Галина Михайлова & Антон Иванов

ГРВ – диагностикаGDV – diagnosis

grv_10

Методът на Газоразрядната визуализация /ГРВ/ е уникален съвременен биоелектографичен метод на функционална експресна диагностика, разработен от екип руски учени под ръководството на проф. Коротков К.Г., на основата на ефекта на Кирлиан.grv_10

The method of the gas discharge visualization /GDV/ unique contemporary method of functional bioelektografichen express diagnostics developed by a team of Russian scientists under the direction of Prof. Korotkov KG, based on the Kirlian effect.

Методът ГРВ представлява компютърна регистрация и последващ анализ на газоразрядното излъчване на всякакви биологични обекти, намиращи се в полето на високото напрежение.

Това е уникален диагностичен метод, който позволява да се види биоенергийното излъчване на човека и да се регистрират заболявания в техния ранен стадий, преди още да са се появили клиничните им изяви.

Болестта най-напред се проявява във вид на енергиен дефект, морфологични изменения в органите още могат да отсъстват.

В процеса на диагностика се регистрират биологичните излъчвания на пръстите на ръцете с помощта на коронния разряд на тока с висока честота.

Това е иновационен метод на диагностика, визуализиращ цялостната картина на енергийното поле, който определя индекса на здраве, енергодефицита и жизнените ресурси на човека.

Освен това, уникалността на метода се заключава във възможността бързо, безвредно и нагледно да бъде оценено общото състояние на здравето на човека, имайки предвид и показанията за въвлечените в патологични процеси отделни органи и системи.

Уникалността на този метод се състои и в това, че той позволява да се оценят не само процесите, произтичащи вътре в организма, но и неговото въздействие с обкръжаващата го среда.

И ако традиционните диагностични методи регистрират патологичните процеси вече съществуващи на ниво организъм, то методът ГРВ позволява да бъдат фиксирани изменения, много преди техните клинични изяви, което дава възможност навреме да се приложат превантивни мерки и да се предотврати развитието на заболяването.

Чувствителността на метода към финните изменения на състоянието го прави идеален инструмент при изследвания на стресови състояния и емоционални нарушения.  Повторната диагностика показва обективното изменение на състоянието на пациента,  което е доказателство и за лекаря, и потвърждава или отхвърля приложения метод на лечение или корекция.

ГРВ камерата е прибор, който позволява в реален мащаб да бъде наблюдавано енергийното поле на човек – аурата, да се оцени неговото психоемоционално  и  физическо състояние, да се следи за техните изменения във времето, да се диагностицират всички отклонения от здравето на ранен стадий, да бъдат анализирани местата на функционалния енергодефицит, който в бъдеще време може да доведе до здравословен проблем, да бъде контролирана индивидуалната реакция на пациента при различните видове терапии, лекарствени препарати, биоенергийно въздействие и др.

Аурата е ефирна неосезаема и невидима за окото яйцеобразна обвивка около тялото на човек. Аурата е своеобразна матрица, върху която се записват събитията на нашия живот. Тя носи информация за състоянието на физическото, душевното и духовното здраве.

Аурата на човек – това е цялата съвкупност от физически полета и излъчвания, формирани от тялото в пространството за сметка на взаимодействията с процесите в обкръжаващата среда.

Пробойните и накъсванията в картината на аурата правят човека уязвим към физически и психологически въздвйствия.
Вредните агенти проникват през тези разкъсвания в организма и предизвикват разрушителни процеси – бактерии, вируси и прости организми – на физическо ниво, недобри мисли – на ментално ниво, и колективна ненавист – на духовно ниво.

Специалистът на апаратно-програмния комплекс заснема и анализира  характеристиката на излъчването на енерггийните канали и биологично-активните точки на пациента.
Изследваният човек поставя пръстите си поотделно върху стъкления електрод на прибора,  около пръстите се появява синьо сияние.

Компютърната система преобразува излъчването в цифров сигнал. Компютърът обработва сигнала и се получава необходимата информация.

Анализът на ГРВ–грамата се основава на диагностически таблици, които свързват характеристиките от излъчванията на отделните зони на пръстите с функционалното състояние на органите и системите в човешкия организъм.

Разпределянето на полето около тялото на човека се явява обективната картина, отразяваща неговото енергийно състояние. По този начин се визуализират всичките слаби места на организма и в ръцете на специалиста тази диагностика е нагледно потвърждение на поставената диагноза и възможност да се оценява промяната на състоянието в хода на провежданото лечение или лечебни процедури.

