Галина Михайлова & Антон Иванов

АураAura

Хората, животните, растенията, неодушевените предмети са обкръжени от електромагнитно поле. Всеки обект притежава собствено поле, собствена аура, ореол с различен цвят.

Аура
Аура

Това се дължи на атомите, съставени от протони и електрони, които са в непрекъснато движение и вибрират, подобно на електромагнитните вълни. При одушевените предмети те са по-силни, отколкото са при атомите на мъртвата материя.

Humans, animals, plants, inanimate objects are surrounded by electromagnetic fields. Each object has its own flights, aura, aura of a different color.

Aura
Aura

This is due to the atoms consisting of protons and electrons, which are in continuous motion and oscillate, like electromagnetic waves. In animate objects they are stronger than they are in the atoms of dead matter.

Триизмерното поле на енергията постоянно обгражда човешкото тяло. Когато човек е здрав, аурата му приема овална форма, сякаш той се намира в яйце от светлина.

Аурата отслабва, ако човек се храни лошо, почива малко, ако пуши или прекалява с алкохола или пък използва наркотици.

Отслабнала аура
Отслабнала аура

Установено е, че не съществуват две еднакви аури, тъй като всеки индивид притежава собствена честота на вибрациите. Всеки човек обменя енергия с останалите. При контакт с друг човек се предава или приема енергия. За предпочитане е да се общува с хора, при които честотата на вибрациите действа в хармония с вашата.

За онези, които не желаят да развият дремещите си умения, са изобретени апарати – специални камери, които правят цветни снимки на човешката аура.

За сега обаче и най-прецизните уреди измерват само първия слой на аурата (на здравето) – на 2,5 – 5 см от кожата и втория (на емоциите) слой – на 15 см от тялото. Твърди се, че аурата има седем слоя.

Първият метод за откриване на Аурата е създаден от Семьон Давидович Кирлиан през 1930 г. При него изследваният поставя ръката си върху електропроводима пластина, в която има фоточувствителна плака. При подаване на електричен заряд на пластината, върху плаката се получава директен образ на аурата на ръцете. Този метод изисква тъмна фотолаборатория, изобразява само ръката и не дава информация за психологичните слоеве на аурата. Електричният импулс замърсява и изопачава оригиналното биополе. При все това директния образ на ръцете дава известна информация за здравословното състояние на принципите на рефлексологията.

Аурата е на слоеве
Аурата е на слоеве

Следващите категории апарати не дават директен, а компютърно генериран образ.

При вторият клас уреди отново се подава електричен импулс на пластини, където са поставени ръцете на пациента, с цел усилване сигнала на аурата. Компютърът измерва промените в електричното поле и се опитва да определи какъв цвят би имало биополето, ако можеше да го наблюдава. Накрая изображението се отпечатва.

Третият клас устройства използува “електро-меридианния принцип”. На пластините не се подава електричен импулс, а пасивно се чете електричната активност на пръстите. С принципите на акупунктурата се определя откъде от тялото произлизат измерените биоенергии. Компютърът пресмята какви цветове могат да бъдат измерените електромагнитни честоти и ги разпечатва.

Ново поколение устройства е създадено от Института за нови технологии и енергийна медицина ITEM в САЩ. В резултат на 10 годишно проучване те са проникнали в интимните механизми на работата на организма от гледна точка на електрофизиката и психобиологията и съумяват да изобразят по-точно създаваните от организма електромагнитни вълни.

Малко упражнения и ще я забележите.

Нужна е малка тренировка, за да се научим да виждаме аурата и без никакви уреди.

За обикновените хора като нас са достъпни само първите два слоя, но и това не е малко.

Малко упражнения и ще я забележите
Малко упражнения и ще я забележите

Първият слой на аурата се нарича и енергийно поле на физическото тяло.

Вторият слой на аурата е с по-голяма дебелина и оформя ауричното яйцевидно поле на човека. Това е електромагнитното поле на мислите и емоциите. То съдържа многообразие от форми и цветове, които повечето чувствителни хора долавят

Ето две упражнения, които помагат. Разбира се тези способности са различни за различните хора.

1. Аура на дърво

Дървото също е жив организъм и притежава своята аура. В топъл слънчев ден се изтегнете на тревата и наблюдавайте дървото пред вас. Разгледайте го внимателно от основата до върха. Виждате как короната се откроява на фона на небето. Постарайте се образът да се разфокусира, също както ако погледът ви се рее в безкрая. Много скоро ще видите, че лек ореол опасва короната на дървото и се откроява на фона на небето. Полупрозрачна форма, по-светла от небето, обкръжава силуета на дървото. Това е аурата му. Най-добре се вижда през пролетта.

Аура на дърво
Аура на дърво

2. Аурата на човека

Помолете близък да застане прав или седнал пред бяла стена. Добре е това да се прави в слабо осветена стая. Застанете на около 3 метра от него – така, че да виждате цялата фигура – от главата до петите. Съсредоточете вниманието си върху главата. Първо бързо очертайте с поглед кръг около фигурата на човека по посока на часовниковата стрелка. На петнайсетата или трийсетата секунда насочете вниманието си върху най-горната част на главата. След това съсредоточете поглед в празното пространство, като включвате голяма част от повърхността, обкръжаваща човека. Наблюдавайте, без да се напрягате, и скоро ще видите аурата, която обкръжава главата и раменете.

