Галина Михайлова & Антон Иванов

Изложба декоративна керамика-сграфитоExhibition decorative ceramics, sgraffito

В памет на баща ми

Баща ми (13 март 1930 – 25 май 2003 г.) бе човек, когото помнят… все с хубави неща… и надявам се дълго да помнят. В негова памет публикувам тук откъси от статии в различни вестници и списания.

Христо Иванов
Христо Иванов

Години наред художникът Христо Иванов амбициозно и неотстъпно разработва отколешната си мечта- керамиката. Затворен в уютното ателие в Малък Чифлик, той допуска малцина приятели до “светилището си”, търси мнението и подкрепата им, радва се на куража, който му вдъхват тези непредубедени посветени.

In memory of my father

My father (13 March 1930 – 25 May 2003) was the person whum remember … always with good things … and hopefully whum long remember. In his memory publish here excerpts from articles in various newspapers and magazines.

Hristo Ivanov
Hristo Ivanov

For years, the artist Christo Ivanov ambitious and relentlessly develops its former dream – ceramics. Closed in the cozy little studio in Malki Chiflik, he allowed a few friends to sanctuary” seek the views and support them, enjoys courage who gave them those devoted unbiased.

Афиш за изложба
Афиш за изложба

Показа неголеми изложби в аулата на ВТУ и в София, видя резонанса, огледа се и продължи по пътя, жалониран от завоюваното. Така поривът му, оплоден от дългогодишния творчески труд, намери адекватен израз в изложбата, открита в залите на ул.”Р.Михайлов” във В.Търново до 30 декември, която е събитие в културния живот на града!

Керамична чиния
Керамична чиния

Около 100 превъзходни съда, с високи художествени достойнства е сътворила ръката на майстора. Овладял уроците на традицията, усвоил технологията и не на последно място одухотворил занаята, той днес застава, според скромното ми мнение, сред първомайсторите в националната ни керамична школа.

Керамична чиния
Керамична чиния

Този успех не идва случайно. Христо Иванов завършва Националната художествена академия през 1966 г. при професор Александър Поплилов. В продължение на 27 години преподава приложни изкуства във Факултета по изобразително изкуство при ВТУ. Настройката му към сграфито-керамиката идва още от студентските години, когато, за да заработи средства за учението си, той всяко лято рисува археологическите находки в музея в Хасково, между които има и много керамика.

Христо Иванов
Христо Иванов

По-късно целенасочено обикаля Троянския край – богат на стара и съвременна керамика, специализира в Института за приложни изкуства в гр.Лвов, където има катедра по керамика. Влияние също му оказват специализациите в Санкт Петербург и Германия.

Орнамент
Орнамент

Бъдещият керамик обогатява знанията си чрез общуване с известни специалисти от Великотърновския музей Богдан Султов и Атанас Писарев, които показват и тълкуват царствената трапезна сграфито-керамика. Изяснява си и общото, и различието в традиционните български школи на Плиска, Преслав и Царевград Търнов, на самобитната Бусинска народна школа и на по-гражданската троянска керамика.

Керамична чиния
Керамична чиния

В Асенова махала старателно проучва технологията, усъвършенства етапите й: от източването на майоликата и изпичането й на бисквит към поливането й с ангоба, след това гравирането и накрая глазирането. Особено благотворна е близостта му с доцент Никола Гелов, с някои от състудентите му керамици, които го консултират и окуражават.

Керамична чиния
Керамична чиния

Така Христо Иванов, потопен в традицията на керамичната форма и в нейната технология, застава тематично на базата на средновековната ръкописна българска книга от ХІІІ-ХІV век.

Керамична чиния
Керамична чиния

Наред с книжовниците-просветители, зооморфните и орнаментални букви в неговата изложба широко и умело се застъпва централната композиция с орнаментален фриз.

Кръстът, като геометричен център, сплавя и обединява структурата, но внушава и духовното християнско начало, спътник и вдъхновител на националната традиция.

Керамична чиния
Керамична чиния

Логиката на линеарния ритъм е в съзвучие с богатите вариации на колоритните хрумвания и тези дълбоки, земни, златисти и зеленикави, нюансирани стойности превръщат всяка вещ в уникат. Разнообразието от похвати, композиционните плетеници и цветност съдържат топлотата на модерен творец, продължител на здравата традиция в трапезната керамика.

Керамична чиния
Керамична чиния

По материали на Георги Костов,
доктор по изкуствознание

В-к Борба

Exhibition Poster
Exhibition Poster

Showed small exhibitions in the Aula of the University in Sofia, saw resonance, looked around and went on the road marked of conquered. So urge his fertilized by longtime creative work, find an adequate expression in the exhibition opened in the halls on “R.Mihaylov” Str. in Veliko Tarnovo until 30 December, which is an event in the cultural life of the city!

Ceramic Plate
Ceramic Plate

About 100 superior pottery with high artistic merit has created the master’s hand. Mastered the lessons of tradition, mastered the technology and not least animated, he also stands today, in my humble opinion, one of the grand master in our national ceramic school.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

This success does not come by accident. Hristo Ivanov graduated from the National Art Academy in 1966 with Professor Alexander Poplilov. Over 27 years teaching fine arts at the Faculty of Fine Arts at University. Setting it to sgraffito pottery comes from student days, when to work means to teaching, he painted every summer archaeological finds in the museum in Haskovo, among which there are many ceramics.

Hristo Ivanov
Hristo Ivanov

Later purposefully goes Troyan region – rich in ancient and contemporary ceramics, specializing in the Institute of Applied Arts in Lvov (Ukraina) where is the Department of Ceramics. His influence also have specializations in St. Petersburg (Russia) and Germany.

Ornament
Ornament

Future Ceramic enriches him knowledge by communicating with known experts from Veliko Tarnovo Museum Bogdan Sultov and Atanas Pisarev that show and interpret the regal dining sgraffito pottery. Clarifies and general, and the difference in traditional Bulgarian schools of Pliska, Preslav and Tsarevgrad Tarnovo, distinctive Businci‘s school and a civil Troyan ceramics.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

In Assen Neighborhood thoroughly examine the technology improves its stages, from the east of majolica and baking her cookies to her skirts with glazes, then engraved and finally glazing. Especially beneficial is its proximity to Associate Professor Nichola Gelov with some of his colleagues ceramists who advise and encourage.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

Hristo Ivanov so steeped in the tradition of ceramic form and its technology stands thematically based on medieval manuscripts XIII-XIV century Bulgarian Papers.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

Among scholars, educators, and zoomorphic ornamental letters in his exhibit widely and ably advocated the central composition with ornamental frieze.

Cross, geometric center, alloys and unifies the structure, but suggests spiritual and Christian home, companion and inspirer of the national tradition.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

The logic of linear rhythm in harmony with the rich variations of colorful ideas and those deep, earth, gold and green, shaded values ​​each item in turn unique. The variety of techniques and compositional assemblages contain color warmth of a modern artist, duration of strong tradition in ceramic tableware.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

In materials Georgi Kostov
PhD in Art History

В-к Борба

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 Comments “Изложба декоративна керамика-сграфитоExhibition decorative ceramics, sgraffito