Галина Михайлова & Антон Иванов

Дипломи и сертификатиDiploms & Certifications

Това е една виртуална стена с някои от дипломите и сертификатите ми. Предназначена е за хора, които не ме познават особено, а имат някакви проекти, в които желаят да ме включат. Но може да е интересна и за други, дори от чисто любопитство. Нямам тайни от никого.

Не бива да приемате тази страница като нескромност. Дори дълго време се борих със самия себе си дали да публикувам подобни неща или не. Само че надделя прагматизма – според мен човек трябва да знае колко струва и да не се “продава” на безценица.

ВАЖНО! Това са си мои документи, получени са с труд и явяване на изпити и не се продават! Наблягам на това, тъй като получавам доста обаждания от хора, желаещи да си купят диплома…

Да започнем с дипломите.

This is a virtual wall with some of my diplomas and certificates. Designed for people who do not know me much, but have some projects that they want to include me. But it may be interesting to others, even curiosity. I have no secrets from anyone.

You should not take this page as immodesty. Even long time I fought with myself whether to publish such things or not. Only pragmatism prevailed – I think one needs to know how much it costs and not “sold” on the cheap.

IMPORTANT! These are mine documents were I received by labor and examinations and did not sell! I emphasize this because I get a lot of calls from people wanting to buy a diploma …

To begin with diplomas.

Една от средното образование… на някои места се интересуват само от нея

Тази вече се признавала за магистърска.

Още една магистърска.

И още една магистърска, но на друго ниво – стратегическо.

Тук дипломите свършват, но това не значи, че съм се отказал да уча – човек се учи, докато е жив!

Cisco Academy

Cisco Academy

Cisco Academy

Cisco Academy

Cisco Academy

Cisco Academy

Сертификат от NATO CIS School в Латина, Италия

Сертификат от Института на Отбраната на САЩ по международно право

Сертификат от Института за мир на САЩ

Сертификат от ESRI

Сертификат от Microsoft

Сертификат от Microsoft

Сертификат от учебния център на Siemens във Виена, Австрия

Сертификат за AutoCAD

Удостоверение за завършен курс по Photoshop
Удостоверение за завършен курс по Photoshop

Удостоверение за завършен курс HTML и CSS
Удостоверение за завършен курс HTML и CSS

Сертификат за Майсторски клас по ПЧП (PPP)

Прес-карта за фоторепортер на Булфото Агенция

Сертификат за завършен курс на обучение по сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи

Сертификат от Академията на МВР за завършен курс по технически методи и средства за защита на класифицирана информация

Заповед за награда за установяването на първата космическа връзка в историята на БА.

Тази заповед не е сертификат, но е нещо, с което се гордея.

И има защо.

Сертификат за познания по английски език по STANAG 6001

Сертификат по системата на CEFRL

Сертификат за завоювано трето място по точна стрелба ad-hoc с различни видове оръжия в Германия

Сертификат за развит усет, изтънчена чувствителност и високотехнологична квалификация по отношение на различните видове питиета ;-)))

Сертификат за дегустатор на Джак Даниълс
Сертификат за дегустатор на Джак Даниълс

Златен медал от гимназията и няколко награди от Военния университет:

Златен медал при завършване на средно образование
Златен медал при завършване на средно образование

Отличник

Лауреат

За отлично учение

Васил Левски

И медали по време на военната ми служба:

За отличие

За вярна служба под знамената

За вярна служба под знамената

Награда, която ми е много ценна, защото пренася действието си и на децата ми:

Акция №056
Акция №056

Клуб “Сърце”

Още няколко дипломи и грамоти:

80 години радиолюбителско движение

Грамота за старание и висок професионализъм

Грамота за високи резултати

CE

Грамота за вярна служба под знамената

Грамота за принос в отбраната на страната
Грамота за принос в отбраната на страната

Благодарствено писмо от кмета на София

Сертификат за участие в международно учение

Сертификат за участие в международно учение

Сертификат за участие в международно учение

Сертификат за участие в международно учение

Сертификат за участие в международно учение

И няколко опознавателни символа с различно предназначение:

DIILS
DIILS

DoDUSA
DoDUSA

St Giles
St Giles

A Band of Brother
A Band of Brothers

A Band of Brother
A Band of Brothers

Това са по-голяма част нещата, които съм запазил. Предполагам ще дадат известна представа за квалификацията ми. За мен е по-важно що за човек съм. А това вече могат да кажат единствено жена ми, децата ми и другите ми приятели. Е, и други хора, с които съм живял и работил, стига да не преследват някакви лични интереси, защото днес май всички това правят.

