Галина Михайлова & Антон Иванов

Jack Daniels – The legendary tasteДжак Даниелс – Легендарният вкус

LEGENDARY TASTE

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey has features that make it close to bourbon, but its distinctive features put it in a separate category – Tennessee Whiskey.

Jack Daniel
Jack Daniel

Preparation of Jack Daniel’s starts with a careful selection of high-quality corn, rye and barley malt. Is then added pure water from limestone source Cave Spring, to obtain a mixture, called “mash”. Jack Daniel’s is made in the traditional method of fermenting “sour mash process” – part of the previous slurry is used to create each new batch of whiskey.ЛЕГЕНДАРНИЯТ ВКУС

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey притежава характеристики, които го доближават до бърбъна, но отличителните му особености го поставят в една самостоятелна категория – Tennessee Whiskey.

Джак Даниел
Джак Даниел

Приготвянето на Jack Daniel’s започва с внимателна селекция на висококачествена царевица, ръж и ечемичен малц. След това се добавя чиста вода от варовиковия извор Кейв Спринг, за да се получи смес, наречена “каша”. Jack Daniel’s се прави по традиционната технология на ферментиране “sour mash process” – част от предходната каша се използва за създаването на всяка нова партида уиски.

After distillation of Jack Daniel’s Tennessee Whiskey is filtered in a special way that gives it a unique flavor and distinguishes it from bourbon.

Whiskey seeps slowly, drop by drop, over-foot layer of charcoal from sweet maple. This part of the process of creating whiskey Jack Daniel’s turning into something more than bourbon with that special aroma and taste characteristic only Tennessee Whiskey.

Certificate of tasting whiskey
Certificate of tasting whiskey

Finally, Jack Daniel’s was aged in new, charred especially white oak barrels. While aging, whiskey increases and decreases in volume during different seasons, and thus is in constant exchange with the material they are made of barrels. Although the character of Jack Daniel’s already been built, this final polishing effect gives Jack Daniel’s Sour Mash Tennessee Whiskey amber and unikalen taste.

Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey is another special product Distillery Jack Daniel.

In keeping with tradition, every drop of this whiskey is filtered through maple charcoal, as well as in the preparation of Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. But Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey is the only whiskey in the world, which is refined twice this way: the first time – before being transferred to new oak barrels, and the second – after aging.

Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey is whiskey, which in the past has had the privilege of trying only Master Distiller (chief master distiller). Each bottle is chosen from a different barrel and taste it differs subtly from the others, to the delight of connoisseurs.

Single Barrel Tennessee Whiskey
Single Barrel Tennessee Whiskey

LEGENDARY CREATOR

His real name was Jasper Newton Daniel – nicknamed Jack. Born in 1850 into a large family. He left his home only six, making whiskey from a Lutheran priest. Only 13-year-old Jack becomes the owner of the distillery in Lynchburg, Tennessee that registered in 1866 The plant, which now bears his name, is the oldest registered distillery in the United States.

Still alive, Jack Daniel became the most famous producer of whiskey in America and seen with his own eyes how his whiskey gained world fame by winning two gold medals for international recognition.

According to one legend, Mr. Jack, as he affectionately called America, tried six different recipes to create a suitable mess and only the seventh proved to be perfect.

Jack Daniel died in 1911, leaving Distillery his nephew Lem Motlou who became the second Master Distiller in the history of Jack Daniel’s. Today, the whole process of preparation of Jack Daniel’s Tennessee Whiskey is observed from the sixth Master Distiller of Jack Daniel’s time until today – Jimmy Bedford.

Training and Tennessee Whiskey tasting certificate
Training and Tennessee Whiskey tasting certificate

След дестилацията Jack Daniel’s Tennessee Whiskey се филтрира по специален начин, който му придава уникален вкус и го отличава от бърбъните.

Уискито се процежда бавно, капка по капка, през триметров пласт дървени въглища от сладък клен. Точно тази част от процеса по създаването на уиски превръща Jack Daniel’s в нещо повече от бърбън, с онзи специфичен аромат и вкус, характерен единствено за Tennessee Whiskey.

Сертификат за дегустация на уиски
Сертификат за дегустация на уиски

Накрая Jack Daniel’s се оставя да отлежи в нови, специално обгорени бъчви от бял дъб. Докато старее, уискито увеличава и намалява своя обем през различните сезони, като по този начин е в непрекъснат обмен с материала, от който са направени бъчвите. Въпреки че характерът на Jack Daniel’s вече е бил изграден, този последен полиращ ефект придава на Jack Daniel’s Sour Mash Tennessee Whiskey кехлибарен цвят и уникалeн вкус.

Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey е друг специален продукт на дестилационната фабрика Jack Daniel.

Спазвайки традицията, всяка капка от това уиски се филтрира през кленови дървени въглища, както при приготвянето на Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Но Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey е единственото уиски в света, което се рафинира два пъти по този начин: първия път – преди да бъде преместено в нови дъбови бъчви, а втория – след отлежаването.

Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey е уиски, което в миналото е имал привилегията да опитва единствено Мaster Distiller (главен майстор-дестилатор). Всяка бутилка се подбира от различна бъчва и вкусът ѝ се отличава едва доловимо от останалите, за радост на ценителите.

Single Barrel Tennessee Whiskey
Single Barrel Tennessee Whiskey

ЛЕГЕНДАРНИЯТ СЪЗДАТЕЛ

Истинското му име е Джаспър Нютън Даниел – по прякор Джак. Роден е през 1850 г. в голямо семейство. Напуска своя дом едва шестгодишен, правенето на уиски от един лютерански свещеник. Едва 13-годишен Джак става собственик на дестилационна фабрика в Линчбърг, Тенеси, която регистрира през 1866 г. Фабриката, която сега носи неговото име, е най-старата регистрирана дестилационна фабрика в САЩ.

Още приживе Джак Даниел се превръща в най-известния производител на уиски в Америка и вижда със собствените си очи как неговото уиски добива световна известност, като печели 2 златни отличия за международно признание.

Според една легенда Мистър Джак, както галено го нарича цяла Америка, опитал шест различни рецепти за създаване на подходяща каша и едва седмата се оказала съвършена.

Джак Даниел умира през 1911 г., като оставя дестилационната фабрика на своя племенник Лем Мотлоу, който става вторият Мaster Distiller в историята на Jack Daniel’s. Днес целият процес по приготвянето на Jack Daniel’s Tennessee Whiskey се наблюдава от шестия Мaster Distiller от времето на Джак Даниел до днес – Джими Бедфорд.

Сертификат за обучение и дегустация на Tennessee Whiskey
Сертификат за обучение и дегустация на Tennessee Whiskey

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.