Галина Михайлова & Антон Иванов

Атеист изплита кръстове върху керамични чинииAtheist weaving crosses on ceramic plates

В-к “Жълт труд”, бр.7, 14 февруари 1997 г.

В къща със стая тип “циганска кошница”, сред звънки родопски чанове и стотици керамични съдове живее търновецът Христо Иванов. Той е завършил приложна графика и я е преподавал на студентите по изобразително изкуство в университета “Св.Св. Кирил и Методий”. Всички абсолвенти са гостували в дома му преди старта си в живота и професията.

Керамика
Керамика

Newspaper “Zhalt Trud”, issue 7, February 14, 1997

In house room style “gypsy cart” Rhodope bells ringing among hundreds of pottery lives tarnovets Hristo Ivanov. He graduated graphic and has taught students of fine arts at the University “St. Cyril and Methodius”. All graduates are visited at his home before the start in life and profession.

Pottery
Pottery

Освен на графика почти 30 години Христо Иванов е учил младите и на изкуството на шрифта. Оттогава у него се е загнездило неизчерпаемото любопитство към винетките и заглавните букви в старобългарските книги. После художникът почнал да събира календари. От тази страст са му останали редки образци, истински художествени произведения.

Керамика
Керамика

В един момент Христо Иванов разбрал, че от специалността си няма да може да се прехранва в старата столица. Затова се преориентира към сграфито-керамиката. Това е вид декорация, която се прави върху керамични съдове, а терминът е от италиански произход и буквално означава “изрязване”. Вече 10 години художникът прави своите по-малки и по-големи открития в тази област, която според него е неизчерпаема. Спомня си как в началото поработил на разкопките край Павликени, за да може да рисува археологическите находки.

Христо Иванов обича да пие вино от собственоръчно изработени чаши
Христо Иванов обича да пие вино от собственоръчно изработени чаши

Най-често изпод ръцете на приложника се раждат чинии с красиви старобългарски букви. Количествено превъзходство имат “Р” и “Д”. Тях керамикът композира в средата на чинията предимно, но се случва и по периферията. Признава, че е атеист, но това не пречи в неговото изкуство да присъстват огромен брой кръстове. Не споделя лансираните в последните години теории за космическия произход на глаголицата и за неземните сили, събрани в буквите. “Не усещам нищо неестествено в тях.” – усмихва се художникът.

Керамика
Керамика

Без да е ексцентричен, Христо Иванов предпочита да се храни в собственоръчно изработените си керамични чинии и да пие вино от калени чаши. Последната му приумица е да направи малка окарина. Предизвикателството в нея е, че звукът ще излиза от гущерчета.

Велико Търново, Сашка Александрова
Снимки Христо Тенджерков

Жълт Труд

In addition to the graphics almost 30 years Hristo Ivanov studied youth and art font. Since in him have taken hold inexhaustible curiosity vignettes and capitals in Old Bulgarian books. Then the artist began to collect calendars. On this side are his other rare specimens, true works of art.

Pottery
Pottery

At one point, Hristo Ivanov realized that his specialty will be able to earn a living in the old capital. So be redirected to sgraffito pottery. It’s kind of decoration, which is made on the pottery and the term is of Italian origin and literally means “cutting.” 10 years artist makes its smaller and larger discoveries in this area, which according to him is boundless. She remembers the beginning some work on excavations near Pavlikeni to be able to paint archaeological finds.

Hristo Ivanov likes to drink wine in handmaded bowls
Hristo Ivanov likes to drink wine in handmaded bowls

Most often with his bare hands Applied Arts artist born plates with beautiful Old letters. Quantitative superiority have a “P” and “D”. Ceramist compose them in the middle of the plate mainly, but also occurs in the periphery. Recognizes that it is an atheist, but that does not stop in his art to present a huge number of crosses. No shares launched in recent years theories of cosmic origin of the Glagolitic and unearthly forces collected letters. “I do not feel anything unnatural in them.” – smiles artist.

Pottery
Pottery

Without being eccentric, Hristo Ivanov prefer to eat in their handmade ceramic bowls and drink wine tempered glasses. His latest quirk is to make a small ocarina. The challenge there is that the sound will be out of the lizards.

Veliko Tarnovo, Sashka Alexandrova
Photos: Hristo Tendzherkov

Жълт Труд

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.