excavated hole. Her eyes glowed in the night like little green farcheta and the patient was frightened and dropped the shovel. Cat goes at a frantic pace a few seconds and suddenly again howling, is gone away. After the man calmed down, said that many times during the day saw the same cat to walk and people of the same two places where we got magic.

Apparently that animals have senses that feel unnatural radiations coming from places where there causing bad vibrations gradually get used to it and when this radiation was suddenly removed, something with animal instincts are triggered. I think that this has caused the cat to wander around the site of the extracted magic. Have we had another time, especially in the wee hours of the night, came a cat or dog exactly where we are. They sniffed, as if looking for something they lost.

From “Meeting Evil” – Dimitar Dyankov

Оказа се, че магиите наистина бяха две. Едната за болест, а другата за смърт, заровени в двора пред къщата им. Една вечер към полунощ отидохме у тях, за да ги махнем. Едната открихме в градинката с цветя, а другата беше в лозе пред къщата, вързано на телена конструкция. Някаква черна съседска котка през цялото време се въртеше в краката ни, докато обикаляхме из лозето да търсим магията и в един момент се спря и започна да души на едно място, мяукайки силно. Най-интересното беше, че в същия момент съпругата ми се спря точно там и каза, че магията е заровена на това място, където души котката. Мъжът започна да копае, слагайки пръстта в едно корито и най-вероятно в момента, в който магията беше извадена от земята, силната болка в главата му изчезна, като с магическа пръчка. Точно в този момент котката нададе някакъв животински вой и започна да обикаля със страшна скорост около изкопаната дупка. Очите й светеха в нощта като малки зеленикави фарчета, а болният се уплаши и изпусна лопатата. Котката обикаля с бясна скорост няколко секунди и изведнъж, пак надавайки вой, изчезна нанякъде. След като човекът се успокои, каза че много пъти през деня е виждал същата котка да ходи и да души на същите две места, откъдето извадихме магиите.

Явно, че животните имат сетива, с които усещат неестествените излъчвания, идващи от местата, където има причинители на лоши вибрации, постепенно свикват с него и, когато това излъчване изведнъж се отстрани, нещо с животинските им инстинкти се задейства. Мисля, че именно това е накарало котката да обикаля около мястото на извадената магия. Случвало ни се е и друг път, особено през малките часове на нощта, да се появи котка или куче точно на мястото, където сме ние. Те душат и сякаш търсят нещо, което са загубили.

Из “Срещи със злото” – Димитър Дянков

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.