A secondary school ... some places are only interested in it
A secondary school … some places are only interested in it

This is now recognized as a master
This is now recognized as a master

Yet another master
Yet another master

And another master, but on another level - strategic
And another master, but on another level – strategic

Here diplomas end, but that does not mean that I refused to learn – the man learns while alive!

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate from Cisco Academy
Certificate from Cisco Academy

Certificate of NATO CIS School in Latina, Italy
Certificate of NATO CIS School in Latina, Italy

Certificate from the US Institute of Defense in International Law
Certificate from the US Institute of Defense in International Law

Certificate from the Institute of Peace United States
Certificate from the Institute of Peace United States

Certificate from ESRI
Certificate from ESRI

Certificate from Microsoft
Certificate from Microsoft

Certificate from Microsoft
Certificate from Microsoft

Certificate of Training Centre of Siemens in Vienna, Austria
Certificate of Training Centre of Siemens in Vienna, Austria

Certificate of AutoCAD
Certificate of AutoCAD

Certificate of Completion Course in Photoshop
Certificate of Completion Course in Photoshop

Certificate of Completion Course in HTML and CSS
Certificate of Completion Course in HTML and CSS

Certificate Masterclass PPP
Certificate Masterclass PPP

Press photographer on the card Bulphoto Agency
Press photographer on the card Bulphoto Agency

Certificate of completion of training on security of automated information systems and networks
Certificate of completion of training on security of automated information systems and networks

Certificate from the Police Academy course completion in technical methods and means for the protection of classified information
Certificate from the Police Academy course completion in technical methods and means for the protection of classified information

Order a reward for the establishment of the first cosmic connection in the history of BA
Order a reward for the establishment of the first cosmic connection in the history of BA

This order is not certified, but is something I’m proud.

And for good reason.

Certificate of English language proficiency in STANAG 6001
Certificate of English language proficiency in STANAG 6001

 And another system CEFRL
And another system CEFRL

Certificate conquered the third place marksmanship ad-hoc with various weapons in Germany
Certificate conquered the third place marksmanship ad-hoc with various weapons in Germany

Certificate a sense, exquisite sensitivity and high-tech skills in relation to different types of drinks ;-)))
Certificate a sense, exquisite sensitivity and high-tech skills in relation to different types of drinks ;-)))

Сертификат за дегустатор на Джак Даниълс
Сертификат за дегустатор на Джак Даниълс

Gold Medal from the high school and several awards from the Military University:

Gold medal on completion of secondary education

Winning the Military University
Winning the Military University

Golden Medal
Golden Medal

Golden Medal
Golden Medal

Vasil Levski Medal
Vasil Levski Medal

And medals during military service:

Golden Medal
Golden Medal

Golden Medal
Golden Medal

Golden Medal
Golden Medal

Award, which is very valuable to me because it carries the action and my children:

Action 056
Action 056

Action 056
Action 056

A few more degrees and certificates:

Diploma
Diploma

Diploma
Diploma

Diploma
Diploma

CE

Diploma
Diploma

Diploma
Diploma

Thank you letter from the mayor of Sofia
Thank you letter from the mayor of Sofia

Certificate of participation in international exercise
Certificate of participation in international exercise

Certificate of participation in international exercise
Certificate of participation in international exercise

Certificate of participation in international exercise
Certificate of participation in international exercise

Certificate of participation in international exercise
Certificate of participation in international exercise

Certificate of participation in international exercise
Certificate of participation in international exercise

And some sightseeing symbols with different functions:

DIILS
DIILS

DoDUSA
DoDUSA

St Giles
St Giles

A Band of Brother
A Band of Brothers

A Band of Brother
A Band of Brothers

These are most of the things I kept. I guess they will give some idea of my qualifications. For me it’s more important what kind of person I am. And that can only tell my wife, my children and my other friends. Well, other people with whom I have lived and worked, too, as long as they do not pursue any personal interests, because today may all do it.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.