Аурата на човека
Аурата на човека

Аура притежава всеки от нас, но се смята, че добре развилите се души имат много по-голяма аура, която може да се простре на километри извън физическите тела.

Светците са хора със силна аура. Ореолите, който се рисуват около изображенията им от иконописците, всъщност символизират тяхната аура.

Тя реално не е само ореол, а е триизмерна с форма на яйце.

Различният цвят на аурата разкрива характера на човека и здравословното му състояние. С малко упражнения всеки може да се научи да вижда ореола около хората.

Как да анализираме това явление?

Аурата на различни хора е различни цветове. Всички наши мисли и чувства, всеки миг от живота ни, създават цветовата палитра на аурата.

Винаги обаче един от многото цветове е доминиращ, а останалите присъстват в по-малка и размита интерпретация.

За да разберем какво показва аурата на околните, трябва да изучим значението на всеки отделен цвят. Ето кратко тълкувание.

Червен

Червен
Червен

Мощна енергия, страст да се разрушава или създава. Човек е способен силно да обича и до смърт да мрази. Лесно възбудим, често с нарушено чувство за равновесие.

Оранжев

Оранжев
Оранжев

Сърдечен, творец, смел, общителен, способен да се радва на живота. Умен, възприемчив. Но ако оранжевото сияние е прекалено силно, човекът е горд, дори горделив, ексцентричен. Често страда от неврози.

Жълт

Жълт
Жълт

Радва се на живота, способен е на активна умствена дейност, в същото време е безгрижен, обича да експериментира. По-силното жълто сияние е свидетелство за способности на ясновидец, но едновременно с това сочи склонност да критикува поведението на околните. Стабилно, добро здраве.

Зелен

Зелен
Зелен

Чувствителна натура. Означава също разцвет и развитие. Ако цветът е наситен, индивидът е склонен към ревност, скъперничество. Властен. Ако ореолът е синьо-зелен, човекът притежава дарба на лечител.

Син

Син
Син

Предан, силен, мъдър. Зареден с много нежност, спокойствие и търпение. Ако цветът е по-светъл, човекът е надарен със силно въображение и интуиция. Гълъбовият оттенък сочи потребност от уединение. Кралско синьо – порядъчен, честен, трезв в преценката си. Ако цветът е по-убит – меланхолия, потиснатост.

Лилав

Лилав
Лилав

Ако цветът клони повече към пурпурно, индивидът има усет за бизнес. Ако преобладават червените нюанси – страст и сила, богато еротично въображение.

Розов

Розов
Розов

Изключителен приятел. Спокоен по характер, много скромен. Възприемчив към изкуствата. Уравновесен, нежен.

Златен

Златен
Златен

Много ентусиазиран, с живо въображение. Предан, по принцип хармонична личност. В такъв човек постоянно има прилив на нови жизнени сили.

Бял

Бял
Бял

Изключително рядко се среща аура с чисто бял цвят. Обикновено се свързва с някакъв друг цвят. Означава начало на период на творческа активност. Бялата аура е и доказателство за вътрешна чистота.

Сив

Сив
Сив

Сдържан характер, склонен към самота. Неочаквано се проявяват скрити таланти. Ако този цвят се вижда около тялото, а не около главата, означава физическа неуравновесеност.

Кафяв

Кафяв
Кафяв

Много трудолюбив и изключителен организатор. Ако цветът се появява на нивото на лицето, може да означава липса на зрялост в разсъжденията.

Черен

Черен
Черен

Изострен интерес към тайните. Често е признак за трудно детство. Черното може да означава и опит за защита срещу въздействието на чужда енергия.

Аура
Аура
The three-dimensional energy field surrounds the body permanently. When a person is healthy, his aura accepts oval, as if he is in the egg of light.

Aura weakens, if you eat bad, rest a bit, or if you smoke too much alcohol or using drugs.

Week Aura
Week Aura

It has been found that there are two identical auras, as each individual has their own vibration frequency. Everyone exchange energy with others. In contact with another person is transmitting or receiving energy. It is preferred to communicate with people, where the frequency of the vibrations acting in harmony with yours.

For those who do not wish to develop their dormant skills were invented devices – special cameras that make color photographs of the human aura.

For now, however, the most accurate measure only the first layer of the aura (health) – a 2.5-5 cm from the skin and second (emotions) layer – 15 cm from the body. It is claimed that the aura has seven layers.

The first method to detect the aura created by Semyon Davidovich Kirlian in 1930 studied him put his hand on the conductive plate, which has a photosensitive plate. Upon submission of an electric charge on the plate, on the plate is obtained directly image the aura of the hands. This method requires a dark lab, depicts only the hand and gives no information about the psychological layers of the aura. Electrical impulses pollute and distort the original biofield. However, the direct image of hands gives some indication of the health of the principles of reflexology.

