Галина Михайлова & Антон Иванов

Пътеводител из съкращенията на ръководните длъжностиGuide for abbreviations of management positions

Един „голям брат”, друг голям брат…

Роден за CEO, на челото му го пише ;-)
Роден за CEO, на челото му го пише 😉

Таман научихме какво значи „Горубсо”,„КрушСливДюлПрасПлод” и „КифБанМекГеврекСнаб” и в ежедневието ни нахлуха нови съкращения. Не са чак толкова нови, но все още малко хора знаят кое точно какво означава.Sometime ago a “big brother”, now another big brother…

Born to CEO, his forehead wrote it ;-)
Born to CEO, his forehead wrote it 😉

We just learned what what is the meaning of “Goroubso”, “KrushSlivDyulPrasPlod” or “KifBanMekGevrekSnab” in our daily lives invaded new cuts. Not so new, yet few people know what exactly what it means.

CEO, CIO, CSA… това били разни „шефски” длъжности. Не, не ги търсете в нашата щатна таблица – няма такива.

Сий-ий-оу, сий-ай-оу, сий-ес-ей… така звучат даже понякога почти „неприлично”.

Не бъркайте СЕО и SEO – „сий-ий-оу”; СEO (Chief Executive Officer) означава генерален директор, а „ес-ий-оу” или SEO (Search Engine Optimization) –  оптимизация на сайт за търсещи системи или да си ги кажем направо „търсачки”.

Шефовете, „собственици” на тези съкращения живеят в един по-различен свят. Непознаването на тези „кодове” ви отхвърля тутакси извън него и оставате без внимание… може би точно когато най-много се нуждаете от него.

Точен превод на тези длъжности е труден, дори понякога почти невъзможен. Големите шефове обикновено си нямат длъжностни характеристики, за които да се захванем. От речниците също не става много ясно. Не може да се разбере, например, дали CEO си прилича с нашия „генерален директор”, „изпълнителен директор”, „управител” и на кое от тях най-точно.

Да оставим настрана въпроса, че докато научим едни съкращения, те, „шефовете”, си измислили вече още. На визитката на Бил Гейтс пише CSA (в случай, че не знаете – това е „Chief Software Architect” – главен архитект на програмното осигуряване, главен софтуерен архитект).

Няма спасение от всички тези абривиатури, така че по-добрия вариант е да ги познаваме добре и на слух, и на четене.

Сигурно сте изпадали в малък ужас, когато ви поднесат визитка и на нея за длъжност пише CEO или CIO… и се чудите с този човек за компютри или за компоти е най-удачно да говорите? (надявам се не точно вие, но познавам хора, изпадали в такава ситуация).

Ето един кратък пътеводител из света на шефовете. Наистина е съвсем кратък – посочени са само най-често срещани длъжности.

CEO – Chief Executive Officer – Генерален директор или понякога просто управител – най-висшият ръководител в компанията, нейният стратег.  Формален лидер на всички останали мениджъри, който всъщност ги избира. В случай, че дейността на компанията е в разрез със законите на страната, отговорността носи той.

CFO – Chief Financial Officer – Финансов директор, главен счетоводител – Отговаря за финансовата дейност на фирмата. Неговия ресор са финансовите рискове, финансовото планиране, отчетността. Английски аналози са: Treasurer (ковчезник), Finance Director.

CIO – Chief Information Officer – Директор по информационните  технологии, IT мениджър – Отговаря за вътрешните информационни системи на компанията. Взима решения по избора, придобиването и внедряването на нови информационни технологии. Осигурява информационната сигурност.

CTO – Chief Technical/ Technology Officer – Технически директор, директор по технологиите или главен инженер  – В ресора на CTO обикновено стои цялата технологична част на производството. Занимава се с избора и използването на подходящи технологии, програмни и технически средства. В IT компаниите се съвместява с CIO. Разликата между двамата е, че докато CIO е по-близо до бизнеса и информацията, CTO — до техниката и технологиите.

COO – Chief Operating Officer – Изпълнителен директор, заместник директор – Отговаря за ежедневната оперативна работа, често рутинна и почти изцяло свързана с администрация и бюрокрация.

CCO – Chief Compliance Officer – Управляващ директор – Занимава се с координиране и изпълнение на дейността, отговаря за изпълнение на нормативните изисквания, стандартизационни документи, правила за корпоративно управление и бизнес етикет.

CSO – Chief Security Officer – Директор по безопасни и здравословни условия на труд – Разработва общата стратегия за обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, програми за снижаване на всякакви рискове и вредности.

CMO – Chief Marketing Office – Директор по маркетинг и реклама – Ръководи цялостната дейност на фирмата в областта на рекламата и маркетинга.

