Галина Михайлова & Антон Иванов

DIY за фотографи: Тайпод DIY for photographers: Tiepod

Някой правил ли е досега снимки с тайпод? С трипод или монопод сигурно да, но с тайпод?

Може и да е правил, ама не знае. Тайпода не съм го измислил аз, само за името „тайпод” мога да претендирам.

Необходими материали:

Необходими материали
Необходими материали

Has anybody ever have shoot photos with tiepod? With a tripod or monopod securely but tiepod?

You may be did it, but you do not know. Tiepod not my idea, just to name “tiepod” I can pretend.

Materials needed:

Required materials
Required materials

 1. Въженце като за простор (може и капроново) – не повече от 2 м или от височината на бъдещия му потребител (ако е по-висок от 2 м);
 2. Болт ¼” – 1 бр.;
 3. Гайки  ¼” – 2 бр.;
 4. Шайби (като за болта) – 2 бр.;
 5. Стар ключодържател или нещо друго подобно – 1 бр.

От всички тези неща най-труден за намиране е болтът и гайките с цолова резба. Не за друго, ами щото е трудно паркирането там – продава се в Евроболт  – северозападния ъгъл на Сливница и Раковска. Струват около лев и половина, най-вече в зависимост от дължината на болта.

В двата края на въженцето се връзват  възли „бесило”. Или други подходящи. Въженцето след оформяне на възлите трябва да достига от земята някъде до брадичката ви. Ако въженцето е капроново, с кибрит или запалка се разтапят леко краищата му, за да не се разплитат.

Възел тип
Възел тип “Бесило”

Единия край на въженцето се затяга между двете шайби, гайката и болта.

Единият край
Единият край

Другият край се мушка в ключодържателя и също се затяга.

Другият край
Другият край

Към края на „занятието” трябва да се получи нещо  такова – компактно и леко.

Готовият
Готовият “Тайпод”

Целта е да може да се носи в джобче и да е постоянно под ръка, особено когато нямате никакъв статив за фотоапарата, дори и монопод. Завивате болта в резбата за статив, затягате с втората гайка да не шава много (за да не се разбие резбата на фотоапарата), настъпвате ключодържателя с крак, опъвате въженцето максимално нагоре и натискате спусъка (Става и за тъщи). Може да движите фотоапарата относително свободно по хоризонтала и ако се наложи, с навеждане и нагоре по вертикала. Ако го настъпите „по изкъсо” – и надолу по вертикала.

Не върши същата работа като статив, но помага – стабилизира значително по-добре апарата, а подвижността е много голяма – „трепач” за спортни снимки с не много дълъг обектив (примерно).

Начин на употреба
Начин на употреба

Предимства:

 • Евтин – почти без пари;
 • Лек;
 • Удобен за носене (дори постоянно);
 • Почти не ограничава движението.

Недостатъци:

 • Е не е същото като върху статив… а „ич”? Доста по-добре е от нищо…

Успех!

Превод в ефир: DIY – Do It Yourself. Абе: “Направи си сам” 😉

 1. Lanyard for clothesline laundry (maybe nylon) – no more than 2 meters or the height of his prospective user (if it is higher than 2 m);
 2. Bolt ¼” – 1 pc;
 3. Nuts  ¼” – 2 pc;
 4. Washers (depending on bolt) – 2 pc;
 5. Old keychain or something like that – 1 pc.

A bolt and nut with inch thread are most difficult to find of all these things. For no other cause but difficult parking there – sold in Evrobolt – northwest corner of Slivica Blv. and Rakovska Str. It cost about Lev and half, mostly depending on the length of the screw.

At both ends of the cord to tie knots “gallows” or other appropriate. Cord after forming knots should reach from the ground to your chin somewhere. If the cord is twisted with a match or lighter to melt the ends gently, so as not to unravel.

Junction
Junction “Gibbet”

One end of the cord is clamped between two washers, nut and bolt.

The one end
The one end

The other end is the keyring gunpoint and also tightens.

The other end
The other end

At the end of “exercise” should be something like this – compact and lightweight.

Ready
Ready “Tiepod”

The aim is to be able to carry in your pocket and is constantly on hand, especially when you have no tripod for the camera, even monopod. Screw in thread for tripod, tighten the second nut not to exceed many (so as not to break the thread of the camera) occurring keychain leg, pulling the cord maximum upward and pull the trigger (suitable for mother-in-low, too). You can move the camera relatively freely horizontally and, if necessary, bending and upward vertically. If you step on “a leash” – down vertically, too.

Do not do the same work as a tripod, but it helps – stabilized significantly better camera, and mobility is very high – “killer” for sports photos with not very long lens (for example).

Suggested Use
Suggested Use

Advantages:

 • Cheap – almost free;
 • Light;
 • Wearable (even permanent);
 • Hardly restricts movement.

Disadvantages:

 • It is not the same as on a tripod … but wihiut it? Much better than nothing…

Success!

Translated in air: DIY – Do It Yourself 😉

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.