Галина Михайлова & Антон Иванов

Magics for Fire, Fatigue, Nightmares, Bad LuckМагии за пожар, умора, кошмари, лош късмет

I’ll try here to tell through several episodes in our meetings with people suffering from black magic to pick different occasions, revealing its impact, according to its importance to the reader can gain a clearer picture of the symptoms, pain and suffering, caused by the types of black magic.

Ще се опитам тук да разкажа чрез няколко епизода за срещите ни с хора, страдащи от черна магия, да подбера различни случаи, разкриващи нейното въздействие, според значението й, за да може да добие читателят по-ясна представа за симптомите, болките и страданията, причинени от видовете черна магия.

I have already described the case of my boyhood classmate, told of his pain and suffering, walking his misery and how it was cured. Whenever my wife deal with the treatment of anyone suffering from black magic, it expressly warned not to disclose that his home or wherever he is found spells as those wearing them, will understand and put again outraged by the fact that the design they failed. However, relatives of healings always learned how and how doomed it was cured. I say “doomed” because many times it were not for another, and living relatives of cure can not explain how to do this and it is difficult to resist their curiosity. Word spread quickly, although in the beginning they only help our closest. After a while, began to turn to us for help different people – Bulgarians, Turks, Gypsies, equally suffering from human envy and malice. Many of them may have already forgotten us, in other remained good friends to this day, and there were, of course, and ingrates who gave healing to chance and then spat at us. Most, however, weighs me something I will never forget – between the people who saved his life, were found, and those who envy us and especially for the gift of my wife is put in the service of evil, and began to cast spells against us, but I will describe later, I just want to emphasize that these were found only among the Bulgarians.

After my classmate was cured, help us to turn a close relative – a man of age, which must have been brimming with health, more that he was big and burly – the type of people say – “masculine rock. “Except that “rock” was bad and when he came for the first time in the country, climbed the stairs to the second floor of the holidays. Panted and tired very quickly, even during normal walking on the street. Could not sleep at night and told us that it is often drunk to be able to sleep. Always seemed to him that he was not alone, he felt a presence, opening closets and even looked under beds, armed with a knife. I asked him, laughing, who seek there.

Answer me:

“- I do not know, but it is not really funny. Every night I do it several times.”

It turned out that the situation is very serious, because the house and yard were full of magic. So I took care of his neighbors, and to top it all and relatives who once fought for the inheritance of his parents. There was even a spell in the barn where the animals looked very. I remember the importance of this magic, because once we found it, it turned out that it is made ​​of fire. The man then remembered that some time ago a thunder and killed all his animals. His parents lived in the village, and he lived in the house alone. Neighbors, relatives, or in his absence were superimposed quiet spells throughout the yard and house. Spells had even sewn into mattresses and pillows.

His treatment did not last more than a month. Last Days already climbed the stairs to the second floor trip without ever getting tired and forget about sleepless nights and nightmares.

From “Meeting Evil” – Dimitar Dyankov

 

Вече описах случая с моя съученик от юношеските години, разказах за болките и страданията му, ходенето му по мъките и за това как беше излекуван. Винаги, когато съпругата ми се заемеше с лечението на някой страдащ от черна магия, го предупреждавахме изрично да не разгласява, че в дома му или където и да е, са намерени магии, тъй като тези, които са ги сложили, ще разберат и ще сложат отново, вбесени от факта, че замисълът им е провален. Въпреки това близки на излекувания винаги научаваха как и по какъв начин обреченият е бил излекуван. Казвам “обречен”, защото много пъти ставаше въпрос не за друго, а за живот и близките на излекуваните не можеха да си обяснят как може да стане това и трудно се устояваше на тяхното любопитство. Мълвата се разпространяваше бързо, въпреки че в началото помагахме само на наши най-близки. След време започнаха да се обръщат към нас за помощ различни хора – българи, турци, цигани, еднакво страдащи от човешката завист и злоба. Много от тях може и вече да са ни забравили, с други останахме добри приятели и до днес, а имаше, разбира се, и неблагодарници, които отдадоха изцелението си на случайността и след време ни оплюха. Най-много обаче ми тежи нещо, което няма да забравя никога – между хората, на които спасихме живота, се намериха и такива, които от завист към нас и най-вече заради дарбата на съпругата ми, се поставиха в услуга на злото и започнаха да правят магии против нас, но това ще опиша по-късно, само искам да подчертая, че такива се намериха единствено измежду българите.

След като моят съученик беше излекуван, за помощ към нас се обърна негов близък роднина – човек на възраст, в която трябва да пращи от здраве, още повече, че той беше едър и снажен – от типа, за който хората казват – “мъж-канара”. Само че “канарата” беше зле и когато дойде за първи път у нас, изкачи стъпалата до втория етаж на почивки. Задъхваше се и се изморяваше много бързо, даже и при нормално ходене по улицата. Не можеше да спи по цели нощи и сподели с нас, че често се напивал, за да може да заспи. Винаги му се струвало, че не е сам, усещал нечие присъствие, отварял гардеробите и даже надничал под леглата, въоръжен с нож. Попитах го, смеейки се, кого търси там.

Отговори ми:

“- И аз не знам, но това хич не е смешно. Правя го всяка нощ по няколко пъти.”

Оказа се, че положението му е много сериозно, защото къщата и двора му бяха пълни с магии. Затова се бяха погрижили негови съседи, а на всичко отгоре и негови роднини, които някога се карали за наследство с родителите му. Една магия имаше даже в обора, където гледаше много животни. Запомнил съм значението на тази магия, защото, след като я намерихме, се оказа, че е направена за пожар. Мъжът после се сети, че преди известно време паднал гръм и избил всичките му животни. Родителите му живееха на село, а той живееше в къщата сам. Съседите му, негови роднини, в негово отсъствие спокойно бяха наслагали магии навсякъде из двора и къщата. Магии имаше даже зашити в дюшеци и възглавници.

Лечението му не трая повече от месец. Последните дни вече изкачваше стъпалата до втория етаж подтичвайки, без изобщо да се изморява и забрави за безсънните нощи и кошмарите.

Из “Срещи със злото” – Димитър Дянков

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.