Галина Михайлова & Антон Иванов

Изложба на Христо ИвановExhibition of Hristo Ivanov

В-к “Борба”, бр.252 от 30 декември 1996 г.

В памет на баща ми.

Керамика
Керамика

Така Христо Иванов, потопен в традицията на керамичната форма и в нейната технология, застава тематично на базата на средновековната ръкописна българска книга от ХІІІ-ХIV век. Наред с книжовниците просветители, зооморфните и орнаментални букви в неговата изложба широко и умело се застъпва централната композиция с орнаментен фриз. Кръстът, като геометричен център, сплавя и обединява структурата, но внушава и духовното християнско начало, спътник и вдъхновител на националната традиция. Логиката на линеарния ритъм е в съзвучие с богатите вариации на колоритните хрумвания и тези дълбоки, земни, златисти и зеленикави, нюансирани стойности превръщат всяка вещ в уникат. Разнообразието от похвати, композиционните плетеници и цветност съдържат топлотата на модерен творец, продължител на здравата традиция в трапезната керамика.

Георги Костов
доктор по изкуствознание

В-к Борба - Георги Костов

In newspaper „Borba“ #252 of December 30, 1996

In memory of my father.

Pottery
Pottery

So Hristo Ivanov steeped in the tradition of ceramic form and its technology stands thematically based on medieval manuscripts Bulgarian Paper XIII – XIV century. Among scholars educators, zoomorphic and ornamental letters in his exhibit widely and skillfully advocated central composition with ornamental frieze. Cross, geometric center, alloys and unifies the structure, but suggests spiritual and Christian home, companion and inspirer of the national tradition. The logic of linear rhythm in harmony with the rich variations of colorful ideas and those deep, earth, gold and green, shaded values ​​each item in turn unique. The variety of techniques and compositional assemblages contain color warmth of a modern artist, duration of strong tradition in ceramic tableware .

Georgi Kostov
PhD in Art History

В-к Борба - Георги Костов

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.