Галина Михайлова & Антон Иванов

България започва участие в COMBINED ENDEAVORBulgaria Putting COMBINED ENDEAVOR To Use

България започва участие в COMBINED ENDEAVOR

Антъни Shaheen
Служба за връзки с обществеността на Combined Endeavor

Баумхолдер, Германия (20 май, 2001) – Combined Endeavor позволява на страните-участници да използват технологии, които не са били достъпни за тях преди. По този начин участващите страни могат да се изучат най-новите технологии. България е добър пример за това. Делегацията на страната е възприела информацията, научена по време на Combined Endeavor 2001 и прави необходимото да се използва и в България, което прави комуникациите по-лесни и по-ефективни.

Иван Иванов и Антон Иванов
Иван Иванов и Антон Иванов

Делегацията е внедрила използване на връзки на високи честоти, за да се свързва България и с една от своите станции в Босна, посочи полк. Иван Иванов, шеф на делегацията на България. Полковникът е тествал технологиите за връзка и модемите тук, в Combined Endeavor 2001 г., известен като CE 2001.

Bulgaria Putting COMBINED ENDEAVOR To Use

Anthony Shaheen
Combined Endeavor Public Relations Office

BAUMHOLDER, Germany (May 20, 2001) – Combined Endeavor allows countries to employ technology that was not accessible before. This way participating countries can learn the latest technology. Bulgaria is a good example of this. The country’s delegation has taken information learned during Combined Endeavor 2001 and already put it to use in Bulgaria, making communication their easier and more efficient.

Ivan Ivanov & Anton Ivanov
Ivan Ivanov & Anton Ivanov

The delegation has used the high frequency links to connect Bulgaria and one of its stations in Bosnia pointed out Col. Ivan Ivanov, Bulgaria’s delegation chief. Col. Technology for the links and modem was learned here at Combined Endeavor 2001, known as CE 2001.

Combined Endeavor е най-голямото учение с използване на комуникационни и информационни системи по света. Учение, спонсорирано от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ, а домакин е Германия в духа на “Партньорство за мир”. То се провежда ежегодно, за да се тества и документира оперативна съвместимост на десетки страни помежду им и с НАТО. Участват 37 различни нации и над 1000 души. Combined Endeavor 2001 се провежда от 10 до 24 май в германската военна база за обучение Lager Aulenbach, в района на Баумхолдер.

“Мисля, че това е много важно учение, защото нашите хора да имат възможност да се научат, да видят, да се уверят на практика в използването на цифрови системи за комуникации. Ние до този момент нямаме и една внедрена в практиката цифрова система у дома “, отбеляза Иванов.

От думите на Иванов е видно, че България се възползва ефективно от този технологичен обмен. “Мисля, че тези знания, които сме получили тук, ще ни помогне в практиката на нашите войски и през следващата година ще дойдем също с цифрова технология. Цялата тази информация е актив за нашата страна”, отбеляза Иванов.

Все пак, CE 2001 е повече от изучаването на нови технологии, то учи отделните страни и култури и как да работят заедно в условията на многонационалност и оперативна съвместимост. Упражнения като CE 2001 помагат на хората от различните страни да поддържат добри взаимоотношения.

“Combined Endeavor в началото беше много малко семейство, но сега е огромно. То установява добри отношения между хората, и това ги улеснява да работят рамо до рамо “, заключи Иванов.

Полк. Иван Иванов и подполковник Антон Иванов, също от българската делегация, препредават информация по време създаден за Combined Endeavor 2 001 сайт в базата Lager Aulenbach, Германия на 9 май 2001. Техен екип участва в Combined Endeavor 2001 г. с използване на най-съвременните комуникационни и информационни системи (CIS) в света. (US Air Force Снимка от A1C Bradley C.) (свободна от авторски права)

Антон Иванов
Антон Иванов

Подполковник Антон Иванов, сегашният ръководител на екипа по мрежи и комутатори от България, изпитва медийни карти за персонален компютър по време на фазата на тестване на Combined Endeavor 2001. Учението, спонсорирано от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ с домакин Германия в духа на “Партньорство за мир”, се провежда ежегодно и в него участват 37 страни тази година. Снимка на ВВС Sgt. Omolara Akinretoye.Combined Endeavor is the largest communications and information systems exercise in the world. The exercise, sponsored by U.S. European Command and hosted by Germany in the spirit of “Partnership for Peace,” is held annually to test and document the interoperability of dozens of countries and NATO. There are 37 different nations and over 1,000 people participating in Combined Endeavor 2001, which runs from May 10 to 24 at the German military training installation Lager Aulenbach, near Baumholder.

“I think it is a very important exercise because our people have the opportunity to learn, see, make, and practice with the digital system. We do not have a digital system at home,” remarked Ivanov.

It is obvious from Ivanov’s words that Bulgaria benefits from this technology exchange. “I think this knowledge that we have received here will help in the practice of our troops, and, next year, we will come with digital technology. All this information is an asset to our country,” Ivanov noted.

Still, CE 2001 is more than learning new technology; it is learning about countries, cultures and how to relate multinationally. Exercises like CE 2001 help put faces to countries and establish better relations.

“Combined Endeavor in the beginning was a very small family, but now it is very large. It establishes good relations with people, and it makes it easier to work side by side,” concluded Ivanov.

Col. Ivan Ivanov and Lt. Col. Anton Ivanov, both from the Bulgarian delegation, relay information during the set up for Combined Endeavor 2001 at the exercise site at Lager Aulenbach, Germany on 9 May 01. Their team is participating in Combined Endeavor 2001 the largest Communications and Information Systems (CIS) exercise in the world. (U.S. Air Force Photo by A1C Bradley C. Church) (RELEASED)

Anton Ivanov
Anton Ivanov

Lt. Col. Anton Ivanov, the switch team leader from Bulgaria, is testing a personal computer media card during the testing phase of Combined Endeavor 2001. The exercise, sponsored by U.S. European Command and hosted by Germany in the spirit of “Partnership for Peace,” is held annually, and there are 37 countries participating this year. U.S Air Force Photo by Staff Sgt. Omolara Akinretoye.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.