Вече не е тайна, че всяко заболяване се съпровожда с изменение на функциите на много системи с преимуществени нарушения в регулацията на даден орган.

Използваните в медицинската практика електрогафични методи /електрокардиография, електроенцефалография/ оценяватактивността и състоянието само на отделни органи.

Методът на биоелектрографията позволява на момента да бъдат оценени нарушенията на функциите както на отделни органи и системи, така и на целия организъм като цяло. С тази диагностика се оценява не само състоянието на организма и неговите системи, но и психологическото състояние, нивото на стреса и тревожността.

Това дава възможност да бъдат подбрани адекватни методи на лечение за всеки отделен пациент индивидуално и да бъде наблюдавана ефективността на провежданите терапии.

В момента на изследването пациентът не изпитва  никакъв дискомфорт, процедурата е безболезнена, безвредна и може да бъде повтаряна неограничено количество пъти.

Вермила Милчева

+359 87 7513787

GDV method is a computer registration and subsequent analysis of the discharge radiation any biological objects located within the field of high voltage .

This is a unique diagnostic method that allows you to see bioenergy broadcasting rights and to register diseases in their early stages, before it appeared their clinical performances.

The disease first manifests itself as a power failure , morphologic changes in the organs may also be absent .

In the process of registering biological diagnostic radiation to the fingers by means of a corona discharge current of high frequency .

This is an innovative method of diagnostic imaging overall picture of the energy field, which determines the index of health energodefitsita and vital human resources .

Moreover , the uniqueness of the method lies in the possibility of fast , safe and visually to assess the overall state of human health , considering the indications for and involved in pathological processes separate organs and systems.

The uniqueness of this method consists in the fact that it allows to evaluate not only the processes, resulting in the body, but its impact with the surrounding environment.

And if traditional diagnostic methods register pathological processes existing level organism , the method allows GRV be fixed amendments long before their clinical manifestations, allowing time to implement preventive measures to prevent the development of disease.

Assay sensitivity to subtle changes in the state makes it an ideal tool for studies of stress conditions and emotional disorders. Re diagnosis shows objectively change the status of the patient, which is evidence for the doctor and confirms or rejects the method of treatment or correction.

GDV camera device that allows full-scale to be monitored energy field of the person – the aura, to assess its psycho-emotional and physical condition, to monitor their changes over time, to diagnose any deviation from health at an early stage to analyze the locations of the functional energodefitsit, which in the future may lead to health problems , can be controlled the individual response of the patient in various kinds of treatments, drugs , bio-effects and others.

The aura is sheer intangible and invisible to the eye ovoid shell around a person’s body . The aura is a kind of matrix on which are recorded the events of our lives. It carries information about the state of physical, mental and spiritual health .

The aura of a man – it is the totality of physical fields and radiation formed by the body in space at the expense of interaction processes in the environment.

Punctures , and tears into the picture the aura makes people vulnerable to physical and psychological impact .
Harmful agents penetrate these ruptures in the body and cause destructive processes – bacteria, viruses and simple organisms – the physical level, poor thought – mentally and collective hatred – a spiritual level.

Special hardware – software complex capture and analyze the emission characteristics of energgiynite channels and biologically active points of the patient.

The test person puts his fingers individually on the glass electrode of the device around the fingers appear blue glow.

Computer system converts digital broadcast signal. The computer processes the signal and obtain the necessary information.

The analysis of GDV – gramme is based on diagnostic tables Broadcast Connectivity features of the different zones of the fingers with the functional state of organs and systems in the human body.

The distribution of the field around the human body is an objective picture , reflecting its energy state. Thus visualize all of the weaknesses in the body and the arms of the first diagnosis is the skilled visual confirmation of the diagnosis and the ability to measure the change of state in the course of therapy or medical procedures.

No longer a secret that every disease is accompanied by alteration of the function of many systems with the advantages disturbances in the regulation of an organ.

Used in medical practice elektrogafichni methods /electrocardiography, electroencephalography/ otsenyavataktivnostta and the state only to separate bodies.

Bioelektrografical method allows time to evaluate functions as well as violations of individual organ systems and the whole organism as a whole. This diagnosis is assessed not only the condition of the body and its systems, but also psychological state , the level of stress and anxiety.

This allows to be chosen appropriate treatment modalities for any particular patient and to individually monitor the effectiveness of treatments carried out.

At the time of the study the patient does not feel any discomfort , the procedure is painless , harmless and can be repeated unlimited times.

Verma Miltcheva

+359 87 7513787

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.