Aura Layers
Aura Layers

The following categories of devices do not provide direct and computer-generated images.

In the second class of appliances is fed back electrical impulses of plates where the hands are placed on the patient to amplify the signal of the aura. The computer measures the changes in the electric field and trying to determine what color would biofield, if you can observe. Finally the image is printed.

The third class of devices uses “electro-meridian principle.” Plate is not fed electrical impulses and passively read the electrical activity of the fingers. With the principle of acupuncture is determined where the body originate measured bioenergy. The computer calculates what colors can be measured electromagnetic frequencies and to print them.

New generation devices was created by the Institute for New Technologies and Energy Medicine ITEM in the U.S.. As a result of the 10 year study, they have infiltrated the intimate mechanisms of the body work in terms of elektrofizikata and psihobiologiyata and managed to portray namely the creation of the body electromagnetic waves.

Little exercise and you will see it.

It takes a little practice to learn to see the aura and without any tools.

For ordinary people like us are only available the first two layers, but it is not less.

Little exercise and you will see it
Little exercise and you will see it

The first layer is called the aura and energy field to the physical body.

The second layer of the aura has a greater thickness and forming auric ovoid scope of rights. This is the electromagnetic field of thoughts and emotions. It contains a variety of shapes and colors that most sensitive people perceive

Here are two exercises that help. Of course these abilities are different for different people.

1. Aura of tree

The tree is a living organism and has its aura. In warm sunny days lie back on the grass and watch the tree in front of you. Look at it carefully from the base to the top. See how the crown stands out against the sky. Try to image out of focus, as if your eyes wander to infinity. Very soon you will see that light halo encircles the tree and stands out against the sky. Translucent form, brighter than the sky surrounding the silhouette of the tree. This is his aura. Best seen in the spring.

Aura of tree
Aura of tree

2. Aura of Human

Ask close to stand standing or sitting in front of a white wall. It is better to do so in a dimly lit room. Stand about 3 feet away – so that you can see the whole figure – from head to toe. Focus on the head. First , draw a quick look round about the figure of the man in a clockwise direction. Fifteenth or thirtieth of a second focus on the top of the head. Then gaze into space, and include most of the area surrounding the man. Watch without straining, and soon you will see the aura that surrounds the head and shoulders.

Aura of Human
Aura of Human

Aura has all of us, but it is believed that a well- evolved people have much greater aura that can stretch for miles beyond physical bodies .

Saints are people with a strong aura. Halos, which are drawn around the images from the icon-actually symbolize their aura.

It is not only the actual halation, and a three-dimensional shape of an egg.

The different colors of the aura reveals a person’s character and health. With a little practice anyone can learn to see the aura around people.

How to analyze this phenomenon?

The aura of different people is different colors. All of our thoughts and feelings every moment of our lives, create the color palette of the aura.

Always, however, one of the many colors is dominant, and the remainder are present in less fuzzy and interpretation.

To find out what shows the aura of others, must learn the meaning of each color. Here is a brief interpretation.

Red

Red
Red

Powerful energy, passion to destroy or create. One is able to strongly loves to hate death. Strung often impaired sense of balance.

Orange

Orange
Orange

Hearty, creative, courageous, sociable, able to enjoy life. Smart receptive. But if the orange glow is too strong, the man is proud, even arrogant, eccentric. Often suffers from neurosis.

Yellow

Yellow
Yellow

Enjoy life, is capable of mental alertness, while being careless, loves to experiment. Stronger yellow glow is evidence of psychic abilities, but it also shows a tendency to criticize the behavior of others. Stable health.

Green

Green
Green

Sensitive nature. It also means expansion and development. If the color is saturated, the individual is prone to jealousy, miserliness. Power. If the halo is blue-green, the man has talent as a healer.

Blue

Blue
Blue

Loyal, strong, wise. Loaded with lots of affection, peace and patience. If the color is lighter, the man is gifted with a strong imagination and intuition. Dove hue indicates a need for privacy. Royal blue – a decent, honest, sober in its assessment. If the color is killed – melancholy, depression.

Violet

Violet
Violet

If the color leans more towards purple, the individual has a flair for business. If the predominant red shades – passion and power, richly erotic imagination.

Pink

Pink
Pink

Pleasant. Quiet by nature, very modest. Receptive to the arts. Balanced, gentle.

Gold

Gold
Gold

Very enthusiastic, with a vivid imagination. Devoted generally harmonious personality. In this one there is always a surge of new vitality.

White

White
White

Extremely rare aura of pure white color. Usually associated with some other color. Means the beginning of a period of creative activity. White aura is proof of inner purity.

Gray

Gray
Gray

Restrained character, prone to loneliness. Unexpectedly show hidden talents. If this color is seen around the body rather than around the head means a physical imbalance.

Brown

Brown
Brown

Very hardworking and outstanding organizer. If the color appears in the level of the person can mean a lack of maturity in reasoning.

Black

Black
Black

Pointed interest in mysteries. Often a sign of a difficult childhood. Black can mean an attempt to protect against the effects of a foreign power.

Aura
Aura

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.