CDO – Chief Data Officer – Директор по управление  на данните – Отговаря за обработката и съхранението на данните в мащабите на цялата компания. Особено актуална длъжност за крупни фирми, работещи в областта на електронната търговия.

CAO – Chief Analytics Officer – Директор анализи – Занимава се с анализи на дейността на фирмата.

CKO – Chief Knowledge Officer – Директор по управление на знанията – Отговаря за максимално изграждане и укрепване на ценностите в компанията, които се достигат с помощта на знания. Координира процесите на обмен на знания между отделите и подразделенията. Съхранява, опазва и умножава нематериалните активи – ноу-хау, патенти и др.

HRM – Human Resource Manager – Директор по управление на човешките ресурси – Някогашният „личен състав” (терминът „личен състав” е възникнал в армията, когато е имало и кавалерия и съответно „конски състав” – личният състав били хората).

Ако ви се е случвало често да срещате друга абревиатура, която тук липсва – пишете, да я добавя.

CEO, CIO, CSA… those were some “boss” positions. No, do not search our payroll table – none.

C – e – o , c – i – o, c – s – a – like sound… so sometimes even almost “indecent.”

Do not confuse SEO and SEO – “C – e – o” or CEO (Chief Executive Officer) is General Manager and “s – e – o” or SEO (Search Engine Optimization) – website optimization for search engines or have them bluntly “search engines.”

Bosses “owners” of these cuts live in a different world. Ignorance of these “codes” you rejected immediately outside and stay without attention… maybe exactly when you most need it.

Accurate translation of these positions is difficult, sometimes almost impossible. Great bosses usually do not have job descriptions that get down. Dictionaries also is not very clear. We can not understand, for example, whether the CEO is similar to our “executive manager”, “general manager”, “manager” and which of them most accurately .

Leaving aside the issue that while learning some cuts, they “bosses” already figured out new. Business Card of Bill Gates writes CSA (in case you do not know – it’s “Chief Software Architect” – the chief architect of the software, chief software architect).

There is no escape from all these abbreviations so the best way is to know them better and hearing and reading.

You must have suffered little terror when I served her a business card and wrote a post for CEO or CIO… and marvel at this man for computers or compotes is most appropriate to speak? (I hope not just you, but I know people who suffered such a situation).

Here is a brief guide to the world of bosses. It’s really quite short – listed are only the most common positions which are close to ours.

CEO – Chief Executive Officer – Director-General or sometimes just a manager – top leaders in the company’s strategy. Formal leader of all the other managers who actually elect them. In case the activity of the company is in breach of the laws of the country, the responsibility rests with him.

CFO – Chief Financial Officer – Finance Director, Chief Accountant – Responsible for the financial activities of the company. His portfolio are financial risks , financial planning, reporting. English analogues are: Treasurer, Finance Director.

CIO – Chief Information Officer – IT director, IT manager – responsible for internal information systems of the company. Decide on the selection, acquisition and implementation of new information technologies. Provides information security.

CTO – Chief Technical/ Technology Officer – Technical Director, Chief Technology Officer or Chief Engineer – In the spring of CTO is normally the whole technology of production. Responsible for the selection and use of appropriate technologies, software and hardware. In IT companies to reconcile with the CIO. The difference between the two is that while the CIO is closer to the business and information, CTO is closer to techniques and technology.

COO – Chief Operating Officer – Executive Director, Deputy Director – Responsible for the daily operational work routine and often almost entirely related to administration and bureaucracy.

CCO – Chief Compliance Officer – Managing Director – Responsible for the coordination and implementation of activities, is responsible for meeting the regulatory requirements, standardization, rules of corporate governance and business etiquette.

CSO – Chief Security Officer – Director of Safety and Health at Work – Develop an overall strategy to ensure safe and healthy working conditions, programs to reduce any risks and hazards .

CMO – Chief Marketing Office – Director of Marketing and advertising – the executive management of the company in the field of advertising and marketing.

CDO – Chief Data Officer – Chief Data Officer – Director of Data Management – Responsible for the processing and storage of data in the scale of the entire company. Particularly relevant office for major companies operating in the field of electronic commerce.

CAO – Chief Analytics Officer – Director of Analysis – Responsible for analysis of the company’s activity.

CKO – Chief Knowledge Officer – Director of Knowledge Management – Responsible for maximum build and strengthen the company’s values​​, which are reached by using the knowledge. Coordinate the exchange of knowledge between departments and divisions. Store, preserve and multiply intangible assets – know-how, patents and more.

HRM – Human Resource Manager – Director of Human Resource Management – The former “staff” (the term “personnel” originated in the military, when there were cavalry and “horse stock” – personnel were men).

If you happened often meet other abbreviation, which is missing here – write me, it will added .

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.