Галина Михайлова & Антон Иванов

I will give savvy, too…Да дам и аз акъл…

But today the country is not a tradition – each dealing with exactly what is not working and give savvy about things that did not understand.

And because I am a patriot, will be mined by nationwide aspirations, it is! And I will give savvy, and yet how. Especially for things that do not understand… 😉 Hey, from cars I almost do not understand …

Image

But I can give following savvy.

Today, almost every adult citizen of Sofia has a car. Or so it seems to me as I try to sneak in the morning to the workplace or in the evening back to the house.

And what strikes me…

One of the fellow-drivers or bought books, or just think they can make. Or intentionally make this (speech is the so called “dzhigiti “- whether by car, minibus or even a bus). Ultimately, I think just because they are a large part of congestion. If you drive gently and keep regulations, everything runs normally … maybe with a few delays, but at least without danger to life and health of others.

I’ve done experiments – one mark out so called “dzhigit” which moves roughly in my direction. I drive normally and quietly, and he, of course, is “dzhigit” and drives as such – is ahead on the right, the left, almost at the top and bottom, slides into oncoming traffic and normal people against it have to wait to get out etc… well you know how it is, so that you meet many of these every day, I’m sure.

Even if you do not do any crash, which is highly unlikely, all the while moving in one direction, he hurried example with a car in front of me, and in that time has created a dozen prerequisites for accidents, nervous people’s table hundred and scared pedestrians. Why? Because he thinks he is moving faster. And did not.

Sofia least much more important is not to drive fast, but to know when and which lane to be rebuilt man… And what route to go.

Good thing is collegiality. Politeness even the roadway. Pedestrian for someone like him wait – will pay off with a smile and improve your mood for the whole day. Give way to anyone, even if you prevail, if not likely to get out of your seat soon.

But how do you know whether accidentally or purposely got there he pushed his just relying on collegiality someone to “fuck all the long tail” leave it to you … So stressed the word “when” to be rebuilt one .. .

If you are in “invite others”, turn to face the one who could give you the time and ask him if only his eyes – you know. Do not pay “your fat back” not to see “impudence” and you insert the insolent to him… neither you nor he will feel better than this.

Always ride so that they do not interfere with the others and do not do anything at the expense of others. Everyone has had a freekick, but this offense is nothing to endanger the life or health of another person or you himself (herself).

Treat condescending and not get excited when you see a woman behind the wheel. First, many of them probably drive better than you. Second, those who can not, in most cases, are not to blame for this – nature made them such … Abe – women! Think of other things and meet their every action with a smile – no malice and vengeance… 😉 better target their desires in another direction… 😉

It’s far enough… 😉

Но то днес у нас нали си е традиция – всеки да се занимава точно с това, което не му е работа и да дава акъл за нещата, от които нищо не разбира.

И понеже съм патриот, няма да се деля от общонационалните въжделения, я! Ще дава и аз акъл, и още как. Особено за нещата, от които не разбирам… 😉 Ей на, от автомобили почти нищо не разбирам…

Image

Но мога да дам следния акъл

Днес почти всеки пълнолетен софиянец има кола. Или поне така ми се струва, докато се опитвам сутрин да се промъкна до работното си място или вечер обратно до в къщи.

И какво ми прави впечатление…

Една част от колегите-шофьори или са си купили книжките, или само си мислят, че могат да карат. Или нарочно карат така (става реч за така наречените “джигити” – без значение дали с лека кола, маршрутка или дори автобус). В крайна сметка според мен точно заради тях стават голяма част от задръстванията. Ако си карат кротко и спазват правилника, всичко си тече нормално… може би с малки забавяния, но поне без опасност за живота и здравето на околните.

Правил съм си експерименти – набелязвам си един “джигит”, който се движи горе долу в моята посока. Аз си карам кротко и нормално, а той, разбира се, е “джигит” и кара като такъв – изпреварва от дясно, отляво, едва ли не отгоре и отдолу, напъхва се в насрещното движение и нормалните хора срещу него трябва да го изчакват да се измъкне и т.н… абе знаете как е, щото срещате много такива всеки ден, сигурен съм.

Дори и да не направи някоя катастрофа, което е силно вероятно, през цялото време, докато се движим в една посока, той е избързал примерно с една кола пред мен, а през това време е създал поне десетина предпоставки за ПТП, изнервил е маса народ и наплашил стотина пешеходци. Защо? Защото си мисли, че се движи по-бързо. А изобщо не е така.

Поне за София много по-важно е не да кара бързо, а да знае кога и в коя лента трябва да се престрои човек… И по какъв маршрут да мине.

Хубаво нещо е колегиалността. Учтивостта дори и на пътното платно. Зарадвайте някои пешеходец, като го изчакате – ще ви се отплати с усмивка и ще подобри настроението ви за цял ден. Дайте път някому, дори и да сте с предимство, ако няма изгледи да се измъкне от мястото си скоро.

Но как да познаете дали случайно е попаднал там или нарочно се е набутал, точно разчитайки на колегиалността на някого, за да “прецака цялата дълга опашка” оставям на вас… Затова наблегнах и на думата “кога” да се престрои човек…

Ако случайно сте попаднали в “друтата страна”, обърнете се с лице към този, който би могъл да ви даде път и го помолете дори и само с очи – ще ви разбере. Не обръщайте “дебелия си гръб” за да не видят “дебелоочието” ви и да се напъхате нахално пред него… нито вие, нито той ще се почувства добре от това.

Карайте винаги така, че да не пречите на останалите и не правете нищо за сметка на другите. Всекиму се е налагало да направи нарушение, но това нарушение с нищо не бива да застраши живота или здравето на друг човек или на вас самия (самата).

Отнасяйте се снизходително и не се изнервяйте като видите жена зад волана. Първо, много от тях карат вероятно по-добре от вас. Второ, тези, които не могат, в повечето случаи не са виновни за това – природата ги е създала такива… Абе – жени! Мислете си за други работи и посрещнете всяко тяхно действие с усмивка – без злоба и жажда за мъст… 😉 По-добре насочете желанията си в друга посока… 😉

Ай засега стига толкова… 😉

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.