Галина Михайлова & Антон Иванов

COMPUTERS NewspaperВестник “КОМПЮТРИ”

Interesting Web sites

HAM RADIO

COMPUTERS Newspaper , No. 31 8-21 August 2005

To direct the antenna toward the sky to turn radios and hear the voice of someone who is tens, hundreds and even thousands of miles away from you is an experience that can not be compared even with modern communication technologies and the Internet.

Amateurs in many countries around the world are members of clubs have personal identities , which are identified on the air and which even became their nickname.

BFRA site view at this time
BFRA site view at this time

Интересни уебместа

ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Вестник КОМПЮТРИ, бр.31 8-21 август 2005

Да насочиш антената към небето, да включиш радиоапарата и да чуеш гласа на някой, който се намира на десетки, стотици и дори хиляди километри от тебе, е преживяване, което не може да се сравни дори и със съвременните комуникационни технологии и Интернет.

Радиолюбителите в множество страни по света членуват в клубове, имат персонални позивни, с които се идентифицират в ефира и които дори стават техен псевдоним.

Изглед на сайта на БФРЛ по това време
Изглед на сайта на БФРЛ по това време

Did you know that the newly elected president of the Bulgarian Federation of Radio Amateurs says as LZ1RF? What would be your name in this society? This can only understand if you visit the website of the Bulgarian amateurs, which is located at:

http://www.bfra.org

Despite its simple design of the site is a place where home amateurs share information outside air , learn to organize competitions incomprehensible to the uninformed shortwave and VHF sports and more.

BFRA site page view at this time
BFRA site page view at this time

On the site you will find many documents that will acquaint you with the history of Bulgarian amateur societies will explain what these consist radiosportove how the moon can help to send the signal far to find a glossary of international amateur terms and abbreviations (their emoticons 😉 and many other things. Information on the website is great and despite the difficult navigation can start dreaming and you want to stretch the antenna as soon as possible.

(Note : the site BFRA already by BFRA)

 Знаете ли, че новоизбрания председател на Българската федерация на радиолюбителите се казва LZ1RF? А какво би било вашето име в това общество? Това може да разберете само ако посетите сайта на българските радиолюбители, който се намира на адрес:

http://www.bfra.org

Въпреки семплия си дизайн сайтът се явява мястото, на което родните радиолюбители обменят информация извън ефира, научават за организирането на състезания по непонятните за несведущите късовълнови и ултракъсовълнови спортове и др.

Изглед на страница от сайта на БФРЛ по това време
Изглед на страница от сайта на БФРЛ по това време

На сайта ще откриете множество документи, които ще ви запознаят с историята на българските радиолюбителски общества, ще ви разяснят в какво се състоят тези радиоспортове, как Луната може да ви помогне, за да пратите сигнал надалеч, да откриете речник на международните радиолюбителски изрази и съкращения (техните емотикони 😉 и много други неща. Информацията на сайта е изобилна и въпреки трудната навигация може да се размечтаете и да пожелаете и вие да опънете антена час по-скоро.

(Бележка: сайтът на БФРЛ вече се поддържа от БФРЛ)

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.