Галина Михайлова & Антон Иванов

Interview: Some guidelines for successИнтервю: Някои насоки за постигане на успех

Do not be afraid to demonstrate your strengths. Modesty is not an advantage.

When asked about your weaknesses, try to describe them as advantages.

Do not “guess” what the interviewer thinks. Some of the most embarrassing situations in which an applicant can face are related to improper interpretation of him possible acquaintances, origin, beliefs interviewers. They can be your suppositions offensive or inappropriate informal.Не се притеснявайте да демонстрирате силните си страни. Скромността не е предимство.

Когато Ви попитат за Вашите слаби страни, опитайте се да ги опишете като предимства.

Никога не “предполагайте” какво интервюиращият си мисли. Някои от най-неудобните ситуации, в които може да изпадне кандидат са свързани с неподходящо интерпретиране от негова страна на възможни познанства, произход, убеждения на интервюиращите. Те могат да преценят предположенията Ви като обидни или неподходящо неформални.

Never compare yourself to other applicants – at least you do not know them. In this sense underestimate their power or disparagement of them will be treated as a sign of poor upbringing.

Do not miss the opportunity to ask questions. This will demonstrate your interest in the position. Moreover, you can get answers to questions that will build a more accurate idea of the terms of conditions of a potential job offer. Below are some sample questions:

 • What makes your company different from others?
 • What values ​​are encouraged in the organization?
 • What are the long term plans of the company?
 • What are the priorities for the department “ABC”?
 • What are the relationships and intersections of the position you are applying to other positions in the organization?
 • What is the philosophy of the company to employees?
 • What would be my options for professional development within the company?
 • When can I expect feedback on the outcome of the competition? Can I be sure I will be informed of the results, regardless of whether you will be approved or not?

When it comes to money should avoid raising the issue alone. Wait for the interviewer to ask about your expectations.

When you are asked about your expectations possible strategy is to divert the issue by saying that you do not have sufficient information about the nature of the position. The interviewer, however, may prompt you to ask questions that would help you navigate and then come back to the question.

Answers such as “Money is not decisive for me, therefore I would not like to comment on them and would prefer to hear your offer” or “I think the salary should be discussed only after I practice my abilities” are of dubious validity .

A better strategy is to state your expectations.

When the candidate is convinced of his abilities should not be afraid of asking for adequate remuneration.

It is undisputed, however, that must be reasonable in. Do not hesitate to reveal it, but first make sure you have all the necessary information to evaluate the significance of the position and workload. Your expectations should be influenced in part by your own financial needs and current status, and the other – the relative worth of the job in the company.

Никога не се сравнявайте с другите кандидати – най-малкото Вие не ги познавате. В този смисъл подценяването на техните компетенции или пренебрежителното отношение към тях ще бъде третирано, като проява на лошо възпитание.

Не пропускайте възможността да задавате въпроси. По този начин ще демонстрирате интереса си към длъжността. Освен това, може да получите отговор на въпроси, които ще ви изградят по-точна идея от гледна точка на условията на една потенциална оферта за работа. По-долу са представени няколко примерни въпроси:

 • Какво отличава Вашата компания от останалите?
 • Какви ценности се поощряват в организацията?
 • Какви са дългосрочните планове на компанията?
 • Какви са приоритетите за отдел “АВС”?
 • Какви са взаимоотношенията и пресечните точки на длъжността, за която кандидатствам с останалите длъжности в организацията?
 • Каква е философията на компанията към персонала?
 • Какви биха били възможностите ми за професионално развитие в рамките на компанията?
 • Когато мога да очаквам обратна информация за изхода на конкурса? Мога ли да разчитам, че ще бъда информиран за резултатите, независимо от това дали ще бъда одобрен или не?

Когато стане въпрос за пари трябва да избягвате да повдигате въпроса сам. Изчакайте интервюиращият да попита за вашите очаквания.

Когато ви попитат за вашите очаквания възможна стратегия е да отклоните въпроса, като кажете, че не разполагате с достатъчна информация за характера на длъжността. Интервюиращият, обаче може да Ви подкани да зададете въпроси, които биха Ви помогнали да се ориентирате и след това да се върне отново на въпроса.

Отговори, като “Парите не са определящи за мен, следователно не бих искал да ги коментирам и бих предпочел да чуя Вашата оферта” или “Считам, че заплатата трябва да бъде дискутирана, едва след като видите на практика способностите ми” са със съмнителна валидност.

По-добрата стратегия е да посочите вашите очаквания.

Когато кандидатът е убеден в способностите си не бива да се притеснява да иска адекватно възнаграждение.

Безспорно е обаче, че трябва да претендирате за разумно възнаграждение. Не се колебайте да разкриете претенциите си, но преди това се уверете, че разполагате с цялата необходима информация, за да прецените значимостта на длъжността и обема на работата. Вашите очаквания следва да са повлияни от една страна от собствените ви финансови нужди и настоящ статут, а от друга – от относителната тежест на длъжността в компанията.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.