Галина Михайлова & Антон Иванов

Coffee recipe of Zlatograd imamКафе по рецепта на златоградския ходжа

Ingredients for about 2 cups:

 • coffee;
 • pot;
 • sugar;
 • cold water;
 • ice cubes;
 • housewife;
 • grapes, champagne;
 • etc… 😉

Coffee grinds long… while touching it with fingertips feel as soft velvet… and while the stove is hot…

In the pot to pour a double dose of sugar and is buried in sand heated in a pot on the stove… continue heating until the sugar is caramelized and boil….Продукти за около 2 кафета:

 • кафе;
 • джезве;
 • захар;
 • студена вода;
 • бучки лед;
 • домакиня;
 • зърна грозде, шампанско;
 • и др… 😉

Кафето се мели дълго… докато, докосвайки го с връхчетата на пръстите се почувства като нежно кадифе… и докато котлона се нагорещи…

Extinguished boil with cold water (as ice passion)… but a little… and still very hot…

As the water boil, remove from the fire, but not the sand… the water gently pour coffee carefully, not to sink all… until coffee cover in a strong embrace the full aperture of the pot in its narrowest part and choke liquid (as long tender kiss stew)…

Thus, stroking it gently with a spoon (like a language), waiting to sink all… only then stir vigorously until… spread its aroma throughout the room… and the sound of boiling water…

Pour into a cup strained optional or not. It is desirable to mind because of the prolonged heat is very hot… tip of the tongue is very sensitive, and it first reached the liquid…

So glad outpouring of warm liquid is maximum…

Required cup is not to leave immediately and kept gently in his hands awhile… until cool down and release the heat…

This is a sign of gratitude and respect for the hostess, and often the desire to further which can not refuse…

The sand may be skipped, but all other details are important…

Details are to be respected! This reaches unforgettable taste!

В джезвето предварително се сипва двойна доза захар и се заравя в пясък, подгрят в тенджерка на котлона… продължава подгряването, докато захарта се карамелизира и кипне….

Погасява се кипването със студена вода (като страст с лед)… ама за малко…и продължава нагорещяването…

Като кипне и водата, се сваля от огъня, но не и от пясъка… във водата леко се сипва кафето, внимателно, да не потъне цялото… докато кафето обхване като в силна прегръдка целия отвор на джезвето в най-тясната му част и задуши течността (както задушава продължителна нежна целувка)…

Така, леко поглаждайки го с лъжица (като с език), се изчаква да потъне цялото само… тогава се разбърква интензивно… докато се разнесе ароматът му из цялата стая… и звуците на кипящата вода…

Сипва се в чашка по желание прецедено или не. Желателно е да се духа, защото от продължителното загряване е много горещо… Връхчето на езика е много чувствително, а то първо достига течността…

Така удоволствието от изливащата се топла течност е максимално…

Задължително е чашката да не се оставя веднага и да се подържи нежно известно време в ръце… докато се поохлади и освободи от жегата…

Това е знак на благодарност и уважение към домакинята, а често и на желание за допълнително, на което не може да се откаже…

Пясъкът може и да се прескочи, но всички други детайли са важни…

Детайлите трябва да се уважават! Така се достига до незабравимият вкус!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.